Translation of "Werkte" in Portuguese

0.005 sec.

Examples of using "Werkte" in a sentence and their portuguese translations:

- Ze werkte hard.
- Zij werkte hard.

Ela trabalhou duro.

Zij werkte.

Ela estava trabalhando.

Ik werkte.

- Eu trabalhei.
- Trabalhei.

Het werkte.

Funcionou!

Het medicijn werkte.

O remédio fez efeito.

Alles werkte prima.

Tudo funcionou sem problemas.

Mijn plan werkte.

Meu plano funcionou.

Jouw plan werkte niet.

Seu plano não funcionou.

Ze werkte in België.

- Ela trabalhou na Bélgica.
- Ela trabalhava na Bélgica.

Tom werkte in Australië.

- Tom trabalhou na Austrália.
- Tom trabalhava na Austrália.
- O Tom trabalhou na Austrália.

Ik werkte op een boerderij.

Eu trabalhava numa fazenda.

Niemand werkte in mijn land.

Ninguém trabalhava em meu país.

De pomp werkte niet goed.

A bomba não funcionou corretamente.

- Dat werkte.
- Dat had gewerkt.

Aquilo funcionou.

Het nieuwe plan werkte goed.

O novo plano funcionou bem.

Tom werkte in een ziekenhuis.

Tom trabalhava num hospital.

Het nieuwe plan werkte prima.

O novo plano funcionou bem.

- Tom heeft gewerkt.
- Tom werkte.

Tom trabalhou.

Tom werkte destijds voor ons.

- Tom estava trabalhando para nós naquela época.
- Tom estava trabalhando para nós naquele tempo.

Oké, daar gaan we. Dat werkte.

Vamos a isto. Funcionou.

Mijn vader werkte voor een wegenbedrijf.

O meu pai começou a trabalhar nos serviços públicos rodoviários.

Tom wilde dat Mary harder werkte.

Tom queria que Mary se esforçasse mais.

Sindsdien werkte de robot niet meer.

O robô não funcionou mais desde então.

Mijn broer werkte altijd met advocaten.

Meu irmão sempre trabalhou com advogados.

- Hij heeft hard gewerkt.
- Hij werkte hard.

Ele trabalhou duro.

- Het werkte bijna.
- Het heeft bijna gewerkt.

Quase funcionou.

Dit is het restaurant waar ze werkte.

Era neste restaurante que ela trabalhava.

- Ik werkte.
- Ik was aan het werken.

Eu trabalhava.

Ik werkte op zondag, dus ik had maandag vrij.

Eu trabalhei no domingo, então tive a segunda de folga.

- Ik heb in Australië gewerkt.
- Ik werkte in Australië.

- Eu trabalhava na Austrália.
- Eu trabalhei na Austrália.

...en de meesterspoorvolgers met wie ik werkte in de Kalahari.

e naqueles mestres localizadores com quem trabalhei no Calaári.

- Om de een of andere reden werkte de microfoon daarnet niet.
- Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

Por algum motivo o microfone não funcionou antes.

Nadat hij meer dan 30 jaar met deze eeuwenoude dieren werkte...

Depois de trabalhar com estes animais durante quase 30 anos,

- Tom werkte dag en nacht.
- Tom heeft dag en nacht gewerkt.

Tom trabalhou dia e noite.

Werkte u in Frankrijk op de ambassade of op het consulaat?

Na França você trabalha na embaixada ou no consulado?

- Ik heb in deze fabriek gewerkt.
- Ik werkte in deze fabriek.

- Eu trabalhei nessa fábrica.
- Eu trabalhei nesta fábrica.
- Eu trabalhava nesta fábrica.

- Ik werkte in een restaurant.
- Ik heb in een restaurant gewerkt.

- Eu trabalhava em um restaurante.
- Eu trabalhei em um restaurante.

Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

- Por algum motivo o microfone não funcionou até agora.
- Por algum motivo o microfone não funcionou antes.
- Por alguma razão o microfone não funcionara até então.
- Por algum motivo o microfone não estava funcionando até agora.

Toen ik op een openbare school werkte, had ik tien-vijftien leerlingen in de klas.

Quando eu trabalhava em uma escola pública, tinha de dez a quinze alunos em sala.

- Ik werkte de hele dag hard, dus was ik erg moe.
- Ik had de hele dag hard gewerkt, en dus was ik heel moe.

Trabalhei duro o dia todo, então estava muito cansado.