Translation of "Tegen" in Russian

0.009 sec.

Examples of using "Tegen" in a sentence and their russian translations:

- Tom liegt tegen je.
- Tom liegt tegen u.
- Tom liegt tegen jullie.

- Том тебе врет.
- Том вам лжет.

- Je loog tegen me.
- U loog tegen me.
- Jullie logen tegen me.

- Ты мне солгал.
- Ты мне соврал.
- Вы мне солгали.

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

Не говори со мной.

Hou ze tegen.

- Остановите их.
- Останови их.

Niemand stemde tegen.

Никто не проголосовал против.

Ik praat niet tegen jou, maar tegen de aap.

- Я говорю не с тобой; я говорю с обезьяной.
- Я не с тобой говорю, а с обезьяной.

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

- Вы со мной разговариваете?
- Ты со мной разговариваешь?
- Ты со мной говоришь?
- Вы со мной говорите?

- Waarom loog je tegen mij?
- Waarom loog u tegen mij?
- Waarom logen jullie tegen mij?

- Почему ты мне соврал?
- Почему ты мне солгал?
- Почему вы мне соврали?
- Почему вы мне солгали?
- Почему ты лгал мне?

- Je liegt altijd tegen me.
- U liegt altijd tegen me.
- Jullie liegen altijd tegen me.

- Ты всегда врёшь мне.
- Ты всегда лжёшь мне.
- Ты мне всё время врёшь.
- Вы мне всё время врёте.

- Praat je tegen je hond?
- Praat u tegen uw hond?
- Praten jullie tegen jullie hond?

- Ты разговариваешь со своей собакой?
- Вы разговариваете со своей собакой?

- Zeg "Dag" tegen uw vrienden.
- Zeg hallo tegen je vrienden.

- Поздоровайся со своими друзьями.
- Передай привет друзьям.

En verrijzen tegen tegenspoed,

и восстающие против бедствий,

tegen Willem de Veroveraar.

против Вильгельма Завоевателя.

We zijn tegen oorlog.

Мы против войны.

Hij loog tegen ons.

- Он солгал нам.
- Он нам солгал.

Ik ben tegen oorlog.

Я против войны.

Schreeuw niet tegen me.

- Не кричи на меня.
- Не ори на меня.
- Не орите на меня.
- Не кричите на меня.

Spreekt ge tegen mij?

Ты со мной разговариваешь?

Zijn jullie tegen roken?

Вы против курения?

Katholieken zijn tegen geboortecontrole.

Католики выступают против контроля рождаемости.

Ze liegen tegen ons.

- Они нам лгут.
- Они нам врут.

Iedereen was tegen mij.

Все были против меня.

Niemand houdt je tegen.

- Тебя никто не останавливает.
- Вас никто не останавливает.

Oostenrijk speelde tegen Australië.

Австрия играла против Австралии.

Hij vocht tegen rassendiscriminatie.

Он боролся против расовой дискриминации.

Ik praat tegen mezelf.

Я разговариваю сам с собой.

Praat niet tegen me!

Не разговаривай со мной!

Zij hebben tegen gestemd.

- Они проголосовали против.
- Они голосовали против.

Iedereen is tegen mij.

Все против меня.

Het loopt tegen zessen.

- Уже почти шесть часов.
- Уже почти шесть.

Je loog tegen me.

Ты солгал мне.

Ik loog tegen je.

Я лгал тебе.

Tegen wil en dank.

Хочешь не хочешь.

Zeg hallo tegen Jimmy.

Поздоровайся с Джимми.

Hou hem niet tegen.

- Не останавливай его.
- Не останавливайте его.

Zeg nee tegen drugs.

- Скажи наркотикам нет.
- Скажите наркотикам нет.

Hij was tegen monopolies.

Он выступал против монополий.

Hij loog tegen me.

- Он лгал мне.
- Он мне соврал.
- Он мне солгал.

Tom is tegen roken.

Том против курения.

Tom loog tegen Mary.

Том солгал Мэри.

Tom sprak tegen Mary.

Том говорил с Мэри.

Hou die auto tegen!

Остановите машину!

Daar zijn we tegen.

Мы против этого.

Lieg niet tegen hem.

Не лги им.

Zeg het tegen niemand.

Никому не сообщай.

- Maria is tegen mij aan het liegen.
- Maria liegt tegen me.

Мэри мне лжёт.

- De auto crashte tegen de muur.
- De auto reed tegen de muur.
- De auto botste tegen de muur.

- Машина врезалась в стену.
- Автомобиль врезался в стену.

- Ik spreek Spaans tegen mijn kat.
- Tegen mijn kat spreek ik Spaans.

Я говорю на испанском со своим котом.

Ze is niet aardig tegen hem. Eigenlijk is ze aardig tegen niemand.

Она к нему плохо относится. По правде сказать, она ко всем плохо относится.

Heeft ze beveiliging tegen diefstal,

Лисе застрахована от воров,

Gevonden. Maar tegen een prijs.

Нашел. Но какой ценой?

Zeg "Dag" tegen uw vrienden.

- Передавай от меня привет своим друзьям.
- Поздоровайся со своими друзьями.
- Передавай привет своим друзьям.
- Передай привет друзьям.

Ik ben er helemaal tegen.

Я категорически против этого.

Het is tegen de regels.

Это против правил.

Hij is aardig tegen haar.

Он к ней добр.

Tegen wie heb je het?

- С кем ты говоришь?
- С кем ты разговариваешь?

Moord is tegen de wet.

Убийство противозаконно.

Hij leunde tegen een muur.

Он прислонился к стене.

Ze hebben tegen je gelogen.

- Они тебе солгали.
- Они вам солгали.
- Они тебе соврали.
- Они вам соврали.

Ik ben tegen zessen opgestaan.

Я проснулся где-то в шесть.

Hij heeft er niks tegen.

Он ничего не имеет против.

- Stop haar!
- Hou haar tegen!

Остановите её!

Spreek niet zo tegen mij!

- Ты со мной так не разговаривай!
- Вы со мной так не разговаривайте!

Welke problemen kwamen ze tegen?

С какими проблемами они столкнулись?

Tom heeft tegen ons gelogen.

- Том нам солгал.
- Том нам соврал.

Tom is aardig tegen me.

Том добр ко мне.

Tom loog tegen de politieagenten.

- Том соврал копам.
- Том врал копам.

Ik vocht tegen de slaap.

- Я боролся со сном.
- Я боролась со сном.

Lincoln was tegen de slavernij.

Линкольн был против рабства.

Ik ben tegen dit project.

Я против этого проекта.