Translation of "Voortdurend" in English

0.019 sec.

Examples of using "Voortdurend" in a sentence and their english translations:

- Zij weent voortdurend.
- Ze huilt voortdurend

She keeps on crying.

Hij klaagt voortdurend.

He is constantly complaining.

Hij leest voortdurend.

He is always reading.

Ze huilt voortdurend

She won't stop sobbing.

Ze vechten voortdurend.

They fight constantly.

Tom klaagt voortdurend.

- Tom is constantly complaining.
- Tom complains all the time.
- Tom complains constantly.
- Tom constantly complains.

Hij lacht voortdurend.

He is always laughing.

Zij weent voortdurend.

- She keeps on crying.
- She cries all the time.
- She cries constantly.

Software evolueert voortdurend.

Software is constantly evolving.

Ze maakten voortdurend ruzie.

They were constantly quarreling.

Ik mis je voortdurend.

- I miss you all the time.
- I miss you constantly.

Ze kijkt voortdurend televisie.

She watches TV constantly.

Tom vereist voortdurend zorg.

Tom requires constant care.

Ik vergeet voortdurend namen.

I am constantly forgetting names.

Tom was voortdurend bezorgd.

Tom constantly felt anxious.

Hij bekritiseert voortdurend andere mensen.

He constantly criticizes other people.

Tom en Maria vechten voortdurend.

Tom and Mary fight constantly.

De patiƫnt vereist voortdurend zorg.

The patient requires constant care.

Hij wast voortdurend zijn handen.

He washes his hands all the time.

Ze controleert voortdurend haar telefoon.

She constantly checks her phone.

Volgens Tom huilt Maria voortdurend.

- Tom says that Mary cries all the time.
- Tom says Mary cries all the time.

Tom spreekt zichzelf voortdurend tegen.

Tom constantly contradicts himself.

Hij vertelt voortdurend hetzelfde verhaal.

He's forever telling the same story.

Ik ben voortdurend aan het studeren.

I'm constantly studying.

Ik ben uw voortdurend geklaag moe.

I'm fed up with your constant complaining.

Waarom stelt ze voortdurend zoveel vragen?

Why does she always ask so many questions?

Hij liep voortdurend rond op slippers.

- He wore slippers constantly.
- He constantly wore slippers.

Die vraag stellen mensen voortdurend aan ons.

That's something that we get asked all the time.

Die voortdurend voor miljoenen dollars advertentiecampagnes voeren

that continuously run multimillion-dollar advertisement campaigns

Hij klaagt voortdurend over dit of dat.

He is always complaining of this and that.

Waarom doet ze dat Yider voortdurend aan?

Why does she always do this to Yidir?

Waarom stelt ze me voortdurend dezelfde vraag?

Why does she keep asking me the same question?

Ze is tijdens het ademhalen voortdurend in beweging.

That means it's moving during the entire respiratory process,

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

facing steep odds against life-enabling order

Is het voortdurend vervolgen van de seksuele minderheid.

is the ongoing persecution of the sexual minority.

- Computers worden steeds verbeterd.
- Computers worden voortdurend verbeterd.

Computers are constantly being improved.

Zijn vrouw zit voortdurend aan zijn kop te zeuren.

His wife nags him constantly.

Wat drijft hen ertoe voortdurend de straat op te gaan,

What makes them keep taking to the streets

- Ik ben voortdurend in gevaar.
- Ik ben constant in gevaar.

I'm in constant danger.

- Ik praat constant met mezelf.
- Ik praat voortdurend met mezelf.

I constantly talk to myself.

- Ik check haar Facebookpagina voortdurend.
- Ik controleer haar Facebookpagina constant.

I check her Facebook page constantly.

- Ik ben uw voortdurend geklaag moe.
- Ik heb genoeg van uw constant geklaag.

I'm fed up with your constant complaining.

De toekomst van onze onderneming is in gevaar. De laatste jaren hebben we voortdurend verlies geleden.

Our enterprise is in danger. In recent years, we have only had losses.