Translation of "Echtgenote" in Turkish

0.012 sec.

Examples of using "Echtgenote" in a sentence and their turkish translations:

Toms echtgenote heet Maria.

Tom'un karısına Mary deniliyor.

Tom heeft een echtgenote.

Tom'un bir karısı var.

Ze is een fantastische echtgenote.

O harika bir eştir.

Hoe gaat het met uw echtgenote?

- Hanım nasıl?
- Yenge nasıl?

Mijn echtgenote kwam niet met me mee.

Karım benimle gelmedi.

Tom probeerde zijn echtgenote gerust te stellen.

Tom karısını yatıştırmaya çalıştı.

Kristy Anderson is de echtgenote van Larry Ewing.

- Kristy Anderson, Larry Ewing'in eşidir.
- Kristy Anderson, Larry Ewing'in karısıdır.

- Ik ben jouw vrouw niet.
- Ik ben niet jouw vrouw.
- Ik ben niet jouw echtgenote.
- Ik ben jouw echtgenote niet.

Ben senin karın değilim.

"Tom, neemt u Maria tot uw wettige echtgenote?" "Ja."

- "Sen, Tom, Mary'nin karın olmasını kabul ediyor musun?" "Ediyorum."
- "Tom, siz, Mary'yi karınız olarak kabul ediyor musunuz?" "Ediyorum."
- "Tom, sen, Mary'yi karın olarak kabul ediyor musun?" "Ediyorum."
- "Sayın Tom, Sayın Mary'yi karınız olarak kabul ediyor musunuz?" "Evet."

Een man wiens echtgenote overleden is, heet een weduwnaar.

Eşi ölmüş bir adama dul denir.

Een vrouw wier echtgenote is overleden is een weduwe.

Kocası vefat etmiş bir kadın duldur.

Staat u mij toe u mijn echtgenote voor te stellen.

- Karımı tanıtmama izin ver.
- Karımı tanıtayım.
- Size eşimi takdim edeyim.

Tom en zijn echtgenote lijken goed met elkaar overweg te kunnen.

Tom ve karısı iyi geçiniyor gibi görünüyor.

- Die lelijke man heeft een mooie echtgenote.
- Die lelijke man heeft een prachtige vrouw.

O çirkin adamın güzel bir karısı var.