Translation of "Komen" in Hungarian

0.008 sec.

Examples of using "Komen" in a sentence and their hungarian translations:

- U kunt komen.
- Je kunt komen.
- Jullie kunnen komen.

- Jöhet.
- Jöhettek.
- Jöhetsz.
- Jöhetnek.

- Hij kan komen.
- Hij mag komen.

Jöhet.

- Mag ik komen?
- Kan ik komen?

Jöhetek?

- Ze gaan komen.
- Zij gaan komen.

Jönni fognak.

We komen.

Jövünk.

Komen jullie?

Jöttök?

Er komen roofdieren.

A ragadozók is előjönnek.

Komen zij ook?

- Jöjjenek ők is?
- Ők is jönnek?

Hij mag komen.

Jöhet.

Kan je komen?

- El tudsz jönni?
- El tudtok jönni?

Dromen komen uit.

Az álmok valóra válnak.

Hij zal komen.

Jönni fog.

De mannen komen.

A férfiak jönnek.

Ze komen aan.

Jönnek.

Zij wil komen.

- Jönni akar.
- El akar jönni.
- Jönni akar ő.

Zal ze komen?

El fog jönni?

Wanneer komen ze?

Mikor jönnek?

Tom zal komen.

Tom jönni fog.

Ik kan komen.

Tudok jönni.

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?
- Waarom kunnen jullie niet komen?
- Waarom kunt u niet komen?

- Miért nem tudsz jönni?
- Miért nem tud jönni?
- Miért nem tudtok jönni?
- Miért nem tudnak jönni?
- Miért nem jöhetnek?

- Wanneer kunt ge komen?
- Hoe laat kun je komen?

Mikor tudsz jönni?

- Hoe laat kun je komen?
- Hoe laat kunt u komen?
- Hoe laat kunnen jullie komen?

- Mikor tudsz jönni?
- Hánykor tudsz jönni?

- Waar komen jouw voorouders vandaan?
- Waar komen uw voorouders vandaan?
- Waar komen jullie voorouders vandaan?

Honnan jöttek az őseid?

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?

Miért nem jöhetsz?

- U moet niet komen morgen.
- Jullie moeten niet komen morgen.

Holnap nem kell jönnöd.

- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

- Át tudnál jönni vacsorára?
- Át tudnál jönni vacsorára az este?

- Laat het geld maar komen!
- Laat de poen maar komen!

Ide a pénzzel!

Ze komen niet vandaag.

Ma nem jönnek.

Ik kan morgen komen.

Holnap tudok jönni.

Komen ze morgen hiernaartoe?

Holnap jönnek ide?

Ook ik wil komen.

Én is jönni akarok.

Bedankt voor het komen.

Köszönöm, hogy eljött.

Kan je morgen komen?

- Tudsz holnap jönni?
- El tudsz jönni holnap?

Wij komen uit Frankrijk.

- Franciaországból jöttünk.
- Mi Franciaországból vagyunk.

Kunt ge zondagavond komen?

Vasárnap este el tudsz jönni?

Wanneer gaat u komen?

Mikor jössz?

Zij komen uit IJsland.

Izlandról jönnek.

Mag ik weer komen?

Jöhetek újra?

Waar komen baby's vandaan?

Honnan jönnek a babák?

Wij komen uit Duitsland.

Németországból származunk.

Waar komen jullie vandaan?

Hova valósiak vagytok?

Ik moet maandag komen.

Hétfőn kell jönnöm.

Je moet morgen komen.

Holnap jönnöd kell.

- Je hoefde niet te komen.
- Je had niet hoeven te komen.

Nem volt rá szükség, hogy elgyere.

- Volgende keer zal ik eerder komen.
- Volgende keer zal ik vroeger komen.

Legközelebb korábban jövök.

- Ik hoop dat jullie kunnen komen.
- Ik hoop dat je kan komen.

Remélem, hogy önök el tudnak jönni.

...komen stedelijke werelden tot leven.

új városi világok elevenednek meg.

Kunnen de microben erbij komen

lehetővé teszi, hogy a mikrobák aktívvá váljanak,

Mijn moeder kan niet komen.

Anyám nem tud jönni.

Hartelijk bedankt voor het komen.

Köszönjük, hogy eljött.

Je hoefde niet te komen.

Nem kellett jönnöd.

We gaan te laat komen.

El fogunk késni.

Komen er nog meer mensen?

Többen is jönnek?

Waarvoor komen we hier bijeen?

Miért itt találkozunk?

Hoe laat moet ik komen?

Hánykor jöjjek?

Waarom kunnen jullie niet komen?

- Miért nem tudtok jönni?
- Miért nem jöhettek?
- Hogyhogy nem tud jönni?

U moet niet komen morgen.

Holnap nem kell jönnie.

Kan je naar beneden komen?

Le tudsz ide jönni?

- Hij had me beloofd hier te komen.
- Hij had me beloofd hiernaartoe te komen.

Megígérte nekem, hogy idejön.

En we komen op een punt

A helyzet odáig fajult,

Ik wilde weer in beweging komen

Újra mozgásban akartam lenni,

Ik vraag hen dichterbij te komen

Megkérem, hogy lépjenek közelebb,

komen in opstand tegen dit onheil.

felkelünk ellene.

Ze bleef op me af komen.

Ő csak jött felém.

Die dingen komen die spleet in.

A cápák egyenesen a repedést célozták meg.

Wanneer dien ik terug te komen?

Mikor kell újra jönnöm?

Ik moet even op adem komen.

Egy kis kikapcsolódásra van szükségem.

Laten we vanavond bij elkaar komen.

Találkozzunk ma este!

Ik kan volgende week niet komen.

Nem tudok jönni a következő héten.

Morgen zal ik op tijd komen.

Holnap pontosan fogok érkezni.

We gaan weer te laat komen.

Megint elkésünk.

Hij zei dat hij zou komen.

- Azt mondta, eljön.
- Mondta, hogy eljön.
- Azt mondta, el fog jönni.
- Mondta, hogy el fog jönni.

Tom kan op elk moment komen.

Tom bármikor jöhet.

Wil je naar mijn feestje komen?

El akarsz jönni az ünnepségemre?

Reuzenpanda's komen alleen in China voor.

Az óriáspandák csak Kínában élnek.

Maar ze komen morgen naar hier.

De ők holnap eljönnek ide.

Ze kon niet komen vanwege ziekte.

Betegség miatt nem tudott jönni.

Deze diamanten komen uit Zuid-Afrika.

Ezek a gyémántok Dél-Afrikából származnak.

Waar schijnt ze vandaan te komen?

Honnan való?

Ik kon niet in slaap komen.

Nem tudtam elaludni.

- Kom je?
- Komt u?
- Komen jullie?

- Jössz?
- Jön?

Tom had met ons moeten komen.

Úgy volt, hogy Tomi velünk jön.

Wil je Brazilië komen leren kennen?

Szeretne eljönni, megismerni Brazíliát?