Translation of "Wel" in Italian

0.009 sec.

Examples of using "Wel" in a sentence and their italian translations:

Natuurlijk wel!

Certo che sì!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!

Grazie!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dankjewel!

Grazie!

Dank je wel.

Grazie mille.

Het zal wel.

Non importa!

We overleven wel.

- Sopravviveremo.
- Noi sopravviveremo.

Dat zal wel!

Esattamente!

Wees wel voorzichtig.

- Fai davvero attenzione.
- Faccia davvero attenzione.
- Fate davvero attenzione.

We kijken wel.

- Si guarderà.
- Guarderemo.

Zie je wel?

Visto?

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

Grazie per ieri.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Bedankt.

Grazie!

- Ik doe de vaat wel.
- Ik doe de afwas wel.

- Laverò i piatti.
- Io laverò i piatti.

- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

Grazie, amico!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank je!
- Dankjewel!

Grazie!

wel naar behoren werkt.

stia effettivamente funzionando.

Ik snap het wel.

E lo capisco.

Maar wel door aanraking.

Ma può sfruttare il tatto.

Je lijkt wel gek.

- Devi essere pazzo.
- Devi essere pazza.
- Deve essere pazzo.
- Deve essere pazza.
- Dovete essere pazzi.
- Dovete essere pazze.

Het valt wel mee.

Non è così male.

- Slaap wel.
- Slaap lekker!

Dormi bene!

Dank je wel, schat.

Grazie, tesoro.

Is dat wel goed?

- Quello va bene?
- Quella va bene?

Tom wacht wel even.

Tom aspetterà.

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

Buona notte!

Dank u wel, dokter.

Grazie, dottore.

Ik ben onuitstaanbaar, wel?

- Sono insopportabile, vero?
- Io sono insopportabile, vero?

Het lukt Tom wel.

Tom ce la sta facendo.

Tom overleeft het wel.

Tom sta sopravvivendo.

Dat viel wel mee.

Non era troppo male.

Ik wist het wel.

Era proprio come pensavo.

Ik denk van wel.

- Penso davvero così.
- La penso davvero così.
- Io la penso davvero così.
- Io penso davvero così.

Heeft dit wel zin?

Ciò ha senso?

- Denk je wel eens aan Tom?
- Denken jullie wel eens aan Tom?

- Pensi mai a Tom?
- Tu pensi mai a Tom?
- Pensa mai a Tom?
- Lei pensa mai a Tom?
- Pensate mai a Tom?
- Voi pensate mai a Tom?

- Luistert gij eigenlijk wel naar mij?
- Luister je eigenlijk wel naar mij?

Ma mi stai ascoltando?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Dank je!
- Dankjewel!

Grazie!

- Bedankt, vriend!
- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

Grazie, amico!

Misschien herkennen jullie dat wel.

forse qualcuno di voi lo conosce.

Al weten we ergens wel

Anche se solo a un certo livello

"Dat wist ik al wel."

Lo sapevo già".

Ik pak het zelf wel.

Se permetti.

...en die is wel eetbaar.

è commestibile!

Maar wel bepaalde narratieve structuren.

ma di strutture narrative ben precise.

Want hierin slaagt het wel:

Per alcune cose funziona.

En wel honderd jaar worden.

E può vivere fino a cento anni.

Maar andere merken het wel.

Ma altri lo percepiscono.

Je moet wel gek zijn.

- Devi essere pazzo.
- Devi essere pazza.

Ze weet het wel zeker.

- Lo sa davvero.
- Lei lo sa davvero.

Heel goed, dank je wel.

Molto bene, grazie.

Hij lijkt wel een skelet.

- Sembra proprio uno scheletro.
- Lui sembra proprio uno scheletro.

- Hij verschijnt.
- Hij verschijnt wel.

- Appare davvero.
- Lui appare davvero.

Dat moeten wel Amerikanen zijn.

Devono essere americani.

Het viel eigenlijk wel mee.

In realtà non era così male.

Ik wil het wel doen.

Voglio farla.

Ze moeten wel gelukkig zijn.

- Devono essere felici.
- Loro devono essere felici.

- Slaap wel.
- Welterusten.
- Slaap lekker!

- Dormi bene!
- Dorma bene!
- Dormite bene!

Dat toiletpapier lijkt wel schuurpapier.

Questa carta igienica è come la carta vetrata.

Je went er wel aan.

Ci si abitua.

Dat viel wel mee toch?

Non era così male, vero?

Dat werkt niet, of wel?

Non funziona, vero?

Misschien heb je wel gelijk.

- Forse hai ragione.
- Forse avete ragione.
- Forse ha ragione.

Het kan wel even duren.

Potrebbe volerci un po'.

Hij wacht wel op je.

- Ti aspetterà.
- Lui ti aspetterà.
- Vi aspetterà.
- Lui vi aspetterà.
- La aspetterà.
- Lui la aspetterà.

Dank u wel voor gisteren.

Grazie per ieri.

- Dank je wel.
- Dank je.

Grazie a te.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Dankjewel!

Grazie!

- Dank je wel voor het mooie nieuws!
- Dank u wel voor het mooie nieuws!

Grazie della bella notizia!

Het lijkt wel een oude mijnketting.

Una vecchia catena da minatore.

Ondergoed? Dat was nu wel uitgeweest...

Le mutande? Ormai si sarebbero spente.

Althans, tot ik het wel kon.

Finché ho capito.

Waarover moet het dan wel gaan?

di cosa dovremmo parlare?

Maar ze hebben wel een risico.

Ma hanno un certo rischio.

Je kent dit gevoel vast wel.

Penso possiate capirmi.

Het lijkt wel een andere planeet.

Potresti anche essere su un altro pianeta.

- Het komt voor.
- Het gebeurt wel.

Sta arrivando.

- Om het even.
- Het zal wel.

Va beh.

Het komt wel goed met je.

- Starai bene.
- Starete bene.
- Starà bene.
- Tu starai bene.
- Lei starà bene.
- Voi starete bene.

Je kan niet dansen, of wel?

- Non sai ballare, vero?
- Tu non sai ballare, vero?
- Non sa ballare, vero?
- Lei non sa ballare, vero?
- Non sapete ballare, vero?
- Voi non sapete ballare, vero?
- Non sai danzare, vero?
- Tu non sai danzare, vero?
- Non sa danzare, vero?
- Lei non sa danzare, vero?
- Non sapete danzare, vero?
- Voi non sapete danzare, vero?

- Ze zullen overleven.
- Ze overleven wel.

- Sopravviveranno.
- Loro sopravviveranno.

- We zullen winnen.
- We winnen wel.

- Vinceremo.
- Noi vinceremo.

Men kan altijd wel tijd vinden.

Si può sempre trovare del tempo.

Je bent niet getrouwd, of wel?

- Non sei sposato, vero?
- Non sei sposata, vero?
- Non è sposato, vero?
- Non è sposata, vero?
- Non siete sposati, vero?
- Non siete sposate, vero?

Dank je wel voor de pizza!

Grazie per la pizza.

Ik denk dat het wel uitmaakt.

- Penso che importi sul serio.
- Io penso che importi sul serio.

Tom doet niet veel, of wel?

Tom non fa molto, vero?