Translation of "Paar" in Spanish

0.026 sec.

Examples of using "Paar" in a sentence and their spanish translations:

De afgelopen paar jaar

En el transcurso de los últimos años,

De laatste paar jaar

Durante los últimos años,

Een paar slagen eromheen.

Algunas envolturas.

- Hij veranderde een paar woorden.
- Hij heeft een paar woorden veranderd.

Ha cambiado algunas palabras.

- Ze heeft een paar zinnen opgenomen.
- Ze heeft een paar zinnen genoteerd.

Grabó unas cuantas frases.

- Zij gaf hen een paar appels.
- Zij gaf hen een paar appelen.

Ella les dio algunas manzanas.

Binnen slechts een paar dagen

En pocos días,

Ik vertel er een paar.

pero déjeme decirles un par.

Maar een paar cellen overleven.

Pero algunas de las células sobreviven.

Een paar rookgranaten voor nood.

Bien, algunas granadas de humo de emergencia.

Geef me er een paar.

Dame algunos.

We aten een paar appels.

Comimos unas manzanas.

Ik kocht een paar laarzen.

Compré un par de botas.

Hij kocht een paar schoenen.

Compró un par de zapatos.

Tom huurde een paar schaatsen.

Tom rentó un par de patines de hielo.

Ze kocht twee paar sokken.

Ella compró dos pares de medias.

Neem een paar dagen vrij.

Toma unos días libres.

Een paar ballen zijn geel.

Algunas de las pelotas son amarillas.

Hij veranderde een paar woorden.

Ha cambiado algunas palabras.

We zijn een geweldig paar.

Hacemos una gran pareja.

- Zij stelde hem een paar vragen.
- Zij heeft hem een paar vragen gesteld.

Ella le hizo algunas preguntas.

- Ik zal hier een paar dagen blijven.
- Ik blijf hier voor een paar dagen.

- Me quedaré aquí un par de días.
- Me quedaré aquí unos días.
- Me quedaré aquí algunos días.

Moeten we een paar eeuwen teruggaan.

necesito que retrocedamos un par de siglos.

Die vastligt aan een paar treinwielen.

y sujetadas abajo por un grupo de ruedas de trenes,

Maar dan een paar dagen later

Pero unos días más tarde,

En toen, een paar weken later...

Y luego, un par de semanas después,

En toen, een paar weken later,

Y luego unas semanas más tarde,

Hij kocht een nieuw paar handschoenen.

Él compró un par de guantes nuevos.

Ik moet een paar boodschappen doen.

- Tengo que hacer unas compras.
- Tengo que hacer unos recados.

Ik heb maar een paar boeken.

Solo tengo unos pocos libros.

Ik wil een paar skischoenen kopen.

Yo quiero comprar un par de botas de esquiar.

Ik neem een paar dagen vrij.

Me estoy tomando un par de días libres.

Heb je een paar aardappelen gekocht?

- ¿Compraste algunas papas?
- ¿Compraron algunas papas?

Tom neemt een paar dagen vrij.

Tom se está tomando un par de días libres.

Ik heb maar een paar uur.

Sólo tengo unas cuantas horas.

Ik wil een paar kilo's kwijtraken.

Quiero perder algunos kilos.

Ik heb een paar telefoontjes gepleegd.

Hice algunas llamadas.

Hoeveel kado's krijgt het jonge paar?

¿Cuántos regalos reciben los recién casados?

Ik wil graag een paar handschoenen.

Querría unos guantes.

Ze gaf me een paar boeken.

Ella me regaló un par de libros.

Ik wil een paar dagen blijven.

Quiero quedarme un par de días.

Ik moet een paar dingen uitleggen.

Tengo que explicar un par de cosas.

Zij heeft een paar uur geslapen.

Ella durmió unas horas.

Ik heb een paar kerstliedjes geschreven.

He escrito un par de canciones navideñas.

Ik wil een paar lege glazen.

- Quiero unas cuantas copas vacías.
- Quiero unos cuantos vasos vacíos.

Nancy wil een paar rode schoenen.

Nancy quiere un par de zapatos rojos.

Mag ik een paar vragen stellen?

¿Puedo hacer un par de preguntas?

Ik heb een paar schoenen gekocht.

Compré un par de zapatos.

Ik heb een paar sandalen nodig.

Necesito un par de sandalias.

Je moet een paar glazen wassen.

Tienes que lavar unos vasos.

Sommigen hebben slechts een paar honderd sterren,

Algunas tienen tan solo unos pocos cientos de estrellas,

We keken er een paar seconden naar

Lo vimos por unos segundos,

Laten we in een paar gaten kijken.

Revisemos algunos de estos hoyos.

Zes kleintjes... ...slechts 'n paar uur oud.

Seis cachorros recién nacidos, con solo unas horas de vida.

En het kost maar een paar vragen

Y no se necesitan más que un par de simples preguntas,

Hij heeft Europa een paar keer bezocht.

Él ha visitado Europa varias veces.

In het mandje zitten een paar appels.

Hay unas cuantas manzanas en la cesta.

Een paar jongens kwamen het klaslokaal binnen.

Algunos chicos entraron a la sala.

Het paar besloot een wees te adopteren.

La pareja decidió adoptar a un huérfano.

Ik zou een paar kilo moeten verliezen.

Necesito bajar un par de kilos.

Ze wachtte een paar uur op hem.

Ella lo esperó por unas horas.

Dat daar is een mooi paar benen.

Ese es un buen par de piernas.

Kerstmis is pas over een paar dagen.

Solo faltan unos días para Navidad.

Ik wil hier een paar dingen kopen.

Quiero comprar un par de cosas por aquí.

Haar huis staat een paar kilometer hiervandaan.

Su casa queda a algunos kilómetros de aquí.

Ik ken een paar vrienden van Nancy.

Conozco a algunos de los amigos de Nancy.

Ik heb hem een paar boeken gegeven.

Le di algunos libros.

Kunt u ons een paar voorbeelden geven?

¿Nos puede dar un par de ejemplos?

Ik wil je een paar vragen stellen.

Te quiero hacer algunas preguntas.

Hij heeft een nieuw paar schoenen gekocht.

Ha comprado un par de zapatos nuevos.

Tom is een paar minuten geleden vertrokken.

Tom se ha ido hace unos minutos.

Hij had een paar potloden moeten kopen.

Debió haber comprado algunos lápices.

Ik bel je over een paar dagen.

Te llamaré en un par de días.

Ik zal een paar vrijwilligers nodig hebben.

Voy a necesitar algunos voluntarios.