Translation of "Gedeprimeerd" in Spanish

0.006 sec.

Examples of using "Gedeprimeerd" in a sentence and their spanish translations:

- Ze was depressief.
- Ze was gedeprimeerd.

Ella estaba deprimida.

- Tom was depressief.
- Tom was gedeprimeerd.

Tom estaba deprimido.

- Ik ben gedeprimeerd.
- Ik ben depressief.

- Estoy deprimido.
- Estoy deprimida.

- Tom lijkt depressief.
- Tom lijkt gedeprimeerd.

Tomás parece deprimido.