Translation of "Idee" in Spanish

0.026 sec.

Examples of using "Idee" in a sentence and their spanish translations:

- Geen idee.
- Ik heb geen idee.

- No tengo ni idea.
- No tengo idea.

één idee,

una idea,

Slecht idee.

Mala idea.

Geen idee.

Ni idea.

Goed idee.

Gran idea.

- Wiens idee was dit?
- Wiens idee was het?
- Wiens idee was dat?

- ¿De quién fue idea eso?
- ¿De quién fue la idea?
- ¿De quién fue esa idea?

- Wiens idee was dit?
- Wiens idee was dat?

- ¿De quién fue idea eso?
- ¿De quién fue esa idea?

Wat een idee!

¡Qué idea!

Geen flauw idee!

¡Ni idea!

- Dat is geen gek idee.
- Dat is geen slecht idee.

- No es una mala idea.
- No es mala idea.

- Ik had een idee.
- Een idee kwam bij me op.

- Se me ocurrió una idea.
- Tuve una idea.

- Het was niet mijn idee.
- Dat was niet mijn idee.

Eso no fue idea mía.

- Dat is geen goed idee.
- Het is geen goed idee.

- No es buena idea.
- No es una buena idea.

- Dat is een geweldig idee.
- Het is een uitstekend idee.

- Esa es una excelente idea.
- Esa es una idea grandiosa.

Ik heb geen idee.

No tengo ni idea.

Ze hadden geen idee.

No lo sabían.

Een zeer goed idee!

¡Muy buena idea!

Ik had een idee.

- Se me ocurrió una idea.
- Tuve una idea.

Tom heeft geen idee.

Tom no tiene idea.

Ik steun dit idee.

Yo apoyo esa idea.

Hij accepteerde mijn idee.

Él aceptó mi idea.

Wat een briljant idee!

¡Qué gran idea!

Het was mijn idee.

- Eso fue idea mía.
- Era idea mía.

Dat is mijn idee.

Esa es mi idea.

Wiens idee was het?

- ¿De quién fue la idea?
- ¿De quién fue esa idea?

Wiens idee was dit?

¿De quién fue esa idea?

Zijn idee is praktisch.

Su idea es realista.

Heb je enig idee?

¿Sabés algo?

"Dat is een geweldig idee." Of: "Dat is een waardeloos idee."

"Esa es una gran idea" o "Es una idea terrible".

- Ik heb geen flauw benul.
- Geen idee.
- Ik heb geen flauw idee.
- Ik heb niet het minste idee.

No tengo ni la más remota idea.

Je idee is niets waard. - Ha, nu is het plotseling "mijn" idee!

"Tu idea no vale nada." "¡Ha, y ahora de pronto es "mi" idea!"

Waarschijnlijk niet het beste idee.

probablemente no sea la mejor idea.

Dit idee was niet nieuw.

La idea no es nueva.

Het is een geweldig idee.

Es una idea genial, la verdad...

Dat is geen slecht idee.

Quizás no sea una mala idea.

Ik heb geen flauw idee.

No tengo ni la más remota idea.

Dat is een goed idee.

Esa es una buena idea.

Ik heb een goed idee.

Tengo una buena idea.

Dat is een schitterend idee.

Ésa es una idea brillante.

Dat is geen gek idee.

Es una mala idea.

Druk je idee duidelijk uit.

Expresa tus ideas bien.

Dat is een goed idee!

- ¡Esto es una buena idea!
- ¡Es una buena idea!

Hij had een nieuw idee.

Tuvo una nueva idea.

James Madison haatte het idee.

A James Madison le aborreció la idea.

Het is geen goed idee.

- No es buena idea.
- No es una buena idea.

Dat was een dom idee.

Esa fue una idea estúpida.

Het is een goed idee.

Esa es una excelente idea.

Dat was niet haar idee.

Eso no fue idea suya.

Dat is een slecht idee.

Es una mala idea.

Het idee is niet nieuw.

La idea no es nueva.

Dit was jouw idee, nietwaar?

Esta fue tu idea, ¿no?

Dat is geen goed idee.

No es una buena idea.

Dat is een geweldig idee.

Esa es una idea grandiosa.

Dat is een briljant idee.

- Ésa es una idea brillante.
- Es una buena idea.

Dit idee bevalt mij niet.

Esta idea no me gusta.

Het idee is niet slecht.

La idea no es mala.

Dit idee bevalt hem veel.

Le gustó mucho la idea.

- Uw idee is gelijkaardig aan het mijne.
- Jouw idee is gelijkaardig aan het mijne.

Tu idea es parecida a la mía.

Is een idee dat dat ontkent,

la mentalidad que niega eso,

Ik heb een idee. Kom op.

Ya tengo una idea. Vamos.

Maar je snapt het idee wel.

Pero creo que puede mostrar la idea.

Het idee is niet te verwachten...

Pero siempre partiendo de que...

Een idee kwam bij me op.

- Se me ocurrió una idea.
- Me vino una idea.

Plotseling kreeg ik een goed idee.

De repente se me ocurrió una buena idea.

Dit idee is inderdaad vrij goed.

Esta idea de hecho es muy buena.

Dat is echt een goed idee.

- Ésa es una idea realmente buena.
- Esa es una idea de veras fantástica.

Uiteindelijk had ik een geniaal idee.

Al final se me ocurrió una idea genial.