Translation of "Tegenspoed" in Russian

0.007 sec.

Examples of using "Tegenspoed" in a sentence and their russian translations:

En verrijzen tegen tegenspoed,

и восстающие против бедствий,

Wees mild in voorspoed en dankbaar in tegenspoed.

Будь щедрым, когда процветаешь, и благодарным, когда бедствуешь.