Translation of "Nerelerde" in Russian

0.005 sec.

Examples of using "Nerelerde" in a sentence and their russian translations:

Peki bu bilgiler günlük hayatta nerelerde kullanılıyor?

но где это применимо в жизни?

- Bizim arkadaşlığımız nerede?
- Harbiden, dostumuz nerede?
- Bizim yoldaş nerelerde acaba?

Где же наш товарищ?