Translation of "Market" in Dutch

0.007 sec.

Examples of using "Market" in a sentence and their dutch translations:

- Where is the market?
- Where's the market?

Waar is de markt?

The market rallied.

- De markt herpakte zich.
- De markt heeft zich herpakt.

Where is the market?

Waar is de markt?

- We are going to the market.
- We're going to the market.

We gaan naar de markt.

- They walked through the market.
- They were walking through the market.

Ze liepen door de markt.

What is a Christmas market?

Wat is een kerstmarkt?

I went to the market.

Ik ben naar de markt gegaan.

China is an emerging market.

China is een opkomende markt.

The farmer's market in the Americas:

De boerenmarkt in Amerika:

The market garden of the world?

de moestuin van de wereld is geworden?

The stock market is very active.

De aandelenmarkt is erg actief.

The market is held every Monday.

De markt wordt elke maandag gehouden.

Tom doesn't go to the market.

Tom gaat niet naar de markt.

Tom went to the farmer's market.

Tom ging naar de boerenmarkt.

What can you buy at the market?

Wat kun je kopen op de markt?

We go to the market on Tuesdays.

Dinsdags gaan we naar de markt.

Xavier sells avocado bread at the market.

Xavier verkoopt avocadobrood op de markt.

- He's raking it in on the stock market.
- He's making a lot of money in the stock market.

- Hij maakt veel geld op de beurs.
- Hij verdient veel geld op de beurs.

Did you buy it on the black market?

- Heb je het op de zwarte markt gekocht?
- Heeft u het op de zwarte markt gekocht?
- Hebben jullie het op de zwarte markt gekocht?

Falling interest rates have stimulated the automobile market.

Dalende rentevoeten hebben de automarkt gestimuleerd.

He buys the tobacco at the black market.

Hij koopt de tabak op de zwarte markt.

We have a 20% share of the market.

We hebben een marktaandeel van 20%.

Where we find ourselves crushed between market and state,

Waar we geprangd zitten tussen markt en staat,

I saw you-know-who at the market today.

Ik zag je-weet-wel vandaag op de markt.

Market Square is the historic centre of the city.

Het Marktplein is het historische centrum van de stad.

Christmas is a good time to market new toys.

Kerstmis is een goed moment om nieuw speelgoed op de markt te brengen.

I'm going to the market; do you need anything?

Ik ga naar de markt, heb jij iets nodig?

Can you tell me where the flea market is?

- Kan u me vertellen waar de vlooienmarkt is?
- Kunt u me vertellen waar de vlooienmarkt is?
- Kan je me vertellen waar de vlooienmarkt is?

We participate in a global market of international competition

nemen we deel aan een globale markt met internationale competitie

Tom went to the market to buy some oranges.

Tom ging naar de markt om wat sinaasappels te kopen.

Almost nothing has been done to reign in this market.

bijna niets aan gedaan om deze markt te reguleren.

At the market, the farmer is selling his farmer's bread.

De boer verkoopt zijn boerenbrood op de markt.

Karen bought a lot of things at the flea market.

Karen kocht veel dingen op de rommelmarkt.

And it was, from the start, a really loosely regulated market.

En het was al van in het begin een losjes gereguleerde markt.

And the market will never give housing to the poorest. Never.

De markt zal nooit woningen aan de armsten geven. Nooit.

My mother goes to the market every day to buy things.

Mijn moeder gaat elke dag naar de markt om dingen te kopen.

At the market we bought peaches, artichokes, courgettes, strawberries and aubergines.

We hebben perziken, artisjokken, courgettes, aardbeien en aubergines op de markt gekocht.

The first stock market created in history was the Amsterdam stock exchange.

De eerste aandelenmarkt in de geschiedenis was de Amsterdamse Wisselbank.

At the market such cheese costs only five euro something per kilo.

Op de markt kost zulke kaas maar vijf euro zoveel per kilo.

We should aim to take that market, get to know it, organize it,

...moeten we die markt leren kennen en haar organiseren.

At the market where I bought the vegetables, you can also buy flowers.

Op de markt waar ik de groenten heb gekocht kan je ook bloemen kopen.

For years he has been at the market every Tuesday morning with his fish stall.

Sinds jaar en dag staat hij iedere dinsdagmorgen op de markt met zijn viskraam.

Starting with a meeting with George Soros, where the subject of marijuana and its market regulations

Hij had een gesprek met George Soros... ...waarin marihuana en de marktregulering ervan...

As the market price decreases, the quantity demanded will increase and the quantity supplied will decrease.

Als de marktprijs daalt, zal de gevraagde hoeveelheid stijgen en de aangeboden hoeveelheid dalen.

- Market Square is the historic centre of the city.
- Rynok Square is the historic centre of the city.

Het Marktplein is het historische centrum van de stad.

There are four fountains with statues of Neptune, his wife Amphitrite, Diana and Adonis in the Market Square.

Op het Marktplein staan vier fonteinen met beelden van Neptunus, zijn vrouw Amphitrite, Diana en Adonis.

Fetching nearly twice as much gold, the financial reward for black market rhino horn can be an irresistible lure.

Met een twee keer zo hoge prijs als goud... ...kan de financiële beloning voor hun hoorns onweerstaanbaar zijn.

Let's begin with capitalism, a word that has gone largely out of fashion. The approved reference now is to the market system. This shift minimizes — indeed, deletes — the role of wealth in the economic and social system. And it sheds the adverse connotation going back to Marx. Instead of the owners of capital or their attendants in control, we have the admirably impersonal role of market forces. It would be hard to think of a change in terminology more in the interest of those to whom money accords power.

Laten we beginnen met het kapitalisme, een woord dat grotendeels uit de mode geraakt is. De gangbare verwijzing is nu naar het marktsysteem. Deze verschuiving minimaliseert - of zelfs schrapt - de rol van rijkdom in het economische en sociale systeem. En het werpt de negatieve connotatie die terugverwijst naar Marx. In plaats van de eigenaren van het kapitaal of hun suppoosten in controle, hebben we de bewonderenswaardig onpersoonlijke rol van de marktkrachten. Het zou moeilijk zijn om een terminologische verandering te bedenken die meer in het belang is van degenen aan wie geld macht verleent.