Translation of "Gebieden" in German

0.006 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their german translations:

...in een van de armste gebieden.

haben wir angefangen,

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

und dabei bemerkte ich, dass alle Gebiete der Wissenschaft verbunden sind.

Op veel gebieden kunnen dieren dingen beter doen dan mensen.

Auf viele Weise können Tiere Dinge besser machen als es Menschen können.

De paardenbreedten zijn subtropische gebieden die bekend staan om kalme winden en weinig neerslag.

Die Rossbreiten sind subtropische Gebiete, die für Windstille und wenig Niederschlag bekannt sind.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Er bemüht sich um Aufklärung, Konfliktprävention und das Aufspüren von Wildkatzen in Wohngegenden.

Zelfs nu, jaren na de Koude Oorlog, is er nog steeds veel wrevel tussen Russen en Duitsers, vooral in gebieden die vroeger door de Sovjet-Unie werden bezet.

Sogar jetzt, viele Jahre nach dem Kalten Krieg, ist immer noch viel Verbitterung zwischen Russen und Deutschen, besonders in Gebieten, die einst von der Sowjetunion besetzt waren.