Translation of "Wel" in Spanish

0.008 sec.

Examples of using "Wel" in a sentence and their spanish translations:

Natuurlijk wel!

¡Por supuesto que sí!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!

¡Gracias!

Slaap je wel?

¿Acaso duermen algo?

Dank je wel.

Gracias

Mag dat wel?

¿Puedes hacer eso?

We overleven wel.

Sobreviviremos.

Dat zal wel!

- ¡Exactamente!
- ¡Precisamente!
- ¡Exacto!

We zien wel.

Nosotros vemos.

Zie je wel?

- ¿Lo veis?
- ¿Ves?

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

Gracias por lo de ayer.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Bedankt.

- ¡Gracias!
- Gracias.

- Ik doe de vaat wel.
- Ik doe de afwas wel.

Yo lavaré los platos.

- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

- ¡Gracias, colega!
- ¡Gracias, colegui!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank je!
- Dankjewel!

¡Gracias!

wel naar behoren werkt.

está funcionando para ello realmente.

Ik snap het wel.

Y lo entiendo.

Maar wel door aanraking.

Pero sí mediante el tacto.

Dank u wel, dokter.

Muchas gracias, doctor.

Ik neem wel op.

Yo contesto.

Je lijkt wel gek.

Debes estar loco.

Het valt wel mee.

No es tan malo.

Ben je wel echt?

- ¿Eres real?
- ¿Eres de verdad?

- Dank je wel!
- Dankjewel!

Te lo agradezco.

Is dat wel goed?

¿Está bien?

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

¡Buenas noches!

Ik denk van wel.

Eso pienso yo.

Het komt wel goed.

Saldrá bien.

Ik wist het wel.

- Es tal como yo lo pensé.
- Era tal como yo pensé.

Heeft dit wel zin?

¿Tiene sentido esto?

Ik ga wel alleen.

- Iré solo.
- Ire sola.

Ik vind ze wel.

Sí que los localizo.

Dat zit wel goed.

- Esto va bien.
- Esto pega.

Het lijkt wel sneeuw.

Parece nieve.

Ik bel je wel.

Te llamaré.

- Luistert gij eigenlijk wel naar mij?
- Luister je eigenlijk wel naar mij?

¿Acaso me estás escuchando?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Dank je!
- Dankjewel!

¡Gracias!

"Dat wist ik al wel."

"Ya lo sabía".

En wel een hele bijzondere.

y este escaneo es extraordinario.

Ik pak het zelf wel.

"Claro, lo tomaré".

...en die is wel eetbaar.

Y esta parte sí es comestible.

Maar wel bepaalde narratieve structuren.

sino con las estructuras narrativas particulares.

Want hierin slaagt het wel:

Porque aquí está lo que hace bien.

En wel honderd jaar worden.

Y vivir hasta los cien años.

Maar andere merken het wel.

Pero otros pueden sentirlo.

Je moet wel gek zijn.

Debes estar loco.

Ze weet het wel zeker.

Ella sí que lo sabe.

Heeft hij dat wel gezegd?

¿En serio lo dijo?

Ja, dat kan je wel.

Sí, podés.

Jouw ideeën bevallen mij wel.

Me gustan tus ideas.

Ik kan het wel aan.

Puedo apañármelas.

Dat moeten wel Amerikanen zijn.

Deben de ser americanos.

Het viel eigenlijk wel mee.

En realidad no fue tan malo.

Ik moet wel dingen zien.

Debo estar viendo cosas.

Ik wil het wel doen.

Quiero hacerlo.

Hij wacht wel op je.

Él sí te va a esperar.

Ze moeten wel gelukkig zijn.

Ellas deben ser felices.

Ik stoor toch niet, wel?

No te molesto, ¿verdad?

Dat toiletpapier lijkt wel schuurpapier.

Este papel higiénico parece lija.

Dank je wel jullie beiden!

Gracias a ambas.

Dat werkt niet, of wel?

Eso no funciona, ¿verdad?

Heel goed, dank je wel.

Muy bien, gracias.

Misschien heb je wel gelijk.

Quizá tengas razón.

Het kan wel even duren.

- Puede que le lleve un rato.
- Podría llevar un poco de tiempo.

Ik haal je wel in.

Te alcanzo.

Hij zal het wel begrijpen.

Él entenderá.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Dankjewel!

¡Gracias!

- Ergens ben ik wel akkoord met u.
- Ergens ben ik het wel met u eens.
- Ergens ga ik wel met u akkoord.

Estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto.

Het lijkt wel een metafoor, niet?

Un especie de metáfora, ¿no?

Maar je snapt het idee wel.

Pero creo que puede mostrar la idea.

Het lijkt wel een oude mijnketting.

Parece una vieja cadena de mina.

Ondergoed? Dat was nu wel uitgeweest...

La ropa interior ya se habría apagado

Althans, tot ik het wel kon.

Esto es, hasta que pude.

Waarover moet het dan wel gaan?

entonces de qué deberíamos hablar?

Maar ze hebben wel een risico.

Pero conllevan cierto riesgo.

Je kent dit gevoel vast wel.

Supongo que se sentirán identificados.