Translation of "Hun" in Hungarian

0.036 sec.

Examples of using "Hun" in a sentence and their hungarian translations:

hun hoop, hun toekomst.

óvatosan beszélni.

Hun geroep is hun geheime code.

A morajlás a titkos kódjuk.

De vleermuizen vinden hun prooi met hun warmtesensoren rond hun neuzen.

A denevér az orrában lévő hőérzékelő sejtekkel kutatja fel a célpontot.

Negeer hun.

Mellőzd őket!

hun perspectief verandert, en tevens hun houding.

úgy próbára tesszük a nézőpontjukat, és megváltoztatjuk a hozzáállásukat.

Ze markeren hun grenzen met hun geur.

Területük határait pézsmaillatukkal jelölik meg.

Hun enige verdediging ligt in hun aantal.

Egyedül a számuk jelent védelmet.

hun lichaamstaal zegt:

testbeszédük azt üzeni:

Het geheim van hun succes is hun luie aard.

Sikerük titka a lajhárság.

Bezoek hun website om hun online catalogus te bekijken.

Látogass el a honlapjukra, hogy lásd az online katalógusukat.

- Hun zoon heette Edward.
- Ze noemden hun zoon Edward.

- Fiúgyermekük neve Edward volt.
- Fiúgyermeküket Edwardnak hívták.

- Hun blikken kruisten elkaar.
- Hun blikken hebben elkaar gekruist.

A pillantásuk találkozott.

Hun steun is voelbaar.

Támogatásuk érzékelhető.

En in hun woorden:

Hogy őket idézzem:

Bij hun beste levensgezel.

ott, ahol szeretteikkel együtt lehetnek.

Was hun antwoord meestal:

általában azt válaszolták:

Ze delen hun warmte.

Összebújva melegszenek.

Betaalden hun leningen terug

visszafizették a hiteleiket,

...maar aan hun geld.

hanem a pénzükkel.

Dit is hun huis.

- Ez a házuk.
- Ez az ő házuk.

Zij verdedigden hun land.

Megvédték a hazájukat.

Hun ontmoeting was onvermijdbaar.

A találkozásuk elkerülhetetlen volt.

Hij negeerde hun klachten.

- Figyelmen kívül hagyta a panaszaikat.
- Nem vette figyelembe a panaszaikat.

Wat is hun doel?

Mi a céljuk?

Hun gedrag veranderde drastisch.

A viselkedésük drasztikusan megváltozott.

Hun suiker is op.

- Mostanra elfogyott a cukruk.
- Kifogytak már a cukorból.

Zingen is hun ding.

Imádnak énekelni.

Ze verfden hun teennagels.

Kifestették a lábujjaik körmeit.

Het zijn hun boeken.

Azok az ő könyveik.

Ze verlieten hun land.

Elhagyták a hazájukat.

Ze eten hun appels.

Ők az almáikat eszik.

Zal hun huwelijk werken?

Működni fog a házasságuk?

Morgen is hun huwelijk.

A lakodalmuk holnap lesz.

Hun gebrek aan spierkracht heeft hun kracht of behendigheid niet gehinderd.

Az izmok hiánya nem azt jelenti, hogy nem ügyesek.

Maar ze vechten voor hun leven tot aan hun laatste adem.

pedig szó szerint az utolsó leheletükig küzdenek az életükért.

- Hun kinderen worden morgen gedoopt.
- Hun kinderen zullen morgen gedoopt worden.

- A gyermekeiket holnap megkeresztelik.
- Holnap lesz a gyerekeik keresztelője.

Ik had gehoord dat hun ogen wit waren en hun haar rood.

Azt hallottam, hogy a szemük fehér, a hajuk pedig vörös.

- Ze proberen.
- Zij proberen.
- Ze doen hun best.
- Zij doen hun best.

Próbálkoznak.

Ze beschermden er hun kreeftenvangst

A homárhalászatukat

Om hun marsen te coördineren.

felvonulásaik szervezésére.

Ik had hun adviezen nodig

Szükségem volt a tanácsaikra,

Mijn hand in hun handen,

és fogták a kezem,

Zolang hun levensdoel niet uitstijgt

amíg híján vannak bármi életcélnak,

Hoorns op hun kop krijgen.

Ha kell, szarvakat növesztenek.

...door hun geroep te naderen.

hangjuk felismerése által.

Hun gecombineerde zwaartekrachten creëren springtij...

Közös gravitációs erejük szökőárt okoz,

Nachtcamera's onthullen hun geheime wereld.

Az éjjellátó kamera elénk tárja titokzatos világukat.

Al hun inspanningen waren tevergeefs.

Minden erőfeszítésük hiábavaló volt.

Al hun geheimen werden onthuld.

- Minden titkuk kitudódott.
- Minden titkuk lelepleződött.

