Translation of "Her" in Polish

0.011 sec.

Examples of using "Her" in a sentence and their polish translations:

Her eyes expressed her sympathy.

W jej oczach kryło się współczucie.

Her new hat becomes her.

W nowym kapeluszu jej do twarzy.

Her face resembles her mother's.

Jej twarz jest podobna do twarzy jej matki.

Her smile expressed her thanks.

Jej uśmiech wyrażał wdzięczność.

Her mother always accompanies her.

Zawsze towarzyszy mu matka.

She lost her money, her family and her friends.

Straciła pieniądze, rodzinę i przyjaciół.

Her hands rested on her lap.

Trzymała ręce na kolanach.

Her words correspond with her actions.

Jej czyny odpowiadają słowom.

Her face expressed her bitter disappointment.

Jej twarz wyrażała głębokie rozczarowanie.

Everyone in her class likes her.

Wszyscy w jej klasie ją lubią.

He scolded her for her weakness.

Krytykował ją za słabość.

Greet her, if you see her!

Pozdrów ją, jeśli ją zobaczysz.

- Everyone likes her.
- Everybody loves her.

Wszyscy ją kochają.

- Everyone likes her.
- Everybody likes her.

Wszyscy ją lubią.

I gave her her dictionary back.

Oddałem jej słownik.

- Someone attacked her.
- Somebody attacked her.

Ktoś zaatakował ją.

He hugged her and kissed her.

Objął ją i pocałował.

He married her for her money.

Ożenił się z nią dla pieniędzy.

Her hair comes to her shoulders.

Włosy sięgają jej do ramion.

- Her folks cannot help worrying about her wound.
- Her family can't help worrying about her injuries.

Jej rodzina bardzo się niepokoi jej obrażeniami.

Her ability took her to the top.

Była zdolna, więc dotarła na szczyt.

She shared her book with her neighbor.

Pokazała książkę sąsiadowi.

Her husband's illness caused her great anxiety.

Bardzo przejęła się chorobą męża.

She folded her baby in her arms.

Objęła dziecko ramionami.

She laid her ideas before her chief.

Powiedziała szefowi, co myśli.

She attributed her failure to her illness.

Przypisała swoją porażkę chorobie.

Her mother sewed a skirt for her.

Matka uszyła jej spódnicę.

He thanked her for her kind help.

Podziękował jej za życzliwą pomoc.

Her father made her tell him everything.

Jej ojciec zmusił ją, aby wszystko mu opowiedziała.

For all her fault, they loved her.

Miała swoje wady, ale i tak ją kochali.

Can you distinguish her from her sister?

Umiesz odróżnić ją od jej siostry?

- He's her friend.
- He is her friend.

On jest jej przyjacielem.

Her age qualifies her for the job.

Pod względem wieku jest odpowiednia do tej pracy.

I heard her singing in her room.

Słyszałem, jak śpiewała w swoim pokoju.

She clutched her baby in her arms.

Trzymała mocno dziecko na rękach.

I thanked her for her kind hospitality.

Podziękowałem jej za miłe przyjęcie.

She loved her, as I loved her.

Ona kochała ją tak samo jak ja.

Maria covered her face with her hands.

Maria zakryła twarz dłońmi.

- I have killed her.
- I killed her.

- Zabiłem ją.
- Zabiłam ją.

She put her elbows on her knees.

Położyła swoje łokcie na kolanach.

Mary forgot her purse in her car.

Mary zapomniała torebki z samochodu.

Layla left her cellphone in her car.

Layla zostawiła swój telefon w swoim samochodzie.

That when her partner asked her what she wanted for her birthday,

że gdy partner spytał, co chce na urodziny,

- I recognized her the moment I saw her.
- I recognized her as soon as I saw her.

Jak tylko ją zobaczyłem, rozpoznałem ją.

She wanted to have her hair cut, but her mother wouldn't let her.

Chciała ściąć włosy, ale jej mama nie pozwoliła.

Her looks are as strange as her lifestyle.

Wygląda niezwykle i taki też prowadzi tryb życia.

The success of her novel made her rich.

Jej powieść odniosła sukces i przyniosła jej dużo pieniędzy.

The young man robbed her of her bag.

Młody człowiek ukradł jej torebkę.

I didn't marry her because I loved her.

Nie ożeniłem się z nią, bo ją kochałem.

- I'm walking beside her.
- I'm walking with her.

Spaceruję z nią.

I offered to help her with her homework.

Zaproponowałem jej pomoc przy pracy domowej.

She was carrying her baby in her arms.

Niosła swoje dziecko w ramionach.

She is holding her baby in her arms.

Ona trzyma w ramionach dziecko.

She helped her mother of her own accord.

Pomagała matce z własnej inicjatywy.

She left her children in her aunt's care.

Zostawiła dzieci pod opieką ciotki.

She laid down her life for her country.

Oddała życie za ojczyznę.

She cleaned her room before her guests arrived.

Sprzątała pokój przed przyjściem gości.

Her success made her the target of jealousy.

Jej sukces sprawił, że stała się obiektem zazdrości.

- I love her.
- I'm in love with her.

Kocham ją.

- Defend her from danger.
- Protect her from danger.

Bronić ją przed niebezpieczeństwem.

Tell her that I am waiting for her.

Przekaż jej, że na nią czekam.

- Ask him his name.
- Ask her her name.

Zapytaj go o imię.

- I forgot her name.
- I've forgotten her name.

Zapomniałem, jak on się nazywa.

- He caught her hand.
- He grabbed her hand.

On chwycił jej rękę.

She committed her baby to her divorced husband.

Zostawiła dziecko z byłym mężem.

- That is her house.
- This is her house.

- To jej dom.
- To jest jej dom.

She had her blouse ironed by her sister.

Uprasowała siostrze bluzkę.

The wind blew her hair into her eyes.

Wiatr wwiewał jej włosy w oczy.

Mary stood with her hand shading her eyes.

Mary stała z oczami przysłoniętymi dłonią.

- Her bicycle is blue.
- Her bike is blue.

Jej rower jest niebieski.

She risked her life to protect her child.

Zaryzykowała życie, aby ochronić swoje dziecko.

The girl stuck her tongue out at her.

Dziewczynka pokazała mu język.

Mary got her phone out of her purse.

Mary wyjęła swojej portfel z torebki.

- She was down on her husband.
- She hated her husband.
- She didn't like her husband.
- She disliked her husband.

- Ona nie lubiła swojego męża.
- Nie lubiła swojego męża.

If only her husband helped her, most of her problems at home would disappear.

Gdyby tylko jej mąż pomógł jej, większość jej problemów w domu zniknęłaby.

- Not having seen her before, I did not know her.
- Since I'd never met her before, I didn't know her.

Nie znałem jej, bo nigdy wcześniej jej nie spotkałem.

- I never see her without wanting to kiss her.
- Whenever I meet her, I get the desire to kiss her.

Jeśli ją spotkam, bardzo będę chciał ją pocałować.

It's her collar!

To jej obroża!

Get her associate's,

dostała dyplom,

You're her daughters.

Wy jesteście jej córkami.

Betty killed her.

Betty ją zabiła.

Words failed her.

Nie mogła znaleźć słów.