Translation of "Enorm" in English

0.031 sec.

Examples of using "Enorm" in a sentence and their english translations:

Een enorm voordeel.

Huge advantage.

Het regent enorm.

It is raining heavily.

Het is enorm!

It's enormous!

Dat is enorm.

- That is enormous.
- That's enormous.

Jupiter is enorm.

Jupiter is very large.

Ik mis je enorm.

- I miss you badly.
- I miss you very much.

Het spijt me enorm!

I am disconsolate!

De Melkweg is enorm.

The Milky Way is huge.

Dat dier is enorm!

That animal is huge!

Tom heeft enorm geholpen.

Tom has been a big help.

Dit vliegtuig is enorm!

This plane is huge!

Jouw huis is enorm.

Your house is huge.

Sami's kameel is enorm.

Sami's camel is huge.

Deze kerk is enorm.

This church is huge.

- Zij woont in een enorm huis.
- Hij woont in een enorm huis.

- He lives in an enormous house.
- She lives in a huge house.
- He lives in a huge house.
- She lives in an enormous house.

Patenten voor medicijnen stegen enorm --

Drug patents have exploded --

Het was een enorm voorrecht

What an amazing privilege it was

China is een enorm land.

China is a huge country.

Het spijt me echt enorm.

I am really sorry.

Die meid is enorm aantrekkelijk!

That chick is fucking hot!

Brazilië is een enorm land.

Brazil is a huge country.

Zijn programma is enorm succesvol.

His program had enormous success.

Rusland is een enorm land.

Russia is a huge country.

Hij woont in een enorm huis.

He lives in an enormous house.

- Het is enorm.
- Het is gigantisch.

This is huge.

Zij woont in een enorm huis.

- She lives in a huge house.
- She lives in an enormous house.

Dat museum bleek enorm te zijn.

That museum turned out to be huge.

De regio is enorm, maar dunbevolkt.

The region is enormous, but sparsely populated.

En die labo-experimenten zijn enorm belangrijk.

And those laboratory experiments are incredibly important.

Gaat enorm veel kosten - tientallen biljoenen dollars -

be enormously expensive, in the tens of trillions of dollars,

Hij wordt enorm gerespecteerd door zijn studenten.

He is greatly respected by his students.

Een woordenboek samenstellen vraagt enorm veel tijd.

Compiling a dictionary demands an enormous amount of time.

Mijn ogen zijn enorm gevoelig voor licht.

- My eyes are very sensitive to the light.
- My eyes are very sensitive to light.

Hij woont alleen in een enorm huis.

He lives in a large house by himself.

Hier investeren mensen enorm veel energie en verbeelding,

Here, human beings spend an enormous amount of energy and imagination

Door een enorm leger van vijandige, heidense boeren.

by a huge army of hostile, pagan farmers.

...helpt het enorm om geen barrière te hebben.

it helps tremendously to have no barrier to that environment.

- Ik mis je verschrikkelijk.
- Ik mis je enorm.

I miss you badly.

Dus ze valt af en verliest enorm veel kracht.

So she drops in weight, and she loses an enormous amount of strength.

- Het spijt me echt enorm.
- Het spijt me zo.

- I am very sorry.
- I'm so sorry.

- Ik mis je enorm.
- Ik mis je heel erg.

I miss you very much.

Vormt het nog steeds een enorm probleem voor de volksgezondheid,

this still constitutes a major public health problem

Wat als we coaching proberen op een enorm grote schaal?"

What if we tried coaching at a massive scale?"

Ik heb enorm plezier gehad aan het gesprek met Tom.

I had a lot of fun talking with Tom.

- Ik mis je verschrikkelijk.
- Ik mis je enorm.
- Ik mis je ontzettend.

I miss you badly.

- Zij woont in een enorm huis.
- Ze woont in een gigantisch huis.

She lives in a huge house.

Het is een enorm risico om een populatie op één plek te hebben.

It’s an enormous risk to have an entire population in one location.

"Maarschalk Suchet, je bent enorm gegroeid sinds we elkaar voor het laatst zagen!" vertelde

“Marshal Suchet, you have grown greatly since we last saw one another!” the Emperor

Slachtoffer-aantallen variëren enorm, maar het is duidelijk beide partijen hebben catastrofale verliezen geleden.

Deze rotsen zijn enorm glibberig. Ik verlies mijn kracht door me hier vast te houden.

All of this rock is just mega slippery! I'm running out of strength holding on here.

Het moet enorm moeilijk voor haar zijn het huishouden alleen te runnen na de scheiding.

It must be terribly difficult, running her household on her own after divorcing.

- Ik mis je verschrikkelijk.
- Ik mis je enorm.
- Ik mis je ontzettend.
- Ik mis je heel erg.

- I miss you very much.
- I really miss you a lot.
- I miss you a lot.

- Het gesprek met Tom was erg leuk.
- Ik heb enorm plezier gehad aan het gesprek met Tom.

I had a lot of fun talking with Tom.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- It is raining hard.
- It is raining heavily.
- It's raining cats and dogs.
- It's raining hard.
- It's bucketing down.
- It's raining very hard.
- It's pouring with rain.
- It's raining heavily.

- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.
- Het is hard aan het regenen.
- Het regent enorm.

- It is raining hard.
- It is raining heavily.
- It's raining hard.