Translation of "Schreeuw" in Italian

0.011 sec.

Examples of using "Schreeuw" in a sentence and their italian translations:

- Schreeuw niet.
- Schreeuw niet!

- Non urlare.
- Non urli.
- Non urlate.

Schreeuw niet.

Non urlare.

Schreeuw het uit!

Urlalo forte!

Schreeuw niet tegen me.

- Non mi urlare contro.
- Non urlarmi contro.
- Non urlatemi contro.
- Non mi urli contro.

Een schreeuw doorbrak de stilte.

Un urlo ruppe il silenzio.

Ik schreeuw maar niemand hoort mij.

Grido, ma nessuno mi sente.

Soms schreeuw ik of bijt ik in de tralies die mij omringen.

a volte urlo, e mordo le sbarre che mi circondano.