Translation of "Erg" in Korean

0.011 sec.

Examples of using "Erg" in a sentence and their korean translations:

Erg glad.

정말 미끄러워요

Erg lastig.

정말 힘들어요

Erg bitter.

근데 진짜 써요!

Heel erg langzaam.

아주 아주 천천히요.

Is erg verschillend

너무나 다릅니다.

Zijn echter heel erg eenvoudig.

아주, 아주 간단합니다.

Dit is allemaal erg wankel.

금방이라도 다 무너질 것 같네요

En dat is erg duur.

그리고 등유는 아주 비싸죠.

En sommige waren erg persoonlijk.

그 중에는 굉장히 개인적인 사진들도 많았습니다.

Deze steen is erg bros.

너무 잘 바스러지는 바위가 많습니다

Ingenieurs begrijpen al erg veel

음, 공학자들은 이미 알루미늄이나 강철, 플라스틱이

Onderwijs is dus erg belangrijk.

그래서 교육이 매우 중요합니다.

Het ligt erg voor de hand.

로케트를 만드는 과학처럼 어려운게 아닙니다, 그렇죠?

Ik was erg bezorgd en ontevreden.

매우 우려스럽고 못마땅했습니다.

Het getij komt nu erg snel.

자, 이제 밀물이 정말 빨리 들어오네요

Deze rotsen worden hier erg glibberig.

와, 갈수록 바위가 엄청 미끄러워지네요

Zeewier zoals dit... ...is erg voedzaam.

그리고 이런 해초엔 영양분이 많죠

Het wordt hier al erg krap.

갈수록 정말 좁아집니다

Destijds was mijn geloofsovertuiging erg extreem.

그땐, 제 종교적 관점도 훨씬 극단적이었죠.

De sleufcanyon wordt hier erg nauw.

여기 정말 좁아지네요

Maar misschien is dat niet zo erg.

하지만 그건 그리 큰 문제가 아니죠.

De dieren zijn erg exotisch en vreemd.

‎해양 동물은 ‎독특하고 매혹적입니다

...want katoen brandt helder, maar niet erg lang.

면은 밝게 타오르지만 오래가진 못하거든요

Dat was pure misleiding. Ik ben erg grappig.

순전한 거짓말이죠. 저는 매우 웃긴 사람이거든요.

Tijdens mijn jeugd voelde ik me erg Argentijns,

어린 시절, 전 제 스스로를 꽤나 아르헨티나인 같다고 느꼈습니다.

Was het leven erg moeilijk, een dagelijkse strijd.

삶이 고단한 시기였습니다. 하루하루 고군분투했습니다.

Dus 214 biljoen calorieën zijn er erg veel

따라서 214만억 칼로리는 아주 큰 수이며,

Ze zei dat ze dat helemaal niet erg vond.

자신은 별로 개의치 않았다고 하면서요.

De rotsen zijn erg glibberig. Ik wil niet wegspoelen.

바위도 엄청나게 미끄럽습니다 여기 빠지면 안 되겠어요

En het hangt heel erg van het verhaal af.

그리고 정말 이야기에 따라 달라져요.

Met sneeuw tot aan mijn middel. Het is erg ongemakkelijk.

눈이 허리 깊이까지 쌓였고요 움직이기가 힘듭니다

Dat was een slecht idee. Katoen brandt niet erg lang.

좋은 생각이 아니었어요 면은 별로 오래 타지 않거든요

Het universum was heet en compact en heel erg gelijkmatig,

우주는 뜨겁고 밀도가 높으며 정말 부드러웠습니다.

En dan keert het zich om en is erg bang.

‎몸을 돌려 달아났어요 ‎깜짝 놀란 거죠

Mijn zoon was toen erg geïnteresseerd in alles onder water.

‎당시 제 아들 톰은 ‎물속 세계에 관심이 많았어요

Dit is een erg asociaal dier dat met vissen speelt.

‎지극히 반사회적 동물인 문어가 ‎물고기와 장난을 치다니

Waarvan de epigenetische mechanismen erg op die van mensen lijken.

후성유전 체계가 사람과 매우 유사합니다.

Maar je kunt je voorstellen dat het niet erg lekker smaakt.

하지만 예상하시다시피 그렇게 맛있진 않아요!

Kliffen beklimmen is altijd gevaarlijk. Deze ziet er erg steil uit.

절벽 등반은 늘 위험하죠 여긴 꽤 가팔라 보이네요

...en hoewel het erg zout is... ...zitten er veel voedingsstoffen in.

해초는 정말 짜지만 아주 좋은 영양분이 있습니다

In het noordpoolgebied werken is erg moeilijk, zelfs voor een robot.

로봇이라도 북극해에서 일하는 것은 몹시 어렵습니다.

Hun kracht, hun gif, is erg sterk. Niet om mee te sollen.

힘과 독성이 있으니 강력하죠 함부로 엮이면 안 돼요

Toen ik zei dat ik heel erg goed in scrabble was geworden,

제가 얼마나 단어 게임인 스크래블을 잘하는지 말했을 때

Zeggen dat de weg erg gevaarlijk was toen ze hier eerder waren.

예전에는 길이 무척 위험했다고들 말합니다.

Het punt is dat deze jongens als ze willen erg snel kunnen bewegen.

문제는, 이 녀석들은 유사시에 엄청 빠르단 거예요

Het probleem was dat we vonden dat het ook niet erg waarschijnlijk was.

문제는 이런 결과가 나올 가능성이 너무나 희박하다는 것이었습니다.

Je wist het waarschijnlijk niet, maar mieren zijn ook een erg sociale soort

아마 모르셨겠지만 개미도 굉장히 사회적인 종이고

Elke dood is een individueel horrorverhaal dat zo erg is dat het onvoorstelbaar is.

상상조차 할 수 없는 수준으로 끔찍하게 죽어갑니다

Het wordt hier al erg krap. Ik moet uitkijken dat ik niet op een slang land.

갈수록 정말 좁아집니다 뱀 위로 착지하지 않게 조심해야 해요