Translation of "Idee" in German

0.035 sec.

Examples of using "Idee" in a sentence and their german translations:

- Geen idee.
- Ik heb geen idee.

Keine Ahnung.

Slecht idee.

Schlechte Idee.

Geen idee.

Keine Ahnung.

Goed idee!

Gute Idee!

- Wiens idee was dit?
- Wiens idee was het?
- Wiens idee was dat?

Wessen Idee war das?

- Ik had een idee.
- Ik kreeg een idee.

Ich hatte eine Idee.

- Wiens idee was dit?
- Wiens idee was dat?

Wessen Idee war das?

Oh, geen idee!

Ach, keine Ahnung!

- Wiens idee was dat?
- Van wie was dat idee?

Wessen Idee war das?

- Ze hebben mijn idee gestolen.
- Ze stalen mijn idee.

Die haben meine Idee gestohlen!

- Dat is geen gek idee.
- Dat is geen slecht idee.

Das ist keine schlechte Idee.

- Ik had een idee.
- Een idee kwam bij me op.

Ich hatte eine Idee.

- Het was niet mijn idee.
- Dat was niet mijn idee.

Das war nicht meine Idee.

- Dat is geen goed idee.
- Het is geen goed idee.

Das ist keine gute Idee.

- Dat is een geweldig idee.
- Het is een uitstekend idee.

- Das ist eine großartige Idee.
- Das ist eine ausgezeichnete Idee.
- Das ist eine hervorragende Idee.

Een zeer goed idee!

Eine sehr gute Idee!

Ik had een idee.

Ich hatte eine Idee.

Dat is mijn idee.

Das ist meine Idee.

Tom heeft geen idee.

Tom hat keine Ahnung.

Ik steun dit idee.

Ich unterstütze diese Idee.

Hij accepteerde mijn idee.

Er nahm meinen Vorschlag an.

Wat een briljant idee!

Was für eine großartige Idee!

Ik heb geen idee.

- Ich weiß nicht.
- Keine Ahnung.
- Ich habe keine Ahnung.

Het was mijn idee.

Das war meine Idee.

Wiens idee was dit?

Von wem stammt dieser Einfall?

Die idee is omstreden.

Diese Idee ist umstritten.

Wiens idee was het?

Wessen Idee war das?

Zijn idee is praktisch.

Seine Idee ist praktikabel.

"Dat is een geweldig idee." Of: "Dat is een waardeloos idee."

"Das ist eine gute Idee" oder "Das ist eine furchtbare Idee"

- Ik heb geen flauw benul.
- Geen idee.
- Ik heb geen flauw idee.
- Ik heb niet het minste idee.

- Keine Ahnung.
- Ich habe nicht die geringste Ahnung.

Je idee is niets waard. - Ha, nu is het plotseling "mijn" idee!

Deine Idee ist nichts Wert. - Ha, nun ist es also plötzlich "meine" Idee!

Waarschijnlijk niet het beste idee.

vielleicht nicht die beste Idee.

Het is een geweldig idee.

Es ist eine tolle Idee, nicht wahr?

Dat is geen slecht idee.

Das ist vermutlich keine schlechte Idee.

Ik heb geen flauw idee.

- Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
- Ich habe keinen blassen Schimmer.

Hij had een nieuw idee.

Er hatte eine neue Idee.

Dat is een goed idee.

Das ist eine gute Idee.

Ik heb een goed idee.

- Ich habe eine gute Idee.
- Ich hatte eine gute Idee.

Dat is een schitterend idee.

- Das ist eine brillante Idee.
- Das ist eine glänzende Idee.

Dat is geen gek idee.

Das ist eine schlechte Idee.

Druk je idee duidelijk uit.

Drücke deine Gedanken klar aus.

Dat is een goed idee!

Das ist eine gute Idee!

Ze had geen flauw idee.

Sie hatte nicht den Hauch einer Ahnung.

James Madison haatte het idee.

James Madison hasste die Vorstellung.

Het is geen goed idee.

Das ist keine gute Idee.

Zijn idee is niets waard.

Seine Idee taugt nichts.

Ik had een goed idee.

- Mir ist etwas Gutes eingefallen.
- Ich hatte eine gute Idee.

Dit is een prima idee.

- Das ist eine großartige Idee.
- Das ist eine tolle Idee.

Dat was een dom idee.

- Das war eine bescheuerte Idee.
- Das war eine dumme Idee.

Het is een goed idee.

- Das ist ja eine tolle Idee.
- Das ist eine tolle Idee!

Dat was niet haar idee.

Das war nicht ihre Idee.

Het idee is niet nieuw.

Die Idee ist nicht neu.

Het was een goed idee.

Es war eine gute Idee.

Het is een gek idee.

Das ist eine verrückte Idee.

Dit was jouw idee, nietwaar?

- Das war doch deine Idee, nicht wahr?
- Das war doch eure Idee, nicht wahr?
- Das war doch Ihre Idee, nicht wahr?

Laten we je idee bespreken.

Lass uns über deine Idee reden.

Dat is geen goed idee.

Das ist keine gute Idee.

Dat is een geweldig idee.

Das ist eine großartige Idee.