Translation of "Die" in Chinese

0.018 sec.

Examples of using "Die" in a sentence and their chinese translations:

Die daar!

那個呀!

- Ik ken niemand die aan die beschrijving voldoet.
- Ik ken niemand die met die beschrijving overeenkomt.

我不认识符合条件的人。

Wie is die vrouw die daar staat?

站在那儿的女人是谁?

Die het eerst komt, die het eerst maalt.

先到先得。

- Wie is die kerel?
- Wie is die vent?

那家伙是谁?

Volg die auto.

跟上那辆车。

- Ik heb die auto gekocht.
- Ik kocht die auto.

我買了那輛車。

- Die jongen rent.
- Die jongen is aan het rennen.

- 这个男孩子在跑步。
- 那个男孩在跑步。

- Die kerel spreekt met twee monden.
- Die kerel is dubbelhartig.

那家伙是两面派。

- Mag ik die sinaasappel eten?
- Mag ik die appelsien opeten?

我能吃这只橙子吗?

Die peer ruikt lekker.

这只梨闻上去很香。

Die boeken zijn nieuw.

这些书是新的。

Hoeveel kost die mountainbike?

那辆山地车多少钱?

Wie zijn die jongens?

那些家伙是谁?

Ik wil die tas.

我想要那個袋子。

Wanneer komt die aan?

它什么时候到?

Die jongen is slim.

那个男孩儿很聪明.

Die kat is bruin.

- 這隻貓是褐色的。
- 這隻貓是咖啡色的。

Die bloemen zijn mooi.

那些花很漂亮。

Wat doen die mensen?

那些人在干什么?

Die planeet heet Saturnus.

那個行星叫土星。

Die appels zijn groot.

那些蘋果很大。

Die honden zijn groot.

那些狗都很大。

Wie is die man?

- 那个男人是谁?
- 那男人是谁?

Die fabriek maakt speelgoed.

那家工廠生產玩具。

Ik ken die meisjes.

我認識那些女孩。

Raak die niet aan.

不要碰這些。

Die hond is groot.

這隻狗很大。

Die scholier is Amerikaanse.

那个女学生是美洲人。

Wie is die persoon?

- 那人是谁?
- 那人谁啊?

Wie is die vrouw?

那个女人是谁?

Die man is dronken.

这男人喝醉了。

Die mensen spreken Frans.

那些人在说法语。

De enige nuttige antwoorden zijn die antwoorden die nieuwe vragen oproepen.

只有能提出新问题的回答才是有用的回答。

De fiets die daar is geparkeerd is die van mijn broer.

那邊停著的那輛自行車是我哥哥的。

- Ik hou niet van die camera.
- Ik hou niet van die fotocamera.

这架照相机我不喜欢。

- Die brommer is niet van mij.
- Die bromfiets is niet van mij.

那辆电动车不是我的。

Zij die weten, spreken niet veel; zij die spreken, weten niet veel.

懂的不多说,说的多不懂。

- Die film is de moeite waard.
- Die film is het zien waard.
- Het loont de moeite die film te zien.

那部电影值得一看。

Elke actie die we ondernemen...

我们采取的每一项行动,

Die roos is heel mooi.

这朵玫瑰很漂亮。

Die machines werken nu niet.

这些机器目前不运转。

Tot wie behoren die pennen?

這幾枝筆是誰的?

Maar die mogelijkheid lijkt onwaarschijnlijk.

但是这个可能性看起来是不太可能的。

Die auto is erg duur.

那辆汽车真的很贵。

Ze ging die kant op.

她從那邊離開。

Ze ging in die richting.

她從這個方向離開。

Die tulpen zijn heel mooi.

那些郁金香很美丽。

We gaan die berg beklimmen.

我們將要去爬那座山。

Die brug is erg mooi.

那座橋很漂亮。

Die tas is van mij.

那个包是我的。

Moet je die rook zien.

快看那個煙。

Die van jou is daar.

你的在那儿呢。

Die mensen haten alle vreemdelingen.

这些人讨厌所有的外国人。

Hou oud is die kerk?

这个教堂有多少年了?

Praat niet op die manier.

別這樣說話。

Ze zijn gek, die Madrilenen.

从马德里来的人都很怪。

Mevr. Smith poetst die kamer.

史密斯太太打掃那個房間。

Die tafel is van hout.

这张桌子是木制的。

Die jurk staat u goed.

那条连衣裙很适合您。

Van wie zijn die boeken?

- 這些書是誰的?
- 这些是谁的书?

Heb je die video bekeken?

你看過這個影片了嗎?

- Gelukkig zij die van bloemen houden.
- Blij zijn zij die van bloemen houden.

爱花的人是幸福的。

Is die slang dood of levend?

這條蛇是活的還是死的?

Ge zoudt die zin moeten herschrijven.

你應該重寫這句話。

Die fiets is van onze school.

那辆自行车属于我们学校。

Die plaats heeft een mysterieuse sfeer.

- 这个地方的气氛很神秘。
- 这个地方有一种神秘的气氛。

Kijk eens naar die koalabeer daar.

- 看看那边的树熊。
- 看看那边的考拉。

Iedereen die hem kende bewonderde hem.

每一個認識他的人都愛慕他。

Ik koop die rode paprika's niet.

我不買這些紅色的柿子椒。

Die man heeft mijn portemonnee gestolen.

那男人偷了我的钱包。

Die deur is van binnen vergrendeld.

這門從裡面被反鎖了。

Is die rok niet te kort?

那条裙子是不是太短了?

In die tijd was ik student.

我当时是学生。

Gisteren heeft Maria die rok gekocht.

玛丽是在昨天买了那条裙子。

Gelukkig is hij die tevreden is.

知足常乐。

Ik ben degene die ziek is.

我就是那个生病的人。

Die schoenen lijken me te duur.

我觉得那些鞋子太贵了。

Iedereen die ik ken gebruikt Google.

我认识的每个人都用谷歌。

Waar komt al die zelfzekerheid vandaan?

哪来那么大的自信啊?

Zij die alles vergeten, zijn gelukkig.

健忘的人最幸福。

Honderden mensen werken in die fabriek.

数百个人在这家工厂上班。

Die vijver is drie meter diep.

这个池塘有三米深。

Elke student kan die vraag beantwoorden.

任何學生都可以回答這個問題。

Verkopen ze schriften in die winkel?

那家店賣筆記本嗎?

Verbeter fouten, als die er zijn.

如有錯誤,請改正。