Dieren handelen volgens hun instinct.

Az állatok ösztönösen cselekednek.

De indianen scalpeerden hun vijanden.

Az indiánok megskalpolták ellenségeiket.

Ze kunnen hun angst overwinnen.

Felül tudnak kerekedni a félelmükön.

Ik geef hun tuin water.

Megöntözöm a kertjüket.

Het stel verbrak hun verloving.

A pár megszakította a jegyességét.

Hun twee broers zijn leraars.

Mindkét fivérük tanár.

Ouders houden van hun kinderen.

A szülők szeretik gyerekeiket.

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.

A gyermekeknek szót kell fogadniuk szüleiknek.

De dieren volgen hun instinct.

Az állatok az ösztöneiket követik.

Hun huwelijk vindt morgen plaats.

Holnap lesz az esküvőjük.

Hij is hun enige kind.

- Ő az egyetlen gyerekük.
- Nincs a szüleinek más gyereke.

Wij willen hun niet vernederen.

Nem akarjuk őt megalázni.

- Mensen luchten vaak hun hart bij barmannen.
- Mensen vertellen barmannen vaak hun hele levensverhaal.

Az emberek gyakran kiöntik a lelküket a csaposnak.

En het gebruiken voor hun opbouw.

azt felhasználják a növekedésükhöz,

En hun allemaal een bedankbriefje stuur.

majd mindegyiküknek köszönő üzenetet küldök.

Hoe langer ze hun monopolie behouden.

annál tovább tudnak élni monopóliumaikkal.

En vervloekt om hun slome levensstijl,

és elítélik őket tohonya életmódjuk miatt.

Tot de inhoud van hun telefoongesprekken,

telefon-beszélgetésük tartalmán,

De controle hebben over hun leven.

irányíthassák az életüket.

En ze zijn hun eigen bewijs.

és ők maguk testesítik meg azt.

En goddelijk ingrijpen in hun leven.

csodákért és isteni segítségért az életükbe.

Die willen toch hun nachtkijker meenemen?

a legújabb éjjellátó távcsővel?

Hoe meer we hun pijn voelen.

annál jobban átérezzük fájdalmukat.

Hun botten en spieren worden zwakker

Csontjaik és izmaik gyengülnek,

Maar vandaag wordt hun weg geblokkeerd.

De az ősi útvonalat ma akadály keresztezi.

Hun dramatische vertoning is perfect getimed.

A drámai színjáték időzítése tökéletes.

Maar je volgt hun regels. -Nee.

- Nem, de a szabályaikat követitek. - Nem.

Hicks vroeg niet naar hun naam.

Hicks nem kérdezte a nevüket.

Omdat ze hun gezin moeten onderhouden.

mert megélhetést kell biztosítaniuk a családjuknak.

Hun hoofdstad was vele jaren Cuzco.

Sok éven át Cuzco volt a fővárosuk.

Hun vlag is blauw en goud.

- Kék és arany színű a zászlajuk.
- Kék és arany színű a zászlójuk.

Heb je hun nieuwe appartement gezien?

Láttad az új lakásukat?

Weinig politici geven hun fouten toe.

Kevés politikus ismeri be a tévedését.

Ze hebben hun zoon John genoemd.

Jánosnak nevezték el a fiukat.

Alle spelers hebben hun best gedaan.

Minden játékos beleadta a legjobb tudását.

Zij gehoorzamen hun ouders niet altijd.

Nem mindig engedelmeskednek a szüleiknek.

Ik was uitgenodigd op hun huwelijksfeest.

Meghívtak az esküvőjükre.

Ze lieten me hun auto lenen.

Megengedték, hogy kölcsönvegyem a kocsijukat.

Of wat in hun newsfeed geduwd werd.

vagy amit saját oldalukon osztanak meg, nem őrzik sehol.

En hoe hun jong de moeders volgden.

és ahogy az édes kis bocsok követték az anyjukat.

Terwijl ze zachtjes praatten over hun dromen,

az álmaikról, reményeikről, jövőjükről

Hun vacht heeft gleuven die vocht aantrekken

A lajhárok bundájában árkok vannak, melyek összegyűjtik a nedvességet,

Hebben zoveel agressie meegemaakt in hun leven.

rengeteg agresszió érte őket.

En dan de verliezers hun tegenslag verwijt?

aztán balsorsukért a veszteseket hibáztatja?

En die hun energie krijgen van rotsen,

energiát termelnek kőzetekből,

En hun afvalproducten zijn weer andere rotsen.

és ennek melléktermékeként másfajta kőzetet állítanak elő.

Elke nacht patrouilleren ze in hun leefgebied.

Minden éjjel járőröznek az otthonuk körül.

De meeste vuurvliegjes flitsen met hun lichten.

Legtöbbjük villogó fényt ad.