Translation of "Prioriteit" in English

0.008 sec.

Examples of using "Prioriteit" in a sentence and their english translations:

Meubels hebben nu prioriteit.

Furniture is the priority right now.

Vuur is onze hoogste prioriteit.

Priority number one, fire.

Zouden we dit een prioriteit kunnen maken?

Could we make this a priority?

Het oplossen van je probleem zou prioriteit moeten hebben.

Solving your problem should be first on the list.

Wel zo slim in de woestijn. De eerste prioriteit is drinken.

It's probably smart in the desert. Number one priority: stay hydrated.

Onze hoogste prioriteit is om het geschil voor eens en voor altijd te beslechten.

Our top priority is to settle the dispute once and for all.

Hij maakte er zijn eerste prioriteit van om ervoor te zorgen dat zijn eigen mannen naar behoren werden betaald en gevoed - iets wat

He made it his first priority to ensure his own men were properly paid and fed – something