Translation of "Verkeerd" in English

0.026 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their english translations:

Verkeerd verbonden!

Wrong number!

- Hij heeft verkeerd geantwoord.
- Hij antwoordde verkeerd.
- Hij gaf een verkeerd antwoord.
- Hij heeft een verkeerd antwoord gegeven.

He answered incorrectly.

Stelen is verkeerd.

- It is wrong to steal.
- Stealing is wrong.

Zat ik verkeerd?

Was I wrong?

Het is verkeerd.

It's wrong.

Dit voelt verkeerd.

This feels wrong.

- Tom raadde het verkeerd.
- Tom heeft het verkeerd geraden.

Tom guessed wrong.

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

Anything that can be misunderstood will be.

- Je bent helemaal niet verkeerd.
- U bent helemaal niet verkeerd.

You are not at all wrong.

- Ik heb het verkeerd gegrepen.
- Ik had het verkeerd begrepen.

I misunderstood.

- Je hebt alles verkeerd begrepen.
- U hebt alles verkeerd begrepen.

- You got it all wrong.
- You've got it all wrong.

- Dat is niet helemaal verkeerd.
- Het is niet helemaal verkeerd.

That's not entirely wrong.

Begrijp me niet verkeerd.

Now, don't get me wrong.

Deze gegevens zijn verkeerd.

This data is incorrect.

Je doet het verkeerd.

- You're doing it the wrong way.
- You are doing it the wrong way.

Waarom is dat verkeerd?

Why is that wrong?

Tom wordt verkeerd begrepen.

Tom is misunderstood.

Je hebt het verkeerd.

You've got it wrong.

Dat is helemaal verkeerd.

- That's all wrong.
- This is all wrong.

Dit is fundamenteel verkeerd.

This is fundamentally wrong.

Tom deed het verkeerd.

Tom did it wrong.

Ik werd verkeerd geciteerd.

I was misquoted.

Deze getallen zijn verkeerd.

These numbers are wrong.

- Hij had het toch verkeerd?
- Hij had het toch verkeerd, of niet?

He got it wrong, didn't he?

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

it's a deliberate act of misinformation.

We hebben het helemaal verkeerd.

We've had it all wrong.

Dat zei ik verkeerd om.

That line actually went the other way.

Haar naam was verkeerd gespeld.

Her name was spelled wrong.

Deze zin is niet verkeerd.

This sentence isn't wrong.

Je hebt niets verkeerd gedaan.

- You haven't done anything wrong.
- You have not done anything bad.

Jij doet gewoon niks verkeerd.

You just don't do anything wrong.

Je hebt me verkeerd begrepen.

- You misunderstood me.
- You've misunderstood me.

Tom had het verkeerd begrepen.

Tom misunderstood.

Tom heeft Maria verkeerd ingeschat.

Tom misjudged Mary.

Tom heeft Maria verkeerd begrepen.

Tom misunderstood Mary.

Ik heb het verkeerd gelezen.

- I made a mistake while looking.
- I misread.

Jullie hebben het allebei verkeerd.

You are both in the wrong.

Neem het niet verkeerd op!

Don't be insulted.

Je hebt het helemaal verkeerd.

You have it all wrong.

Volgens mij is dat verkeerd.

I think that's wrong.

Wie niets beslist, beslist verkeerd.

One who doesn't make a decision is making a wrong decision.

Maar als er iets verkeerd gaat ...

But then if something goes wrong,

- Dat is fout.
- Het is verkeerd.

- It's wrong.
- This is wrong.
- That's untrue.
- This is false.

Wie niets doet, doet niets verkeerd.

He who makes no mistakes makes nothing.

Tom spreekt mijn naam verkeerd uit.

- Tom pronounces my name wrong.
- Tom pronounces my name incorrectly.
- Tom mispronounces my name.

Tom heeft mijn naam verkeerd gespeld.

Tom spelled my name wrong.

Misschien heb je me verkeerd verstaan.

Perhaps you misunderstood me.

- Liegen is verkeerd.
- Liegen is fout.

Lying is wrong.

"Is Tom thuis?" "Sorry verkeerd nummer"

"Is Tom home?" "Sorry, wrong number."

Hij heeft u misschien verkeerd verstaan.

He may have misunderstood you.

- Dit voelt niet goed.
- Dit voelt verkeerd.

This feels wrong.

Hij heeft de batterijen er verkeerd ingestoken.

He put the batteries the wrong way in.

- Ik had dat niet mogen doen. Het was verkeerd.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was verkeerd.

I should not have done that. It was wrong.

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

We are men. We're going to mess up.

Begrijp me niet verkeerd, we maken geen beloftes.

Don't misunderstand me, we aren't promising you anything.

Tom gaf toe dat hij het verkeerd had.

- Tom really did admit he was wrong.
- Tom did admit he was wrong.

Ik denk dat we ergens verkeerd zijn afgeslagen.

I think we made a wrong turn somewhere.

De helft van de zogenaamde deskundigen zit dan verkeerd.

Half of these so-called experts will be wrong.

- Tom zat fout gisteren.
- Tom had het gisteren verkeerd.

Tom was wrong yesterday.

Ik ben bang dat je dit verkeerd hebt begrepen.

- I'm afraid you've misunderstood this.
- I'm afraid that you've misunderstood this.

- Waarom ben ik verkeerd gelopen?
- Waarom heb ik gefaald?

Why did I go wrong?

- Ik was fout.
- Ik had ongelijk.
- Ik zat verkeerd.

I was wrong.