Translation of "Wisten" in Polish

0.009 sec.

Examples of using "Wisten" in a sentence and their polish translations:

- Wisten jullie dit?
- Wisten jullie dat?

Wiedzieliście to?

Wisten jullie dit?

Wiedzieliście o tym?

Ze wisten het al.

Oni już wiedzieli.

De Amerikaanse kranten wisten al van de staatsgreep in Brazilië...

Amerykańskie gazety pisały o zamachu w Brazylii,

- Wist je dat niet?
- Wist u dat niet?
- Wisten jullie dat niet?

Nie wiedziałeś tego?