Translation of "Tegenspoed" in Spanish

0.002 sec.

Examples of using "Tegenspoed" in a sentence and their spanish translations:

En verrijzen tegen tegenspoed,

y levantándose contra la adversidad.

Wees mild in voorspoed en dankbaar in tegenspoed.

Sé generoso en la prosperidad y agradecido en la miseria.