Translation of "Gevaar" in Spanish

0.034 sec.

Examples of using "Gevaar" in a sentence and their spanish translations:

Gevaar, gevaar!

¡Peligro, peligro!

Gevaar gezien, gevaar vermeden.

Peligro reconocido, peligro evitado.

...brengt gevaar.

trae peligro.

- Gevaar in het vooruitzicht.
- Gevaar op komst.

Peligro adelante.

- Jij bent in gevaar.
- U bent in gevaar.
- Jullie zijn in gevaar.

- Estáis en peligro.
- Estás en peligro.

- Bent u in gevaar?
- Ben je in gevaar?
- Zijn jullie in gevaar?

¿Estás en peligro?

- Bent u in gevaar?
- Ben je in gevaar?

¿Estás en peligro?

Voorbij het gevaar.

Superó la zona de peligro.

Maar brengt ook gevaar.

Pero también trae peligro.

We zijn buiten gevaar.

Estamos fuera de peligro.

We zijn in gevaar.

Estamos en peligro.

Hij is in gevaar.

Él está en peligro.

Zij zijn in gevaar.

Están en peligro.

Tom is in gevaar.

Tom está en peligro.

Ik ben in gevaar.

Estoy en peligro.

Zijn we in gevaar?

¿Estamos en peligro?

Zij is in gevaar.

Ella está en peligro.

Het gevaar is minimaal.

El peligro es mínimo.

Jullie zijn in gevaar.

Estáis en peligro.

- Dat zal u in gevaar brengen.
- Dat zal je in gevaar brengen.

Eso te pondrá en peligro.

Het gevaar van woorden zelf,

el peligro de las palabras mismas,

Een waarschuwing. Er dreigt gevaar.

Una advertencia. Hay peligro.

Mijn leven was in gevaar.

Mi vida estaba en peligro.

Zijn leven is in gevaar.

Su vida está en peligro.

Ze was nu buiten gevaar.

Entonces se encontró fuera de peligro.

Sommige mensen houden van gevaar.

A algunas personas les gusta el peligro.

Soldaten zijn aan gevaar gewend.

- Los soldados están acostumbrados al peligro.
- Los soldados están habituados al peligro.

Het gevaar komt van alle kanten.

El peligro viene de todos los ángulos.

Maar de kudde heeft gevaar geroken.

Pero la manada siente el aroma del peligro.

Het gevaar is dit keer geweken.

Se evitó el peligro esta vez.

Er wacht gevaar om elke hoek.

Hay peligro a cada paso.

We lopen altijd wel ergens gevaar.

Siempre estamos expuestos a algún tipo de peligro.

Dat zal je in gevaar brengen.

Eso te pondrá en peligro.

Bij gevaar op deze knop drukken.

- En caso de peligro pulsar este botón.
- En caso de peligro, presione este botón.

Tom en Mary zijn in gevaar.

Tom y Mary están en peligro.

Lawines zijn een gevaar voor klimmers.

Los aludes son un peligro para los alpinistas.

Lawines vormen een gevaar voor klimmers.

Los aludes son un peligro para los alpinistas.

Zo ontsnapte hij aan het gevaar.

Y así fue como se salvó del peligro.

Een bord wees op het gevaar.

Un cartel alertó del peligro.

Het bord zegt: "Gevaar! 10.000 VOLT."

El cartel dice, "¡Peligro! 10.000 VOLTIOS."

- Ik denk dat zijn leven in gevaar is.
- Ik denk dat zijn leven gevaar loopt.

Yo pienso que su vida está en peligro.

Moederinstincten sporen haar aan. Ondanks het gevaar.

El instinto maternal la impulsa. A pesar del peligro.

Zij waarschuwden het schip voor een gevaar.

- Ellos avisaron al barco del peligro.
- Ellos le advirtieron al barco acerca del peligro.
- Ellos alertaron al barco de un peligro.

Hij is een gevaar voor de maatschappij.

Él es un peligro para la sociedad.

Atoombommen zijn een gevaar voor de mensheid.

Las bombas atómicas son un peligro para la raza humana.

Hij maakte me opmerkzaam op het gevaar.

Él me alertó del peligro.

Gelukkig zijn ze aan het gevaar ontkomen.

Afortunadamente, escaparon del peligro.

Wanneer ze in gevaar zijn, vluchten ze.

Ellos arrancan cuando están en peligro.

Hier heerst een groot gevaar op aardbevingen.

Aquí hay gran peligro de terremoto.

Ik heb hem gewaarschuwd voor het gevaar.

Le advertí del peligro.

Het gevaar van begrijpen hoe letters woorden vormen,

el peligro de entender cómo las letras forman palabras,

Het gevaar van geletterde mensen en hun verhalen.

el peligro de un pueblo alfabetizado y de sus historias.

...dus ze kunnen gevaar maar moeilijk zien aankomen.

así que es difícil que vean el peligro.

Het leven van de garnaal is in gevaar.

La vida del langostino está en riesgo.

Schreeuwen in het donker wijst iedereen op gevaar.

Los chillidos en la oscuridad alertan a todos del peligro.

Huidvliegers hebben enorme ogen... ...die scannen op gevaar.

Los colugos tienen ojos enormes que escanean para detectar el peligro.

Het leven van zijn kind is in gevaar.

La vida de su hijo está en peligro.

Hij was zich niet bewust van het gevaar.

Él no estaba consciente del peligro.

Tom bracht zichzelf en zijn kinderen in gevaar.

Tom se puso a sí mismo y a sus hijos en peligro.

Zonder de ozonlaag, zouden we in gevaar zijn.

Sin la capa de ozono, estaríamos en peligro.

Zeg je dat mijn leven in gevaar is?

- ¿Me estás diciendo que mi vida está en peligro?
- ¿Dices que mi vida está en peligro?
- ¿Estás diciendo que mi vida corre peligro?
- ¿Estás diciendo que mi vida está en peligro?
- ¿Estás diciendo que estoy en peligro?

Ik denk dat zijn leven in gevaar is.

Creo que su vida está en peligro.

Wie zich in gevaar begeeft, komt erin om.

Quien ama el peligro, en él perece.

Ze zijn heel dichtbij... ...als er nogmaals gevaar dreigt.

Están a poca distancia cuando el peligro amenaza una vez más.

Miljoenen mensen lopen gevaar soor luchtvervuiling in New Delhi.

Nueva Delhi, la contaminación del aire está poniendo en riesgo la salud de millones de personas allí.

Nu dat we benedenwinds zijn en weg van 't gevaar...

Con el viento a favor y libres de peligro,

Het lijkt erop dat we aan het gevaar zijn ontsnapt.

Parece que hemos escapado del peligro.

- Hij heeft zijn vriend gered op gevaar van zijn eigen leven.
- Hij heeft het leven van zijn vriend gered met gevaar voor het zijne.

Él salvó a su amigo arriesgando su propia vida.