Translation of "Hey" in German

0.007 sec.

Examples of using "Hey" in a sentence and their german translations:

- Hey, jij!
- Hé, jij daar!

- He, du!
- He, Sie!

Hey, raad eens wat ik vanavond ga doen.

Hey, rate einmal, was ich heute Abend tun werde.