Translation of "Vloot" in Spanish

0.003 sec.

Examples of using "Vloot" in a sentence and their spanish translations:

De Romeinen bouwden een vloot van driehonderd schepen.

Los romanos construyeron una flota de trescientos barcos.

Sinds enkele jaren is een vloot van oceaan-drones

Durante los últimos años, una flota de drones oceánicos

Een taal is een dialect met een leger en een vloot.

- Un idioma es un dialecto con ejercito y marina.
- Un idioma es un dialecto con armada y flota.
- Una lengua es un dialecto con un ejército y una marina.