Translation of "Sociedad" in Hungarian

0.022 sec.

Examples of using "Sociedad" in a sentence and their hungarian translations:

Atomiza la sociedad.

Atomizálja a társadalmat.

La sociedad está dividida.

A társadalom megosztott.

La sociedad está cambiando.

A társadalom változik.

Vivimos en una sociedad.

Társadalomban élünk.

- ¿Eres miembro de esta sociedad?
- ¿Es usted miembro de esta sociedad?

Tagja vagy a társaságnak?

Vivimos en una sociedad democrática.

Demokratikus társadalomban élünk.

Nuestra sociedad depende de la confianza:

Társadalmunk bizalmon alapul:

Entonces, ¿qué debe hacer una sociedad?

Mi a társadalom teendője?

En esta sociedad multicultural e interseccional,

Multikulturális világunkban, ahol folyton keresztezzük egymás útjait,

Que la sociedad no los quiere,

hogy nem kellenek a társadalomnak,

La sociedad fue fundada en 1990.

Az egyesület 1990-ben alakult.

Se sintió excluido de la sociedad.

- A társaságból kirekesztve érezte magát.
- A társadalomból kirekesztve érezte magát.

Y otras son para trabajar en sociedad.

és lesz, amelyet pedig a társadalomnak kell alkalmaznia.

Tanto individualmente como a nivel de sociedad,

tehetünk valamit azért,

Sé que vivimos en una sociedad capitalista,

Tudom, kapitalista társadalomban élünk,

Es un problema importante en nuestra sociedad.

Ez társadalmunk egyik fontos problémája.

Para convertirnos en la sociedad que soñamos ser,

társadalmunkat olyanná tegyük, mint amilyennek most beállítjuk,

Lo hizo por el bien de la sociedad.

- Ő a közösség javára cselekedte ezt.
- Ő a társadalom javára tette ezt.
- Ő a kollektíva javára tette ezt.

Sus acciones aún sacuden a la sociedad japonesa.

A tettének utóhatása még mindig érezteti magát a japán társadalomban.

- El impacto de la ciencia en la sociedad es grande.
- La influencia de la ciencia en la sociedad es grande.

A tudománynak nagy hatása van a társadalomra.

Son una amenaza para la sociedad y la democracia.

hanem a demokráciát és a társadalmat is fenyegetik.

Ahora, hay un debate abierto en la sociedad contemporánea

A modern társadalomban vita folyik arról,

La polarización en nuestra sociedad no es un impulso.

A társadalmi megosztottság nem hirtelen felindulás,

De lo que la sociedad me dice que debería.

mint amennyire a közfelfogás szerint szükségem van.

Pero aún tenemos discrepancias como sociedad y como individuales

De még mindig kétség fog el minket – társadalmilag és egyénileg is –,

La sociedad todavía no está preparada para tales reformas.

A társadalom még nem érett meg az ilyen reformokra.

La familia es la unidad básica de la sociedad.

A család a társadalom alapegysége.

- La drogodependencia es un cáncer de la sociedad moderna.
- La adicción a las drogas es un cáncer en la sociedad moderna.

A drogozás a modern társadalom rákfenéje.

Hoy, nos consideran la sociedad más digital de la Tierra.

Ma a világ leginkább digitális társadalmának nevezhetjük magunk.

Existe una tendencia que invierte esta atomización de la sociedad:

Létezik egy trend, mely megfordíthatja a társadalom elmagányosodását:

Está tan grabado en nuestra mente y en la sociedad

annyira beleivódott tudatunkba és társadalmunkba,

Si queremos cuestionar el odio que hay en nuestra sociedad,

ha fel akarjuk számolni a gyűlöletet a társadalmunkban,

Para revaluar nuestra visión de los artistas en la sociedad.

hogy újraértékeljük, hogyan tekintünk a művészekre társadalmunkban.

Claramente no significan nada para nuestros políticos y nuestra sociedad.

nyilvánvalóan nem jelentenek semmit se politikusainknak, se társadalmunknak.

Los valores de una sociedad se reflejan en sus tradiciones.

Egy társadalom értékrendje a hagyományaiban tükröződik vissza.

Es hora de que hagamos cambios a nivel de la sociedad

Itt az ideje, hogy széles társadalmi rétegeket érintően

Que han construido nuestra historia y aun infectan nuestra sociedad actual.

alakítják történelmünket, és még mindig mérgezik társadalmunkat.

Pero la realidad es que, como sociedad, criminalizamos los males sociales,

Manapság egyre inkább társadalmi problémákat is bűncselekményként kezelünk.

A una sociedad tipo helenística más moderna, el periodo Greco-romano.

egy modernebbre, a hellenisztikusra – a görög-római időszakot.

Que se adapte a las necesidades de la sociedad del siglo XXI.

amely eleget tesz a 21. századi társadalom igényeinek.

Un mayor campo de acción en el hogar y en la sociedad,

nagyobb érvényesülési lehetőséget nyújt otthon és a társadalomban,

En una sociedad que no le pregunta el nombre a los demás

Egy olyan társadalomban, ahol nem kérdezzük meg a másik nevét,

Lo que es correcto en una sociedad puede no serlo en otra.

Ami elfogadható az egyik társadalomban, az lehet, hogy a másikban nem.

En la sociedad de los macacos, las amistades se forman mediante el aseo.

A makákók társadalmában a barátságok kurkászással kezdődnek.

Una sociedad que cambia refleja un cambio en el sentido de la identidad personal

A megváltozott társadalom visszatükrözi az identitás megváltozott érzetét,

Pero a su vez somos solidarios porque tenemos que construir sociedad, porque no somos Robinson Crusoe.

Azonban együtt is működünk, mert társadalmat kell létrehoznunk. Mert nem vagyunk Robinson Crusoe-k.

La mayoría de las escuelas no fueron concebidas para transformar la sociedad, sino que para reproducirla.

A legtöbb iskolát nem a társadalom megváltoztatására, hanem a reprodukálására hozták létre.

La participación de los musulmanes en la política es de una importancia fundamental para la sociedad.

A mohamedánok részvétele a politikában alapvető fontosságú a társadalom számára.

En esta sociedad donde todo es desechable, es una virtud usar algo hasta que se desgaste.

Ebben a társadalomban, ahol minden eldobható, erénynek számít addig viselni valamit, amíg szakadt nem lesz.

Veo la curiosidad infinita con la que un niño trata de entender su entorno; Es decir, aún hay esperanzas de una mejor sociedad.

Látom a határtalan tudásvágyat, amilyennel egy gyermek próbálja meg felfogni a körülötte lévő világot; ez annyit tesz, van még esély egy jobb társadalomra.

La cultura es la cotidianeidad de los valores con que nos movemos en la vida. Y eso es parte de la construcción de una sociedad mejor.

A kultúra a mindennapi értékrend, aminek alapján élünk. Ez része a jobb társadalom kiépítésének.