Translation of "Ging" in Korean

0.011 sec.

Examples of using "Ging" in a sentence and their korean translations:

Het ging als volgt:

그럼 그날을 상상해 보기로 하죠.

Belle's verhaal ging viraal.

벨의 이야기는 순식간에 퍼졌습니다.

Hij ging zo stoer zitten

그는 20살의 건장한 몸을 과시하며

En zo ging dat altijd.

늘 그렇게 이어져 왔으니까요.

Maar zo ging het niet.

하지만 그렇지 않았어요.

ging ik me beter voelen.

기분이 나지기 시작했습니다.

Richting het onvermijdelijke eind ging,

피할 수 없는 끝을 향해 가늘어지는 빛을 보면서

Ik ging eerst naar OkCupid

첫 번 째로, 저는 제 마음에 드는 소개팅앱을 골랐습니다.

Hij ging van spelen en lachen

그 아이는 장난을 치고 웃다가

In 2017 ging ik naar Mississippi,

2017년에 제가 미시시피에 갔을 때

Intellectueel ging het ook inderdaad onderuit.

지적으로는, 붕괴 됐습니다.

En het ging ongeveer als volgt.

이런 식으로 흘러갔습니다.

Toen ging Chas naast me zitten.

그렇게 채즈가 제 옆에 앉았습니다.

Dus ging ik naar pap toe.

그래서 전 아버지를 보러 갔습니다

Ze ging niet op hem af...

‎무작정 돌진하지 않고

Het ging dus nog wel even duren.

시간이 꽤나 걸리는 일이었죠.

Dat alles ging toen door me heen

그 순간 학생들 앞에 선 저에게

Mijn moeder ging heel vroeg van school,

어머니는 어린 시절 학업을 포기했습니다.

Het gesprek tussen mij en Gary ging viral.

게리와 저의 생중계 통화가 온라인상에 퍼졌고

De sprong ging goed, het was diep genoeg.

잘 뛰어내렸어요 수심이 충분했습니다

En ik ging naar haar met veel enthousiasme

저는 큰 기쁨을 느끼며 그 분을 찾아갔고,

Ik ging 'n week alleen kamperen in Maine

메인주(州)로 일주일 동안 혼자 캠핑을 간거죠.

Maar de verpleegster ging verder met haar controlepunten.

하지만 간호사는 계속해서 체크리스트를 지워나갔습니다.

Ik herinner me dat toen ik ging studeren,

그리고 대학생이 되었습니다.

Toen ging er een lampje bij me branden.

그때 마치 머리에 전구가 켜진 듯이

Dat toen ik zeker wist dat ik ging sterven,

바로 제가 죽을 것이라는 것을 확신했을 때

ging ik naar Nepal om het ICIMOD te bezoeken.

네팔로 가서 ICIMOD를 방문했습니다.

Ik gleed niet uit, dus ik ging niet dood

그리고 미끄러지지 않았습니다. 저는 죽지 않았습니다.

Dus ging ik naar mijn zeer traditionele Koreaanse ouders,

그래서 전 매우 전통적인 한국인인 제 부모님에게 가서,

De zwaartekracht ging aan en bracht steeds meer massa

중력이 작용하면서, 점점 더 많은 질량들이

Tot ik 20 jaar geleden naar de Kalahari ging.

‎20년 전쯤 칼라하리 한복판에서 ‎심경의 변화를 느꼈죠

Ik ging vissen in de rivieren in de botanische tuinen.

식물원 멀리 자리잡은 시냇가에서 고기도 잡았어요.

Hoe graag ik ook wilde dat dit moment voorbij ging,

이 상황이 끝나길 바라는 만큼

Daarna ging ze meteen verder met haar volgende reeks controles.

간호사는 다음 체크리스트로 넘어갔습니다.

Maar toen ik undercover ging, vond ik allerlei kleurrijke figuren,

하지만 제가 위장을 하는 동안, 저는 너무 많은 유명인을 발견했어요.

Ik ging elke dag om haar omgeving beter te leren kennen.

‎이 암컷 문어의 생활 환경을 ‎파악하려고 매일 물에 들어갔어요

Dat water is steenkoud. De sprong ging goed, het was diep genoeg.

물이 얼음장 같아요 잘 뛰어내렸어요 수심이 충분했습니다

Ik ging naar de sociale dienst en eiste de leidinggevende te spreken.

복지과로 내려가서 책임자 좀 보자고 했죠.

Toen ik er op bezoek ging, leidde mijn gastheer me naar binnen

그곳에서 제 담당자 분을 따라 건물 안으로 들어가던 중에

Het ging de een of andere versie van 'Judge Dredd' of 'Blade Runner' zijn.

"저지 드레드"나 "블레이드 러너"같은 모습일 거라고 생각했어요.

Dorpeling Lakchmamma was aan het werk in het veld... ...in Karnataka toen haar beste geit er ineens vandoor ging.

카르나타카주의 마을 주민 락슈마마는 들에서 일하던 중 염소가 달아납니다