Translation of "Kaars" in Spanish

0.006 sec.

Examples of using "Kaars" in a sentence and their spanish translations:

Steek de kaars aan.

- Encienda la candela.
- Enciende la vela.

Tom stak een kaars aan.

Tomás encendió una vela.

Verzoek haar, dat ze mij een kaars zendt.

Pídele que me mande una vela.

Het is beter om een kaars aan te steken, dan het donker te verwensen.

Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.