Translation of "Estaban" in Dutch

0.034 sec.

Examples of using "Estaban" in a sentence and their dutch translations:

Estaban juntos.

Zij waren samen.

Estaban muertos.

Ze waren dood.

Estaban jadeando.

- Ze waren aan het hijgen.
- Ze hijgden.

Estaban sorprendidos.

Ze waren verrast.

¿Dónde estaban?

Waar waren ze?

Estaban abrazados.

- Ze waren elkaar aan het omhelzen.
- Ze omhelsden elkaar.

- Ellos estaban tomando.
- Estaban bebiendo.
- Ellos bebían.
- Bebían.

Ze dronken.

Ellos estaban ocupados.

- Ze waren bezig.
- Ze waren druk.

Ellos estaban satisfechos.

Ze waren tevreden.

¿No estaban satisfechos?

Waren ze niet tevreden?

Estaban todos aquí.

Ze waren er allemaal.

Todos estaban bebiendo.

Iedereen dronk.

Todos estaban felices.

Iedereen was gelukkig.

- Todos los muchachos estaban bailando.
- Todos los chicos estaban bailando.

Alle jongens dansten.

Ya no estaban mejorando.

Ze verbeterden niet meer.

Todos estaban muy asustados.

Iedereen was bang.

Sus mejillas estaban rojas.

Haar wangen waren rood.

Estaban viendo la televisión.

Zij keken tv.

Mis padres estaban furiosos.

Mijn ouders waren woedend.

- Estabas feliz.
- Estaban felices.

- Je was gelukkig.
- Jullie waren gelukkig.
- U was gelukkig.

Los dos estaban desnudos.

Ze waren allebei naakt.

Todos me estaban mirando.

- Iedereen keek me aan.
- Iedereen was mij aan het aankijken.

Las puertas estaban cerradas.

De deuren waren gesloten.

- ¿Estabais ocupadas?
- ¿Estaban ocupadas?

- Waren jullie bezig?
- Was u bezig?

- Estaban bebiendo.
- Ellos bebían.

Ze dronken.

Todos estaban en silencio.

- Iedereen was stil.
- Ze waren allemaal stil.
- Zij waren allemaal stil.
- Ze waren allen stil.
- Zij waren allen stil.

- Algunas chicas estaban jugando al tenis.
- Algunas niñas estaban jugando al tenis.

Enkele meisjes waren aan het tennissen.

Quienes estaban sorprendidas y encantadas

die verrast en verheugd waren

estaban dentro de su terreno.

dat is ons territorium ...

Todos estaban vestidos de payaso.

Ze waren allemaal als clown verkleed.

Todos los estudiantes estaban presentes.

- Alle studenten waren daar.
- Alle studenten waren aanwezig.

Todos los miembros estaban presentes.

Alle leden waren aanwezig.

Los acontecimientos estaban estrechamente conectados.

De gebeurtenissen waren nauw met elkaar verbonden.

Estaban satisfechos con el resultado.

Ze waren tevreden met het resultaat.

- Todos aplaudieron.
- Todos estaban aplaudiendo.

Iedereen applaudisseerde.

Todos estaban en mi contra.

Iedereen had het op mij gemunt.

¿De qué estaban hablando ellos?

Waar spraken ze over?

Miles de personas estaban ahí.

Er waren duizenden mensen aanwezig.

Estaban presentes todos menos uno.

Op één na was iedereen aanwezig.

- Ellos nadaban.
- Ellas estaban nadando.

- Ze zwommen.
- Ze waren aan het zwemmen.

Todos los teléfonos estaban sonando.

Alle telefoons gingen.

Todos los muchachos estaban bailando.

Alle jongens dansten.

Tom y Mary estaban conversando.

Tom en Mary waren aan het praten.

Como yo, todos allí estaban rotos.

Daar was iedereen er slecht aan toe, net als ik.

No estaban seguros de su papel.

onzeker waren over hun rol.

Y estaban allí ante el juez,

Ze stonden daar voor de rechter,

¿Me estaban confundiendo con alguien más?

Hadden ze misschien de verkeerde voor?

Los semáforos estaban todos en rojo.

De verkeerslichten waren allemaal rood.

- Todos estaban felices.
- Todos eran felices.

Iedereen was gelukkig.

No todos los miembros estaban presentes.

Niet al het personeel was aanwezig.

Algunas niñas estaban jugando al tenis.

Enkele meisjes waren aan het tennissen.

Ayer no estaban en la escuela.

Zij waren gisteren niet op school.

No todos los estudiantes estaban presentes.

Niet alle studenten waren aanwezig.

Los soldados estaban equipados con armas.

De soldaten waren bewapend.

- Se quedaron.
- Se mantuvieron.
- Se pusieron de pie.
- Se pararon.
- Estaban de pie.
- Estaban parados.

Ze stonden.

No sé si estaban apostando o qué.

Alsof het een weddenschap was.

Entre individuos que estaban ansiosos, con dolor,

bij personen die angstig waren en pijn hadden,

Y estaban intentando fuertemente aguantar ese dolor.

en heel hard hun best deden om goed om te gaan met de pijn.

Todos los jugadores estaban en su posición.

Alle spelers waren in positie.

Su madre y su hermana estaban enfermas.

Zijn moeder en zus waren ziek.

Los trabajadores estaban desnudos hasta las caderas.

De werkers waren bloot tot aan de heup.

Todos estaban bien vestidos en la fiesta.

Op het feest was iedereen goed gekleed.

Los dos enemigos estaban frente a frente.

- De twee vijanden stonden oog in oog.
- De twee vijanden stonden recht tegenover elkaar.

Tres niños estaban jugando en el parque.

Drie kinderen waren aan het spelen in het park.

Todos los muchachos estaban mirando a Tom.

Alle jongens keken naar Tom.

Tom y María estaban sentados cuando entramos.

Tom en Mary zaten toen we binnenkwamen.

Los padres de Tomás no estaban contentos.

De ouders van Tomas waren niet blij.