Translation of "Ging" in Chinese

0.011 sec.

Examples of using "Ging" in a sentence and their chinese translations:

- Ik ging naar rechts.
- Ik ging rechtsaf.
- Ik draaide rechtsaf.
- Ik ging rechts.

我往右拐的。

- Hoe ging de toets?
- Hoe ging het proefwerk?

你的测验怎么样?

Hij ging staan.

他起身。

De bel ging.

铃响了。

Ik ging wandelen.

我去了散步。

Hij ging wandelen.

他去散步了。

Ik ging ook.

我也去了。

De deurbel ging.

门铃儿响了。

Tom ging zitten.

汤姆坐下了。

- Hij ging zijn kamer binnen.
- Hij ging zijn kamer in.

他进了自己房间。

- Ineens ging het licht uit.
- Plots ging het licht uit.

灯突然灭了。

- Hij ging de kamer uit.
- Zij ging de kamer uit.

她走出了房間。

Hoe ging de toets?

你的测验怎么样?

De wind ging liggen.

风停了。

Het raam ging open.

窗户 打开 了。

Ik ging naar Londen.

- 我去伦敦了。
- 我去过伦敦。

Ik ging naar buiten.

我出去了。

De storm ging liggen.

风暴减弱了。

Ze ging naar huis.

她回家了。

Eindelijk ging hij naar Amerika.

他终于去美国了。

De oude man ging zitten.

老人坐了下来。

Zij ging de kamer uit.

她走出了房間。

Hij ging naar de tandarts.

他去看牙医了。

Haar oudste dochter ging trouwen.

她的大女兒結婚了。

Ze ging die kant op.

她從那邊離開。

Ze ging in die richting.

她從這個方向離開。

Ze ging door met werken.

她继续工作。

Hij ging er persoonlijk naartoe.

他亲自去那里了。

Hij ging zijn kamer binnen.

他进了自己房间。

Ik ging lopend naar school.

我走路到學校。

Hij ging naar de winkel.

他去了商店。

Ik ging naar de dierentuin.

我去了动物园。

- Ging Tom?
- Is Tom weg?

汤姆走了吗?

Ik ging naar het ziekenhuis.

我去了医院。

Wanneer ging ze naar Mongolië?

她是什么时候去蒙古的?

Hij ging de kamer binnen.

他走进了房间。

Het licht ging vanzelf uit.

灯自己灭了。

Ik ging gisteren naar school.

- 我昨天去学校。
- 我昨天去了学校。

Tom ging mijn huis binnen.

汤姆进去我家里了。

Ik ging daar gisteren heen.

我昨天去那儿了。

Hij ging uit de kamer.

他走出了房間。

Ik ging naast hem zitten.

我坐在他旁边。

- Ik ging daar omdat ik dat wou.
- Ik ging erheen omdat ik dat wilde.

我去了那裡,因為我想去。

Ze vroeg waar ik naartoe ging.

她問了我要去哪裡。

Hij ging in 1970 naar Londen.

他1970年去了伦敦。

Zijn broertje ging eergisteren naar Shanghai.

他弟弟前天去上海了。

Ik ging zwemmen in de rivier.

我去了河裡游泳。

Het schip ging in vlammen op.

船起了火。

Ik ging gisteren naar de dierentuin.

我昨天去了动物园。

Ze ging op het gras liggen.

她在草地上躺了下來。

Ik ging gisteren naar de bioscoop.

昨天我去电影院。

Waarom ging Jane naar het station?

為什麼珍去了車站?

Hij ging op het bed zitten.

他坐在床上了。

- Hij ging weg om bij zijn kozijn te blijven.
- Hij ging bij zijn neef logeren.

他去和他的表弟待在一起了。

- Hij ging zijn kamer binnen.
- Hij ging zijn kamer in.
- Hij is zijn kamer in gegaan.

他进了自己房间。

Hij ging met de auto naar Boston.

他坐汽車到波士頓。

De telefoon ging een paar keer over.

電話響了好幾次。

Hij ging in plaats van zijn vader.

他代替他的父親去。

Ik vroeg hem waar hij heen ging.

我問了他要去哪裡。

Hij ging drie uur later naar huis.

他三个小时以后回家。

Hij ging boodschappen doen in een warenhuis.

他去百貨公司購物。

Gisteren ging ik in de rivier zwemmen.

我昨天去河里游泳了。

- De hond ging weg.
- De hond liep weg.

這隻狗跑走了。

Ze ging naar Italië om Italiaans te leren.

她到意大利學習意大利語。

Ze ging de trap op naar haar slaapkamer.

她上樓到她的臥室。

Hij ging naar Italië, om muziek te studeren.

為了研讀音樂他去了義大利。

Hij ging naar Parijs om Frans te studeren.

他到巴黎學習法語。

Hij ging naar Amerika om medicijnen te studeren.

他去美国学医了。

Ik ging een pintje drinken met wat vrienden.

我和一些朋友喝酒。

- Het condoom is kapot.
- Het condoom ging kapot.

避孕套坏了。

Hij ging naar Oostenrijk om muziek te studeren.

他去了奧地利讀音樂。

Als kind ging hij drie keer naar Parijs.

他童年時去過巴黎三次。

Een kalf ging weg, een rund kwam weer.

小牛不見了, 再回來卻是一頭牛。

Hij ging naar de een of andere plaats.

- 他去了某个地方。
- 他去了某個地方。

- Ik was in bad toen de telefoon ging.
- Ik was een bad aan het nemen toen de telefoon ging.

在我洗澡的时候,电话响了。

- Het bedrijf ging failliet.
- Het bedrijf is failliet gegaan.

公司破产了。

- Hij ging uit de kamer.
- Hij verliet de kamer.

他走出了房間。

- Ze ging naar boven.
- Ze is naar boven gegaan.

她上樓了。

Mijn vader ging op 65-jarige leeftijd met pensioen.

我的父亲65岁的时候退休了。

Ik wist wel dat het vandaag leuk ging worden.

我知道今天会很有意思。

Hij was bang dat je op hem ging schieten.

他害怕你會開槍打他。

Nadat ik tv gekeken had, ging ik naar bed.

我看完電視就上床睡覺了。