Translation of "Gaat" in Chinese

0.021 sec.

Examples of using "Gaat" in a sentence and their chinese translations:

- Waarover gaat het?
- Waar gaat het over?

它是關於什麼?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe gaat het met jullie?

- 你好吗?
- 您好吗?
- 你們好嗎?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?

你好吗?

- Wat gaat het kosten?
- Hoeveel gaat het kosten?

这要多少钱?

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

今天晚上會下雨。

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

可能会下雨。

Iedereen gaat dood.

人都是要死的。

Het gaat regenen.

- 天快要下雨了。
- 要下雨了.

Gaat u zitten.

请用座。

Hoe gaat ie?

- 你好吗?
- 你們好嗎?

Het gaat sneeuwen.

要下雪了。

- De zon gaat weldra onder.
- De zon gaat zo onder.

太陽都要下山了。

- Dat gaat je niks aan.
- Dat gaat je niets aan.

- 這不干你的事!
- 这不关你的事。
- 跟你没半毛钱关系。
- 这不是你的事。

- Naar waar gaat deze trein?
- Waar gaat deze trein naartoe?

這班列車往哪去?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe maak je het?
- Hoe is het ermee?
- Hoe gaat het met jullie?

- 你好吗?
- 怎麼樣?

De zon gaat onder.

太阳下山了。

Morgen gaat het sneeuwen.

明天要下雪。

Het leven gaat verder.

人生會繼續。

Ze gaat naar avondschool.

她上夜校。

Ze gaat zelden uit.

她很少出去。

De telefoon gaat over.

電話正在響。

Hoe gaat het ermee?

- 你好吗?
- 你們好嗎?

Gaat alles goed, Tom?

汤姆,你还好吧?

Het gaat mij slecht.

我身体不适。

Bill gaat winnen, nietwaar?

Bill会赢的,不是吗 ?

Hoe gaat het, Tom?

你好嗎,湯姆?

Daar gaat onze bus.

我们的车走了。

Gaat het morgen regenen?

明天会下雨吗?

Hoi, hoe gaat het?

哈咯,你好吗?

Gaat het vanmiddag regenen?

今天下午會下雨嗎?

Mij gaat het goed.

我很好。

Morgen gaat het regenen.

明天會下雨。

- Tot dusver gaat alles goed.
- Tot nu toe gaat alles goed.

直至目前為止一切都很順利。

- Dit gaat mijn verbeelding te boven.
- Dit gaat mijn verbeeldingsvermogen te boven.

這超出了我的想像範圍。

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

- 可能会下雨。
- 可能要下雨了。

- Dat gaat je niks aan.
- Dat zijn jouw zaken niet.
- Dat gaat je niets aan.
- Dat gaat jullie niets aan.

- 那不關你的事。
- 这不关你的事。

Waar gaat dit boek over?

这本书的内容是什么?

Dag Georges. Hoe gaat het?

Georges,你好。怎么样?

Hoe gaat alles op werk?

工作怎么样?

Tom gaat daar morgen naartoe.

湯姆明天會去那裡。

Het gaat goed met mij.

我很好。

De zon gaat al op.

太陽已經升起了。

Vanmiddag gaat het misschien sneeuwen.

下午可能會下雪。

Volgend jaar gaat ze trouwen.

她明年將要結婚。

Hoe gaat het op school?

学校怎么样?

- Gaat u zitten.
- Zet u.

请坐。

Hoe gaat het met u?

您好吗?

Gaat het goed met je?

最近过得好吗?

Gaat het goed met Tom?

汤姆还好吧?

Dat gaat je niets aan.

这不关你的事。

Dat gaat je niks aan.

- 跟你没半毛钱关系。
- 这不是你的事。

Maria gaat ons morgen helpen.

瑪麗明天會幫我們。

Hoi, Bill. Hoe gaat het?

嗨,比爾。你好嗎?

Je gaat morgen naar school.

你明天去學校。

Hoe gaat het met iedereen?

大家好嗎?

Misschien gaat het regenen morgen.

也許明天會下雨。

Waar gaat de brief over?

信的内容是什么?

Hoelang gaat u hier blijven?

您將在這裡待多久?

Gaat het sneeuwen deze avond?

今晚会下雪吗?

Dag Susan. Hoe gaat het?

你好苏珊,你好吗?

Dat gaat u niet aan.

和你無關。

Hij gaat morgen honkbal spelen.

他明天將打棒球。

Hij gaat geen fototoestel kopen.

他不打算买一个摄像机。

Deze deur gaat niet open.

這扇門打不開。

- De deksel gaat er niet van af.
- Het deksel gaat er niet af.

這蓋子打不開。

- Jij gaat morgen voetbal spelen.
- Je gaat morgen voetballen.
- Morgen ga je voetballen.

你明天会踢足球。

- Mijn grote zus gaat naar de universiteit.
- Mijn oudere zus gaat naar de universiteit.

我妹妹上大學。

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

天气预报说明天下午会下雨。

- Hoe gaat het met je vrouw, Tom?
- Hoe gaat het met uw vrouw, Tom?

你媳妇怎么样,汤姆?

Gaat deze bus naar het museum?

這輛公車去博物館嗎?

Mijn familie gaat elke winter skiën.

我的家人每年冬天去滑雪。

Hoe gaat het vandaag met je?

你今天怎么样?

Hé, hoe gaat het met je?

嗨!你好嗎?

Hij gaat ieder jaar naar Karuizawa.

他每年都去輕井澤。

De barometer zakt. Het gaat regenen.

气压计下降了 - 要下雨了。

Mijn vader gaat elke ochtend joggen.

- 我父親每天早上去慢跑。
- 我父親每天早上都跑步。

Het boek gaat niet over taalkunde.

這本書不是語言學。