Translation of "Elkaar" in Chinese

0.029 sec.

Examples of using "Elkaar" in a sentence and their chinese translations:

Kennen jullie elkaar?

你們認識嗎?

- Hun blikken kruisten elkaar.
- Hun blikken hebben elkaar gekruist.

他們目光相接。

We kennen elkaar niet.

我们不认识他。

Deze broers haten elkaar.

这对兄弟互相仇视。

Ze houden van elkaar.

他們彼此相愛。

We houden van elkaar.

我們彼此相愛。

Houden ze van elkaar?

他們彼此相愛嗎?

- Zij kennen elkaar niet zo goed.
- Ze kennen elkaar niet erg goed.

他們不太認識對方。

We kennen elkaar al jaren.

我们认识有好些年了。

Tom en Mary omhelsden elkaar.

汤姆和玛丽互相拥抱。

We zien elkaar volgende week.

下个星期见!

Ah, wanneer ontmoeten ze elkaar weer?

啊,他们什么时候会再见?

We gingen recht tegenover elkaar zitten.

我們面對面地坐下。

Nicholas en Maria houden van elkaar.

尼古拉斯和玛利亚彼此相爱。

Johan en Anna zien elkaar graag.

約翰和安娜很高興看到彼此。

Waar zullen we elkaar morgen ontmoeten?

明天我们在哪儿碰面呢?

John en Mary hielden van elkaar.

約翰和瑪麗相愛。

We spraken elkaar aan de telefoon.

我們電話裡說。

- Kun je zilver en tin uit elkaar houden?
- Kunt u zilver en tin uit elkaar houden?
- Kunnen jullie zilver en tin uit elkaar houden?

你能分辨銀和錫嗎?

- Deze twee woorden worden makkelijk door elkaar gehaald.
- Deze twee woorden worden makkelijk met elkaar verward.

这两个词容易混淆。

Hebben wij elkaar niet al eerder ontmoet?

我们以前没见过吗?

De man en zijn vrouw hielpen elkaar.

这男人和他妻子互相帮助。

Ze zijn met elkaar aan het praten.

他们在互相交谈。

Wij hebben helemaal niets met elkaar gemeen.

我们完全没有共同点。

Ik hoop dat we elkaar spoedig terugzien.

我希望能再見到你。

Wanneer en waar zullen wij elkaar ontmoeten?

我们什么时间在哪儿见面呢?

Laten we elkaar ontmoeten voor het theater.

讓我們在戲院前面碰面。

- Ze vliegen elkaar altijd naar de keel.
- Ze zitten elkaar altijd in de haren.
- Ze maken altijd ruzie.

他们总是吵个不停。

Tom en ik hebben niets met elkaar gemeen.

- 我和TOM没有共同点。
- 湯姆和我沒有相似之處。

Kun je zilver en tin uit elkaar houden?

你能分辨銀和錫嗎?

- Waar zien we elkaar?
- Waar spreken we af?

我们在哪里碰头?

We kunnen die tweelingen niet uit elkaar houden.

我們不能分辨那對雙胞胎。

Hij zegt vaak dat wij elkaar moeten helpen.

他常说我们要互帮互助。

- Tatoeba is echt veeltalig. Alle talen zijn met elkaar verbonden.
- Tatoeba is werkelijk veeltalig. Alle talen zijn met elkaar verbonden.

Tatoeba确实是多语言的。所有的语言都互相关联。

De leeuwen vochten tegen elkaar om eten te krijgen.

狮子为了得到食物相互争斗。

Niet lang daarna kwamen we elkaar weer toevallig tegen.

没多久,我们又碰巧遇到了。

Het enige wat jullie kunnen doen, is elkaar vertrouwen.

你们除了信任对方,没什么要做的了。

Laten we het volgende jaar weer bij elkaar komen.

讓我們明年再相聚。

Eerst zagen ze de rommel, vervolgens keken ze elkaar aan.

他們看了看那堆垃圾,再互相望了一眼。

- Tot ziens!
- Tot kijk.
- Tot weerziens!
- We zien elkaar naderhand.

再见。

Jullie hoeven niets anders te doen, dan op elkaar te vertrouwen.

除了相信对方以外,你们没什么要做的了。

Het is lang geleden sinds we elkaar voor het laatst zagen.

真是好久不见啊

- Herinner je je de dag nog dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben?
- Herinner je je de dag nog dat wij elkaar hebben leren kennen?

你记不记得我们认识的那一天?

Eindelijk ontmoeten we elkaar dan! Ik heb hier zo lang op gewacht.

我們終於見面了!我等這一刻等了好久了。

Culturen uit het Oosten en het Westen ontmoeten elkaar in dit land.

东西方文化在这个国家融合。

Het is niet altijd makkelijk om Japanners en Chinezen uit elkaar te houden.

日本人和中國人有時很難分辨。

De jongeren spraken luid onder elkaar en letten niet op de mensen rondom hen.

這些年輕人彼此之間大聲說話, 絲毫不在意周圍的人。

Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.

幸福家庭的幸福原因全都大同小異,但悲慘的家庭卻往往各自有各自的慘法。

Ze zijn er te druk mee elkaar te bevechten om zich om gemeenschappelijke idealen te bekommeren.

他们吵得不可开交,以至于没有专注于共同的理想。

Mijn ouders praten meestal in het Frans met elkaar, ook al spreekt mijn moeder van nature Engels.

我父母通常用法语对话,即使我母亲的母语是英语。

Terwijl de maan boven het zeeoppervlak stijgt, delen we dezelfde tijd hoewel we ver uit elkaar liggen.

海上升明月,天涯共此时。

- Ik zie je morgen?
- Spreken we morgen af?
- Zie ik jullie morgen?
- Zie ik u morgen?
- Zien we elkaar morgen?

我们明天见面吗?

- Ik kan een kikker en een pad niet uit elkaar houden.
- Ik kan een kikker niet van een pad onderscheiden.

我无法区分青蛙和蟾蜍。

- Als ik het alfabet kon herschikken, dan zette ik nog steeds T voor U.
- Als ik het alfabet een nieuwe volgorde kon geven, zou ik de letters U en I naast elkaar zetten.

如果我可以把英文字母重新排序,我會把「U」和「I」放在一起。