Translation of "één" in Chinese

0.025 sec.

Examples of using "één" in a sentence and their chinese translations:

Kies er één.

挑选一个吧。

Kies één persoon.

從中選擇一人。

We zagen hoe de huizen één voor één werden gesloopt.

我們看到這些房屋如何一間一間地被拆毀。

Hij had één dochter.

他有一個女兒。

Kies één persoon a.u.b.

請選擇一個人。

- Ik accepteer, maar op één voorwaarde.
- Ik doe het, maar op één voorwaarde.
- Ik ga akkoord, maar op één voorwaarde.

我接受,但有一个条件。

Ik heb één appel nodig.

我需要一個蘋果。

Nog één fles wijn, alstublieft.

麻煩再來一瓶葡萄酒。

Schaatsen is één van mijn hobby's.

- 滑冰是我的嗜好之一。
- 溜冰是我的嗜好之一。

Hij eet aan één stuk door.

他从早吃到晚。

Niet één van de telefoons werkt.

所有的電話都不通。

Het is allemaal één groot misverstand.

这全部是一个大误会而已。

Hij is één van mijn geburen.

他是我的一個鄰居。

Ze zat op een leeg strand naar de één voor één aanspoelende golven te kijken.

她坐在空無一人的海灘上望著一波又一波的海浪。

- Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.
- Rome en Kartago zijn niet in één dag gebouwd.
- Rome is niet in één dag gebouwd.

罗马不是一天建成的。

Kunt u het doen in één dag?

你们能在一天内搞定吗?

"In één nacht," voegde Dima eraan toe.

"一個晚上," 迪馬加上。

Rome is niet in één dag gebouwd.

- 罗马不是一天建成的。
- 冰冻三尺,非一日之寒。

Ik heb haar maar één keer gekust.

我只亲过她一次。

Het vliegtuig zal over één uur vertrekken.

飞机将在一小时后起飞。

Ik heb één broer en twee zussen.

我有一个兄弟和两个姐妹。

Tom is één keer naar Boston geweest.

汤姆去了波士顿一次。

In één woord: het leven is kort.

总而言之,生命是很短的。

- Ik heb een broer.
- Ik heb één broer.

- 我有个弟弟。
- 我有个哥哥。

Voor een wijze man is één woord genoeg.

對聰明人說話,一語即足。

- Er ontbreekt een vork.
- Er ontbreekt één vork.

少一把叉子。

Ik kan zelfs niet één stap salsa dansen.

我一步萨尔萨都不会跳。

Geef mij één reden om zoiets te doen.

告訴我你為怎麼要這樣做。

Zo sla ik twee vliegen in één klap.

这样子我一箭双雕。

De penis is één van de mannelijke geslachtsorganen.

陰莖是男性性器官之一。

Een watermolecule bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom.

水分子由两个氢原子和一个氧原子组成。

Bent u allergisch voor een één of ander medicijn?

你對任何藥物過敏嗎?

De één zijn dood is de ander zijn brood.

- 對某人有利的對另外的人未必有利。
- 甲之蜜糖,乙之砒霜。

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.

- 罗马不是一天建成的。
- 冰冻三尺,非一日之寒。

Yokohama is de op één na grootste stad van Japan.

橫濱是日本第二大的城市。

Niet één van mijn klasgenoten woont hier in de buurt.

我没有一个同学住在这儿附近。

Dit is één van de beste woordenboeken die ik heb.

這本是我擁有的字典之中最好的一本。

Nog één stap en je valt van de klif af.

只迈一步,你就会落下悬崖。

Ik heb een balpen, maar ik wil er nog één.

我有一支圆珠笔,可是我还想再要一支。

Om de één of andere reden ben ik 's nachts levendiger.

不知道為什麼我夜裡覺得比較有活力。

Nog één stap en je was van de trap af gevallen.

再走一步的话,你就已经跌下楼梯了。

- Ik zwem eenmaal per week.
- Ik zwem één keer per week.

我每周游一次泳。

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.

一鳥在手勝過二鳥在林。

Toen hij student was, ging hij slechts één keer naar de discotheek.

当他还是个学生时,他只去过迪厅一次。

Neen, ik kan u niet binnenlaten. Er is één persoon te veel.

不行,我不能让您进去,这样就多一个人了。

Chabarovsk is één van de grootste steden in het Verre Oosten van Rusland.

哈巴羅夫斯克是俄羅斯遠東地區最大的城市之一。

Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

剛才我的麥克風沒起作用,不知道為什麼。

- Er ligt één appel op de tafel.
- Er ligt een appel op de tafel.

桌上有个苹果。

- Felipe heeft twee auto's en een motorfiets.
- Felipe heeft twee auto's en één motor.

菲利普有两辆汽车和一台摩托车。

Dima sliep met 25 mannen in één nacht en bracht ze daarna om het leven.

狄馬一晚和二十五個男人睡了覺,然後就把他們殺掉了。

Het oude zomerhuis had slechts één bed, daarom sliepen we er om de beurt in.

那間舊屋裏只有一張床,所以我們便輪流睡覺。

- Ik heb één vriend die in Engeland woont.
- Ik heb een vriend die in Engeland woont.

我有个住在英国的朋友。

Er is slechts één plaatsje in het heelal dat je zeker kan verbeteren en dat is jezelf.

宇宙中只有一個地方是你確定可以改善的, 那就是你自己。

Ik ben maar één werkdag weggeweest vanwege een verkoudheid en er liggen stapels papier op mijn bureau.

我才感冒一天没来上班,桌上就堆满了文件。

Er bestaan duizenden talen in de hele wereld, maar één enkele is de brug naar alle sprekers ervan.

世上有上千种语言,但只有一种是通往其他使用者的桥梁。

- Om de een of andere reden werkte de microfoon daarnet niet.
- Om de één of andere reden werkte de microfoon tot nu toe niet.

剛才我的麥克風沒起作用,不知道為什麼。

- Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
- Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
- Beter een vogel in de hand, dan tien in de lucht.

二鸟在林,不如一鸟在手。