Translation of "Kan" in Chinese

0.010 sec.

Examples of using "Kan" in a sentence and their chinese translations:

Dat kan.

行了。

- Ik kan het niet.
- Ik kan niet.

我做不到。

- Ik kan het niet.
- Ik kan niet.
- Ik kan het niet doen.

- 我無法做到這一點。
- 我做不到。

- Kan ik u helpen?
- Kan ik je helpen?
- Kan ik jullie helpen?

我能幫你嗎?

- Dat kan niet waar zijn.
- Dit kan niet kloppen.
- Dat kan niet kloppen.
- Dit kan niet juist zijn.

这不可能是真的。

- Hij kan niet zwemmen.
- Ze kan niet zwemmen.

她不會游泳。

- Ze kan Japans spreken.
- Hij kan Japans spreken.

- 他会讲日语。
- 他会说日语。

- Ik kan niets zien.
- Ik kan niet zien.

我看不了阿!

- Hij kan het doen.
- Zij kan het doen.

他可以做。

Kan je komen?

你能來嗎?

Kan ik helpen?

我能帮忙吗?

Madonna kan zingen.

麦当娜会唱歌。

Ik kan zwemmen.

我會游泳。

Ik kan autorijden.

- 我會開車。
- 我会开车。

Kan iemand rijden?

有人会开车吗?

Dat kan niet!

- 这不可能!
- 这不可能。

Hoe kan dat?

怎么会呢?

Hij kan lezen.

他識字。

Kan je pianospelen?

你會彈鋼琴嗎?

Mary kan zwemmen.

玛丽会游泳。

Ik kan tennissen.

我會打網球。

Bob kan koken.

Bob會做飯。

Kan je schaatsen?

你会溜冰吗?

Kan ik eten?

可以吃了吗?

Ik kan liefhebben.

我可以爱。

Ik kan koken.

我会做饭。

Kan hij rijden?

他會開車嗎?

Hij kan lopen.

他會走路。

Evenmin kan ik.

我也不。

Hij kan rijden.

他會開車。

Ik kan spreken.

我能说。

Ik kan paardrijden.

我能騎馬。

Roken kan doden.

吸烟有害健康。

Kan je vissen?

你會釣魚嗎?

Hij kan zwemmen.

他会游泳。

Kan je lezen?

你能閱讀嗎?

Ik kan Chinees spreken, maar kan het niet schrijven.

我會說中文,但是我不會讀中文。

- Ik kan op u wachten.
- Ik kan op je wachten.
- Ik kan op jullie wachten.

我可以等你。

- Op hem kan je rekenen.
- Je kan op hem vertrouwen.

你可以依靠他。

- Ik kan niet meer wachten.
- Ik kan niet langer wachten.

我再也不能等了。

- Ik kan je amper verstaan.
- Ik kan u nauwelijks horen.

我几乎听不到你。

Ik kan Chinees spreken, maar ik kan het niet lezen.

我會說中文,但是我不會讀中文。

- Ik kan zonder bril lezen.
- Ik kan lezen zonder bril.

没眼镜我可以读。

- Mijn grote broer kan rijden.
- Mijn oudere broer kan autorijden.

我哥哥会开车。

- Het kan niet waar zijn.
- Dat kan niet waar zijn.

这不可能是真的。

- Ik kan het moeilijk geloven.
- Ik kan het nauwelijks geloven.

我很難相信。

- Dit kan niet waar zijn.
- Dit kan onmogelijk waar zijn.

这不可能是真的。

- Ik kan het niet verdragen.
- Ik kan er niet tegen.

- 我无法忍受它了。
- 我忍无可忍了。

Ik kan niks horen.

我什么都听不见。

Kan je moeder autorijden?

你的妈妈会开车吗?

Kan ik dit eten?

我可以吃这个吗?

Maria kan goed dansen.

瑪麗舞跳得很好。

Mary kan Japans spreken.

瑪麗會講日語。

Betty kan piano spelen.

貝蒂會彈鋼琴。

Iedereen kan dat doen.

任何人都可以做到。

Tom kan snel rennen.

- Tom可以跑得很快。
- 汤姆跑得很快。

Tom kan niet tennissen.

汤姆不会打网球。

Zij kan piano spelen.

她会弹钢琴。

Hij kan Japans spreken.

他会讲日语。

Wie kan mij helpen?

谁能帮帮我?

Hij kan snel lopen.

他走路很快。

Ik kan niet zwemmen.

我不会游泳。

Hij kan niet zwemmen.

- 他不会游泳。
- 他不會游泳。

Ik kan haar troosten.

我可以安慰她。

Niemand kan het verstaan.

谁也参不透。

Kan hij Frans spreken?

他会说法语吗?

Ik kan Engels spreken.

我會講英語。

Kan je het bewijzen?

你能证明吗?