Translation of "Gevaar" in French

0.035 sec.

Examples of using "Gevaar" in a sentence and their french translations:

Gevaar, gevaar!

Danger ! Danger !

Gevaar gezien, gevaar vermeden.

Danger décelé, danger conjuré.

...brengt gevaar.

apporte le danger.

- Gevaar in het vooruitzicht.
- Gevaar op komst.

- Danger en perspective.
- Danger à venir.
- Attention, danger.

- Jij bent in gevaar.
- U bent in gevaar.
- Jullie zijn in gevaar.

- Tu es en danger.
- Vous êtes en danger.

- Bent u in gevaar?
- Ben je in gevaar?
- Zijn jullie in gevaar?

- Es-tu en danger ?
- Êtes-vous en danger ?

- Je was in gevaar.
- U was in gevaar.
- Jullie waren in gevaar.

- Tu étais en danger.
- Vous étiez en danger.

- Bent u in gevaar?
- Ben je in gevaar?

- Es-tu en danger ?
- Êtes-vous en danger ?

- U was in gevaar.
- Jullie waren in gevaar.

Vous étiez en danger.

Voorbij het gevaar.

Ils sont hors de danger.

Maar brengt ook gevaar.

Ainsi que du danger.

We zijn buiten gevaar.

Nous sommes hors de danger.

Zij is in gevaar.

Elle est en danger.

We zijn in gevaar.

Nous sommes en danger.

Hij is in gevaar.

Il est en danger.

Zij zijn in gevaar.

- Ils sont en danger.
- Elles sont en danger.

Tom is in gevaar.

Tom est en danger.

Ik ben in gevaar.

Je suis en danger.

Zijn we in gevaar?

Sommes-nous en danger ?

Het gevaar is minimaal.

Le danger est minimum.

Jij bent in gevaar.

Tu es en danger.

Bent u in gevaar?

Êtes-vous en danger ?

Jullie zijn in gevaar.

Vous êtes en danger.

Je was in gevaar.

Tu étais en danger.

- Dat zal u in gevaar brengen.
- Dat zal je in gevaar brengen.

- Ça te mettra en danger.
- Cela te mettra en danger.

Het gevaar van woorden zelf,

le danger des mots eux-mêmes,

Een waarschuwing. Er dreigt gevaar.

Un avertissement. Le danger approche.

Mijn leven was in gevaar.

Ma vie était en danger.

Zijn leven is in gevaar.

Sa vie est en danger.

Ze was nu buiten gevaar.

Elle était dès lors hors de danger.

Bescherm haar tegen het gevaar.

Protégez-la du danger.

Tom ontsnapte aan het gevaar.

Tom échappa au danger.

Soldaten zijn aan gevaar gewend.

Les soldats sont habitués au danger.

Sommige mensen houden van gevaar.

Certaines personnes aiment le danger.

Het gevaar komt van alle kanten.

Le danger vient de tous les côtés.

Maar de kudde heeft gevaar geroken.

Mais la harde sent venir le danger.

Het gevaar is dit keer geweken.

Le danger est évité, pour cette fois.

Er wacht gevaar om elke hoek.

Le danger rôde partout.

We lopen altijd wel ergens gevaar.

Nous sommes toujours exposés à un danger quelconque.

De wereldeconomie is in groot gevaar.

L'économie mondiale est en danger.

Bingedrinken brengt je gezondheid in gevaar.

La consommation excessive d'alcool est mauvaise pour ta santé.

Dat zal je in gevaar brengen.

Cela te mettra en danger.

Bij gevaar op deze knop drukken.

Veuillez presser ce bouton immédiatement en cas d'urgence.

Zo ontsnapte hij aan het gevaar.

- C'est comme cela qu'il s'est sorti du danger.
- C'est ainsi qu'il se sortit du danger.

- Ik denk dat zijn leven in gevaar is.
- Ik denk dat zijn leven gevaar loopt.

Je pense que sa vie est en danger.

Moederinstincten sporen haar aan. Ondanks het gevaar.

L'instinct maternel la pousse. Malgré le danger.

Hij is zich van het gevaar bewust.

Il est conscient du danger.

Zij waarschuwden het schip voor een gevaar.

- Ils avertirent le navire du danger.
- Ils ont alerté le vaisseau d'un danger.

Hij is een gevaar voor de maatschappij.

Il est un danger pour la société.

Atoombommen zijn een gevaar voor de mensheid.

Les bombes atomiques sont un danger pour la race humaine.

Gelukkig zijn ze aan het gevaar ontkomen.

Par chance, ils ont échappé au danger.

Ze heeft hem opzettelijk in gevaar gebracht.

- Elle l'exposa délibérément au danger.
- Elle l'a délibérément exposé au danger.

Het gevaar ligt altijd op de loer.

Le danger les guette sans relâche.

Wanneer ze in gevaar zijn, vluchten ze.

Lorsqu'ils sont en danger, ils s'enfuient.

Ik heb hem gewaarschuwd voor het gevaar.

Je l'ai prévenu du danger.

Het gevaar van begrijpen hoe letters woorden vormen,

le danger de comprendre comment des lettres forment des mots,

Het gevaar van geletterde mensen en hun verhalen.

le danger d'un peuple instruit et de ses histoires.

...dus ze kunnen gevaar maar moeilijk zien aankomen.

ils ont donc bien du mal à voir venir le danger.

Het leven van de garnaal is in gevaar.

La vie de la crevette est en danger.

Schreeuwen in het donker wijst iedereen op gevaar.

Des cris dans les ténèbres alertent tout le monde.

Huidvliegers hebben enorme ogen... ...die scannen op gevaar.

Les dermoptères ont d'énormes yeux guettant le danger en permanence.

Hij is zich vast bewust van het gevaar.

Il doit être conscient du danger.

Hij moet zich bewust zijn van het gevaar.

Il doit être conscient du danger.

Hij was zich niet bewust van het gevaar.

- Il n'était pas prévenu du danger.
- Il n'était pas conscient du danger.
- Il était inconscient du danger.

Het leven van zijn kind is in gevaar.

La vie de son enfant est en danger.

Ik ben bang dat je in gevaar bent.

- J'ai peur que tu sois en danger.
- J'ai peur que vous soyez en danger.

Het kan zijn dat we in gevaar zijn.

Il se peut que nous soyons en danger.