Translation of "Nadat" in Spanish

0.016 sec.

Examples of using "Nadat" in a sentence and their spanish translations:

Nadat een patent werd toegestaan,

Ahora mismo en EE. UU., después de ser otorgada una patente,

In de maanden nadat de foto's werden gepubliceerd,

Unos meses después de publicar las fotos,

Nadat ik een antwoord kreeg op die vragen

Así que después de haber superado esas preguntas preliminares,

Maar nadat oma stierf nam mijn zelfvertrouwen af,

Pero después de que mi abuela falleció, esa confianza se desplomó,

- Wilt ge de voorbeeldzinnen verbeteren nadat ik ze geschreven heb?
- Wil je de voorbeeldzinnen nakijken nadat ik ze geschreven heb?

¿Quieres corregirme las frases de ejemplo después de que las haya escrito?

Maar 54 dagen nadat ik bij dat meer stond,

pero 54 días después que estuve en ese lago,

Nadat ik tv gekeken had, ging ik naar bed.

Después de ver la televisión me fui a la cama.

Het geld werd besmeurd nadat de geldautomaat werd opengebroken.

El dinero fue manchado después de que el cajero automático fue forzado.

Ik maak mijn huiswerk, nadat ik televisie heb gekeken.

Haré mi tarea después de ver televisión.

Nadat we zes kilometer gewandeld hadden, was hij uitgeput.

Después de haber caminado seis kilómetros se sintió agotado.

Hij bloosde nadat de meisjes naar hem floten op straat.

- Él se ruborizó cuando las chicas le silbaron por la calle.
- Él se puso colorado cuando las chicas le silbaron por la calle.
- Él se sonrojó cuando las chicas le silbaron por la calle.

Nadat hij een peer gegeten had, nam hij een appel.

Después de comerse una pera, tomó una manzana.

Je kan beter niet weggaan, nadat het donker geworden is.

Será mejor que no vayas después del anochecer.

Nadat de ouders overleden waren, brachten de grootouders hun groot.

Después de morir sus padres, lo educaron sus abuelos.

Wilt ge de voorbeeldzinnen verbeteren nadat ik ze geschreven heb?

¿Quieres corregirme las frases de ejemplo después de que las haya escrito?

Door te zeggen dat, vlak nadat ik snapte waarom dat was,

diciéndoles que no mucho después de resolver el porqué,

Nadat hij meer dan 30 jaar met deze eeuwenoude dieren werkte...

Después de trabajar con estos antiguos animales por casi 30 años,

Tom heeft het huis een korte tijd nadat Maria vertrok verlaten.

Tom se fue de la casa un poco después de que Mary se fuera.

Nadat Tom overleed, ging Mary terug naar het huis van haar ouders.

Después de que muriera Tom, Mary volvió a casa de sus padres.

Hij begon de universiteit nadat hij twee maal gezakt was in de examens.

- Él ingresó a la universidad después de desaprobar el examen dos veces.
- Él entró en la universidad tras haber suspendido dos veces.

Nadat de laboratoriumtests uitgevoerd werden, testen we het prototype in de praktijk uit.

Después de hacer las comprobaciones de laboratorio probaremos el prototipo en el campo.

Nadat het kerstfeest voorbij was, gingen we allemaal naar buiten om te zingen.

Cuando se terminó la celebración de Navidad, todos salimos a cantar villancicos.

Nadat ik anaalseks met mijn vriendin heb gehad, moeten wij ons altijd goed wassen.

Después de tener sexo anal con mi novia, usualmente necesitamos lavarnos bien.

Maria was een jaar nadat ze trouwde nog maagd, omdat haar man impotent was.

María seguía virgen un año despues de casada, porque su marido era impotente.

Ik ga je verklaren wat iedere zin betekent, nadat we elk van hen gelezen hebben.

Voy a explicar lo que significa cada frase después de leerlas.

Nadat koning Joseph en Jourdan bij Vitoria waren verslagen, had Suchet geen andere keus dan zich

Después de que el rey José y Jourdan fueran derrotados en Vitoria, Suchet no tuvo más remedio que

Het jaar daarop miste hij de Slag bij Eylau, nadat zijn bevelen door de Russen waren onderschept,

Al año siguiente se perdió la Batalla de Eylau, después de que sus órdenes fueran interceptadas por los rusos,

Door ze te vangen nadat ze hun eitjes hebben verspreid... ...heeft dit weinig invloed op de populatie.

Al recolectarlos después de liberar sus huevos, hay poco impacto en su población.

Nadat ik mijn sleutel gevraagd had bij de receptie ging ik met de lift naar mijn verdieping.

Después de haber pedido mi llave en la recepción, tomé el ascensor hasta mi piso.

Dus ik weet zeker dat er veel verschillende ideeën waren over wat er gebeurde nadat je dood was.

Así que estoy seguro de que hubo muchas ideas diferentes de lo que sucedió después de tu muerte.

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

Después de escuchar una canción en árabe durante diez segundos, finalmente Dima oyó una voz familiar decir "¡as-salamu alaykum!".

De minister-president van IJsland, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, trad af nadat het onthuld was dat zijn vrouw een offshore investeringsbedrijf had.

El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, dimitió después de ser revelado que su mujer era propietaria de una compañía de inversiones en alta mar.

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

Después de escuchar una canción en árabe durante veinte segundos esta vez (ya que si la hubiera escuchado durante diez segundos ésta sería una oración duplicada), finalmente Dima oyó una voz familiar decir "¡as-salamu alaykum!".