Translation of "Een" in German

0.032 sec.

Examples of using "Een" in a sentence and their german translations:

- Een ogenblikje.
- Een moment!
- Momentje!
- Een minuut.

- Nur eine Minute.
- Einen Augenblick bitte.

Een man, een woord!

Ein Mann - ein Wort!

Een taal is een dialect met een leger en een vloot.

- Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Marine.
- Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und Flotte.
- Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Flotte.

Een roos is een bloem, en een duif is een vogel.

Eine Rose ist eine Blume und eine Taube ist ein Vogel.

- Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.
- Een regenboog is een natuurfenomeen.

Ein Regenbogen ist ein Naturphänomen.

Een dag is een driehonderdvijfenzestigste of een driehonderdzesenzestigste van een jaar.

Ein Tag ist ein Dreihundertfünfundsechzigstel oder ein Dreihundertsechsundsechzigstel eines Jahres.

Een haai is een vis, terwijl een dolfijn een zoogdier is.

Ein Hai ist ein Fisch, während ein Delphin ein Säugetier ist.

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!
- Wat een lastpak!

- Was für ein Arschloch!
- Was für ein Arsch!
- So ein Arsch!

Een mix tussen een antiloop... ...en een geit.

Eine Mischung aus Antilope und Ziege, denke ich.

Misschien maar een seconde, een woord, een ervaring,

vielleicht nur eine Sekunde, ein Wort, eine Erfahrung,

- Een manlijke krokodil vrat een teef.
- Een manlijke krokodil at een teef op.
- Een mannetjeskrokodil vrat een teef op.

Ein männliches Krokodil fraß eine Hündin.

In een een-op-een strijd tegen een mens wint hij zeker.

In einem Zweikampf mit einem Menschen hätte der Mensch keine Chance.

- Wacht eventjes.
- Wacht een beetje.
- Wacht een minuut.
- Een moment!
- Een minuut.

- Einen Augenblick...
- Gib mir eine Minute!
- Warte eine Minute.

- Een draak is een schepsel van fantasie.
- Een draak is een fantasiedier.

- Drachen sind imaginäre Tiere.
- Drachen sind Fabeltiere.

een slaapgroep en een slaaptekortgroep.

einer Schlaf-Gruppe und einer Schlafentzugs-Gruppe.

Een Goudlokjesmaan rond een Goudlokjesplaneet --

Ein Goldlöckchen-Mond um einen Goldlöckchen-Planeten --

een mannelijke en een vrouwelijke.

dem männlichen und dem weiblichen.

Een dolfijn is een zoogdier.

Der Delfin ist ein Säugetier.

- Een tweepersoonskamer.
- Een dubbele kamer.

Ein Doppelzimmer.

Een overwinning is een overwinning!

Ein Sieg ist ein Sieg!

Een leeuw is een dier.

- Der Löwe ist ein Tier.
- Ein Löwe ist ein Tier.

- Een ogenblikje.
- Wacht een ogenblik.

Augenblick mal!

Een gans is een watervogel.

Die Gans ist ein Wasservogel.

Een sazsirnay is een blaasinstrument.

Sazsirnaj ist ein Blasinstrument.

Een rups wordt een vlinder.

Die Raupe verwandelt sich in einen Schmetterling.

Een vluchtelingenkamp is een nachtmerrie.

Ein Flüchtlingscamp ist ein Albtraum.

Een haiku is een dichtvorm.

Ein Haiku ist eine Gedichtform.

Een regenboog is een natuurfenomeen.

Ein Regenbogen ist ein Naturphänomen.

Een spreekwoord is een volkswijsheid.

Ein Sprichwort ist eine Volksweisheit.

Een jongen of een meisje?

Ist es ein Junge oder ein Mädchen?

Je hebt een emmer, een dweil of een pomp.

Sie haben einen Eimer, einen Mopp oder eine Saugglocke.

Een vriend van een vriend is ook een vriend.

Ein Freund von einem Freund ist auch ein Freund.

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

Was für ein Depp!

Is het een vooruitgang als een kannibaal een mes en een vork gebruikt?

Ist es ein Fortschritt, wenn ein Kannibale Messer und Gabel benutzt?

Een cijfer is voor een getal, wat een letter is voor een woord.

Ziffern verhalten sich zu Zahlen so wie Buchstaben zu Wörtern.

Er zijn 3 slaapkamers, een keuken, een eetkamer, een salon en een badkamer.

Es gibt drei Schlafzimmer, eine Küche, ein Esszimmer, ein Wohnzimmer und ein Badezimmer.

