Translation of "Jouw" in Chinese

0.023 sec.

Examples of using "Jouw" in a sentence and their chinese translations:

Bijt jouw hond?

你的狗咬人吗?

- Wie is jouw lievelingsleraar?
- Wie is jouw favoriete leraar?

谁诗你最喜欢的老师?

Is dat jouw auto?

那是你的車嗎?

Wat is jouw lievelingsfilm?

你最喜歡的電影是哪部?

Wat is jouw lievelingsdrank?

你最喜欢的饮料是什么?

Wat is jouw lievelingstongbreker?

你最喜欢哪一个绕口令?

Dit is jouw hond.

这是你的狗。

Dat is jouw kleur!

這是你的顏色!

Wat is jouw sterrenbeeld?

你什么星座啊?

Wie is jouw lievelingsacteur?

你最喜歡的演員是誰?

Is dit jouw boek?

這是你的書嗎?

Is dit jouw potlood?

這是你的鉛筆嗎?

Wie is jouw vriendin?

你女朋友是谁?

Ik ben jouw vriend.

我是你的男朋友。

Wie is jouw vriend?

你的男朋友是谁?

Waar is jouw vriend?

你的男朋友在哪里?

Waar is jouw hond?

你的狗在哪儿?

Wie is jouw broer?

你哥哥是谁?

Ik lees jouw boek.

- 我在读你的书。
- 我在讀你的書。

Is jouw hoofdpijn genezen?

你的头痛治好了?

Vertel me jouw plan.

告訴我你的計畫。

Jouw tas staat open.

你的包开着。

Wat is jouw moedertaal?

你的母语是什么?

Wat is jouw hoofdvak?

- 专业是什么?
- 你的专业是什么?

Wie is jouw leraar?

谁是你老师?

Dit is jouw overwinning.

这是你们的胜利。

Wat is jouw probleem?

你有什么问题?

Dat is jouw verantwoordelijkheid.

这是您的义务。

Zijn dit jouw dingen?

這些是你的東西嗎?

Jouw antwoord is juist.

- 你答對了。
- 你的回答是正确的。

Hier is jouw tas.

你的袋子在這裡。

Is dat jouw kamer?

- 這是你的房間嗎?
- 這是你的臥室嗎?

Vergeet jouw geld niet.

- 不要忘记您的钱。
- 不要忘记你的钱。

Jouw kat is zwart.

你的貓是黑色的。

Is dit jouw lunch?

这是你的午饭吗?

Wat is jouw telefoonnummer?

- 你的电话号码是多少?
- 您的手机号码是多少?
- 你电话号码是多少?

Ik at jouw aardbeien.

我吃了你的草莓。

- Jouw glimlach vrolijkt me altijd op.
- Jouw glimlach maakt me altijd gelukkig.
- Jouw glimlach maakt me altijd blij.

看見你笑,我就會高興起來。

- Jouw vriendschap betekent veel voor me.
- Jouw vriendschap betekent veel voor mij.

你的友誼對我來說意義重大。

- Uw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is goed.

- 你的回答是正确的。
- 您的答案是正確的。

Mag ik jouw potlood gebruiken?

我能用一下你的铅笔吗?

Ik ben niet jouw vriend.

我不是你的男朋友。

Mag ik jouw hand vasthouden?

我可以牵着你的手吗?

Ik heb jouw kussen geleend.

我借了你的枕头。

Jouw gezicht is rood hoor.

你脸很红哟。

Mag ik jouw computer gebruiken?

我能用一下电脑吗?

Je draagt jouw trui binnenstebuiten.

你毛衣穿反了哟。

Het is allemaal jouw schuld.

都是你的错。

Tom is van jouw leeftijd.

汤姆与你年龄相仿。

Mag ik jouw radio lenen?

可以借你的收音機給我嗎?

Geef me jouw opinie, alsjeblieft.

請給我你的意見。

Mag ik jouw telefoon gebruiken?

可以借你的電話用用嗎?

Wat is jouw favoriete zin?

什麼是你最喜歡的句子?

Ik ben Paul, jouw kamergenoot.

我是你的室友,保羅。

Het is nu jouw beurt.

- 现在该你了。
- 现在轮到你了。

Hoeveel leerlingen heeft jouw school?

你们学校有多少学生?

Ik sta aan jouw kant.

- 我支持你。
- 我站在你这边。

- Wat is jouw favoriete kleur?
- Wat is jouw lievelingskleur?
- Welke is uw lievelingskleur?

你最喜欢的颜色是什么?

- Je doet me aan jouw broer denken.
- Je herinnert me aan jouw broer.

你讓我想起你的兄弟。

- Wat is jouw favoriete kleur?
- Wat is jouw lievelingskleur?
- Wat is je lievelingskleur?

你最喜欢的颜色是什么?

Je bent net als jouw vader.

你都像你的爸爸。

Waarom meet je jouw lichaamstemperatuur niet?

量下体温看看?

Er zit iets in jouw haar.

你头发上粘着什么东西。

Kun je me jouw fiets lenen?

你能把你的自行车借给我吗?

Is jouw zus ouder dan jij?

那是你姐姐还是妹妹?

- Jij bent.
- Het is jouw beurt.

輪到你了。

- Ik ben Paul, je kamergenoot.
- Ik ben Paul, jouw kamergenoot.
- Ik ben Paul, jouw flatgenoot.

我是你的室友,保羅。

- Is dat jouw moeder?
- Is dat je moeder?
- Is zij jouw moeder?
- Is zij jullie moeder?

她是你媽媽嗎?

Is dit jouw tas of de zijne?

那个包是你的还是他的?

Vergelijk jouw antwoord met dat van Tom.

比較你和湯姆的答案。

Het is jouw beurt om te zingen.

轮到你唱了。

- Wat mankeert jou?
- Wat is jouw probleem?

你怎么了?

Er is geen antwoord op jouw vraag.

你的问题没有答案。

Welke taal spreken ze in jouw land?

他們在你的國家說什麼語言?

Jouw hoest is het gevolg van roken.

你咳嗽是因為你抽煙。

Jouw bril is op de vloer gevallen.

你的眼镜掉在地上了。

Ik moet nog steeds jouw boek kopen.

我还是应该买你的书。

Jouw fiets is beter dan de mijne.

- 你的自行车比我的好。
- 你的自行车比我好。

Is dit de kat van jouw familie?

這是你們家的小貓嗎?

Jouw probleem lijkt op dat van mij.

- 你的问题类似于我的。
- 你的問題和我的相似。

Jouw plan lijkt beter dan het mijne.

你的計劃似乎比我的好。