Translation of "Hebben" in Chinese

0.024 sec.

Examples of using "Hebben" in a sentence and their chinese translations:

We hebben wat we nodig hebben.

我們得到了我們想要的。

- Wij hebben twee kinderen.
- We hebben twee kinderen.

我们有两个孩子。

- Ze hebben het druk.
- Zij hebben het druk.

他們很忙。

- We hebben drie kinderen.
- Wij hebben drie kinderen.

我們有三個孩子。

Hebben jullie rijst?

你们有没有米饭?

We hebben haast.

我們很急。

Ze hebben honger.

他们饿了。

Vogels hebben vleugels.

鸟有翅膀。

We hebben gezwegen.

我们保持了沉默。

We hebben bezoek.

我们有来客。

- We hebben regels nodig!
- We hebben nood aan regels!

我們需要尺子。

- Wij hebben uw hulp nodig.
- We hebben jouw hulp nodig.
- We hebben jullie hulp nodig.

我們需要你的幫忙。

- We hebben een ambulance nodig.
- We hebben een ziekenwagen nodig.

我们需要一辆救护车。

- Ze hebben mijn leven verpest.
- Ze hebben mijn leven geruïneerd.

他们毁了我的生活。

- Wil je dit shirt hebben?
- Wil je dit overhemd hebben?

你想要這件襯衫嗎?

We hebben twee dochters.

我们有两个女儿。

Japanners hebben donkere ogen.

日本人有黑色的眼睛。

De muren hebben oren.

- 牆上有耳。
- 隔牆有耳。

We hebben gisteren getennist.

我们昨天打网球。

We hebben geen probleem.

我们没有问题。

Kinderen hebben liefde nodig.

孩子們需要愛。

De vrouwen hebben paraplu's.

女人们有伞。

We hebben geld nodig.

我們需要錢。

Wij hebben genoeg tijd.

我们来得及。

We hebben geen suiker.

我们没有糖。

We hebben zes eieren.

我们有六枚鸡蛋。

We hebben meer nodig.

我們需要更多。

We hebben twee oren.

我們有兩隻耳朵。

Wij hebben goed nieuws.

我们有个好消息。

Ze hebben een paard.

他们有马。

Krokodillen hebben scherpe tanden.

鳄鱼有尖利的牙齿。

We hebben gisteren gehonkbald.

我们昨天打棒球。

We hebben geen water.

我们没水。

Misschien hebben ze iets.

他们可能有点什么。

We hebben je gemist.

我們想你。

We hebben vuur nodig.

我们需要火。

Schildpadden hebben geen tanden.

烏龜沒有牙齒。

We hebben kapitaal nodig.

我们需要资本。

Hoeveel boeken hebben jullie?

- 你有几本书?
- 你有多少本書?

We hebben geen tijd.

我们没时间。

Hebben ze hier gewoond?

他們從前住這嗎?

We hebben een paus.

我们有一个教皇。

Wij hebben veel gelopen.

我们走了很多路。

We hebben het heet.

我们热了。

We hebben drie vliegtuigen.

我们拥有三架飞机。

Katten hebben negen levens.

貓有九條命。

Morgen hebben we gasten.

我們明天會有客人。

Ze hebben gisternacht gevrijd.

他们昨晚行了鱼水之欢。

Katten hebben liefde nodig.

猫需要爱。

Jullie hebben veel boeken.

你们有很多书。

Wat hebben ze gezegd?

他们说了些什么?

Hebben jullie een vraag?

你们有没有问题?

- Beide meisjes hebben blauwe ogen.
- Allebei de meisjes hebben blauwe ogen.

兩個女孩都有一雙藍眼睛。

- Morgen namiddag hebben we geen les.
- Morgennamiddag hebben wij geen les.

我们明天下午不上课。

Ze hebben het over muziek.

他们在谈音乐。

Ze hebben besloten te trouwen.

他們決定結婚了。

Wij hebben een kind geadopteerd.

我们收养了一个孩子。

We hebben veel te doen.

我們有很多東西要做。