- Red een mens. Eet een kannibaal op.
- Red een mens. Eet een kannibaal.

Rette einen Menschen. Iss einen Kannibalen.

- Heb je een hond of een kat?
- Hebben jullie een hond of een kat?
- Hebt u een hond of een kat?

- Hast du einen Hund oder eine Katze?
- Habt ihr einen Hund oder eine Katze?
- Haben Sie einen Hund oder eine Katze?

- Een goed geweten is een zacht oorkussen.
- Een zuiver geweten is een allerzachtst kussen.

Ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.

Of een restaurant op een boot met een schitterend uitzicht.

oder ein Restaurant auf einem Boot mit grandioser Aussicht.

- Mijn moeder is een vrouw.
- Een moeder is een vrouw.

Meine Mutter ist eine Frau.

- Wacht een beetje.
- Wacht eens even.
- Een moment!
- Een minuut.

Warte doch mal!

Bij een oude samowaar zitten een Rus en een Hongaar.

Bei einem alten Samowar sitzen ein Russe und ein Ungar.

Ik wil een blauwe, een rode en een zwarte potlood.

Ich will einen blauen, einen roten und einen schwarzen Stift.

Wilt u een kamer met een bad of een douche?

- Möchten Sie ein Zimmer mit Bad oder Dusche?
- Möchtest du ein Zimmer mit Bad oder Dusche?
- Möchtet ihr ein Zimmer mit Bad oder Dusche?

Zoals een sleutel in een slot.

Wie Schloss und Schlüssel.

Hier een mannetje en een vrouwtje.

Hier sind Männchen und Weibchen.

Een rockconcert is een goed voorbeeld.

Ein Rockkonzert ist ein sehr gutes Beispiel.

...een gewone burger en een boer...

einem gewöhnlichen Bürger und einem Feldarbeiter genauso gut

een spiegel met een gouden lijst,

Das war ein Spiegel mit einem goldenen Rahmen.

Een dolfijn is een soort zoogdier.

- Ein Delphin ist eine Säugetierart.
- Ein Delfin ist eine Säugetierart.

Een majoor staat boven een kapitein.

Der Major steht über dem Hauptmann.

- Bel een ziekenwagen.
- Bel een ambulance.

Ruf einen Krankenwagen.

Een computer is een ingewikkelde machine.

Ein Computer ist eine komplexe Maschine.

- Een cola, alsjeblieft.
- Een cola, alstublieft.

Eine Cola, bitte!

Een kaasburger en een Cola alsjeblieft.

Einen Cheeseburger und eine Cola, bitte.

Een olifant heeft een lange neus.

Ein Elefant hat eine lange Nase.

- Wat een ramp!
- Wat een catastrofe!

Was für eine Katastrophe!

Een vlinder is een volwassen rups.

Ein Schmetterling ist eine erwachsene Raupe.

Een kat slaapt op een stoel.

Eine Katze schläft auf einem Stuhl.

Een broer is als een schouder.

Ein Bruder ist wie eine Schulter.

- Een hond rent.
- Een hond loopt.

Ein Hund rennt.

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

Was für ein Trottel.

Een baby heeft een gevoelige huid.

Ein Baby hat eine empfindliche Haut.

- Wat een loser!
- Wat een verliezer!

Was für eine Null!

- Wat een puinhoop!
- Wat een rotzooi!

Was für ein Durcheinander!

- Een momentje, alstublieft!
- Een momentje, alsjeblieft!

Einen Moment bitte!

- Een ogenblikje, alstublieft.
- Een ogenblik, alstublieft.

- Einen Moment, bitte.
- Einen Augenblick, bitte.

Een jongen is een mannelijk kind.

Ein Junge ist ein männliches Kind.

Een alexandrijn is een twaalflettergrepig vers.

- Ein Alexandriner ist ein Zwölfsilbler.
- Ein Alexandriner ist ein zwölfsilbiger Vers.

Een vriend is een tweede ik.

Ein Freund ist ein zweites Ich.

- Wat een loser!
- Wat een mislukkeling!

Was für eine Niete!

Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.

Ein Regenbogen ist ein Naturphänomen.

- Wat een huichelaar!
- Wat een huichelaarster!

Was für ein Heuchler!

- Kijk, een eekhoorn!
- Kijk, een eekhoorn.

Sieh nur! Ein Eichhörnchen!

Een tomaat is een rode groente.

Die Tomate ist ein rotes Gemüse.

Een oorlog is een verschrikkelijke zaak.

Ein Krieg ist eine furchtbare Sache.