Translation of "Decisión" in Polish

0.032 sec.

Examples of using "Decisión" in a sentence and their polish translations:

- Era mi decisión.
- Fue mi decisión.

To była moja decyzja.

Buena decisión.

Dobra decyzja.

Qué decisión dura.

Trudna decyzja.

Tomé una decisión.

- Podjąłem decyzję.
- Zdecydowałem.

- Tomé una decisión.
- Me he decidido.
- Tomé mi decisión.

Podjąłem decyzję.

Recuerden, es su decisión.

Pamiętaj, to twoja decyzja.

¡Deben tomar una decisión!

Musisz podjąć decyzję!

Parece una buena decisión.

To chyba dobry wybór.

Alain tomó una decisión.

Alain podjął decyzję.

¿Ya tomaste una decisión?

Podjąłeś już decyzję.

No lamentamos esa decisión.

Nie żałujemy tej decyzji.

No apruebo su decisión.

Nie aprobuję twojej decyzji.

- La decisión te corresponde a ti.
- La decisión le corresponde a usted.

- Decyzja należy do ciebie.
- Decyzja należy do pana.
- Decyzja należy do pani.

Es su decisión, ¡pero rápido!

To wasza decyzja, ale pośpieszcie się!

Buena decisión la del fuego.

Dobra decyzja w sprawie ognia.

Debemos tomar una decisión rápida.

Musimy szybko podjąć decyzję.

¿Qué opinan? Es su decisión.

Więc jak myślisz? To twój wybór.

Bien, volvamos a mi decisión.

Powróćmy do mojej decyzji.

La decisión no es fácil.

To nie jest łatwa decyzja.

Tom tomó una pésima decisión.

Tom podjął straszną decyzję.

Decisión difícil, ¡pero depende de ustedes!

Ta trudna decyzja należy do ciebie!

Elección difícil, pero es su decisión.

Ta trudna decyzja należy do ciebie.

Ustedes están cargo, es su decisión.

Wy dowodzicie, wy decydujecie.

No perdamos tiempo con esta decisión.

Nie zwlekajcie z tą decyzją.

Es difícil, pero es su decisión.

Ta trudna decyzja należy do ciebie.

No perdamos tiempo con esta decisión.

Nie zwlekajcie z tą decyzją.

No lo olviden, es su decisión.

Pamiętaj, to twój wybór.

¡Buena decisión! Fue un trabajo difícil.

Dobra decyzja! Ciężka praca.

¿Has llegado ya a una decisión?

Czy już postanowiliście?

Mi ascenso depende de su decisión.

Mój awans zależy od jego decyzji.

Debemos tomar una decisión y hacerlo rápido.

Musimy podjąć decyzję. I to szybko.

Espero que recuerden que es su decisión.

Mam nadzieję, że pamiętasz: to twoja decyzja.

Es su decisión. Pero apresúrense y elijan.

To twoja decyzja. Ale pospiesz się!

Ustedes están a cargo, es su decisión.

Wy tu rządzicie, wy decydujecie.

Tomen la palanca. Deben tomar una decisión.

Weź kontroler gier. Musisz podjąć decyzję!

Cada pocos minutos, tomarán una importante decisión.

Co kilka minut będziesz podejmować ważną decyzję.

Tom explicó los motivos de su decisión.

Tom wytłumaczył powody swojej decyzji.

Tom no ha tomado ninguna decisión todavía.

Tom jeszcze nie podjął decyzji.

Eres tú el que tomará la decisión.

To ty podejmiesz decyzję.

Es una decisión que se toma cada día.

decyzje, które podejmujemy każdego dnia.

Es su decisión. ¿Lo costeamos o lo escalamos?

To wy podejmujecie decyzję: wybrzeże czy wspinaczka?

Pero resulta que sería una muy mala decisión.

Okazuje się, że byłaby to zła decyzja.

Los jugadores deben acatar la decisión del árbitro.

Gracze muszą przestrzegać decyzji sędziego.

Su vida depende de la decisión del juez.

Jego życie wisi na decyzji sędziego.

- Depende de ti.
- Es tu decisión.
- Tú decides.

To zależy od ciebie.

A veces es importante tomar rápido una decisión.

Czasem jest ważne, aby podjąć szybko decyzję.

- Me he decidido.
- Tomé mi decisión.
- He decidido.

Zdecydowałem się.

Así que, con esto en mente, tomé una decisión

Wiedząc o tym, podjąłem decyzje,

Es una decisión difícil. Mejor que sea una buena.

To trudna decyzja, więc dobrze ją przemyślcie.

Esa fue una buena decisión. Bien hecho. Muy bien.

Mądra strategia, dobra decyzja. Dobra robota! W porządku.

Fue una buena decisión la del cactus de barril

Ferokaktus to była dobra decyzja.

Es su decisión. La acataré. Decidan. Dana nos espera.

Wasz wybór. Zrobię, co zdecydujecie. Zadecydujcie. Dana na nas czeka.

Es muy difícil hacerlas parte de nuestra decisión racional.

W ich przypadku bardzo trudno podejmować racjonalne decyzje.

Por favor piénselo y dígame a que decisión llegó.

Proszę to przemyśleć i powiedzieć mi, jaką decyzję pan podjął.

Pero, antes de iniciar esta misión, debemos tomar una decisión.

Ale zanim zaczniemy naszą misję, musimy podjąć decyzję.

El ancla del muerto, decisión valiente. Primero, hacemos una zanja.

Kotwica Umarlaka to odważny wybór. Najpierw musimy wykopać rów.

No tienen una pizca de decisión racional por su parte,

nie mają nic wspólnego z racjonalną decyzją.

- ¿Es esa tu decisión final?
- ¿Esa es tu última palabra?

To twoja ostateczna decyzja?

Es una decisión importante que puede ayudarme a evitar la hipotermia.

To ważna decyzja, bo może mi pomóc uniknąć hipotermii.

No se queden frente a la computadora, deben tomar una decisión.

Nie siedź bezczynnie przed komputerem, musisz podjąć decyzję.

Antes de mañana por la mañana debemos de tomar una decisión.

Do jutra rana musimy podjąć decyzję.

Tom tiene una importante decisión que hacer antes del próximo lunes.

Tom ma do podjęcia ważną decyzję przed następnym poniedziałkiem.

No quiero que pienses que no estoy contento con tu decisión.

Nie chcę, żebyś pomyślał(a), że jestem niezadowolon(y/a) z twojej decyzji.

Mi decisión de estudiar en el extranjero sorprendió a mis padres.

Moja decyzja o studiowaniu za granicą, zaskoczyła moich rodziców.

Bien, vamos a comenzar con un chapuzón y una prueba de decisión.

Zacznijmy pluskiem i zabawną próbną decyzją.

Hace calor, es una decisión audaz, pero ustedes están a cargo, vamos.

Jest gorąco, to odważna decyzja. Ale wy tu rządzicie, chodźmy.

Los estudiantes han estado protestando en contra de la decisión del gobierno.

Studenci protestowali przeciw decyzji władz.

Es su decisión. ¿Qué método de exploración nos llevará en la dirección correcta?

To twoja decyzja. Która metoda nawigacji sprawi, że będziemy zmierzać w dobrym kierunku?