Translation of "Verkeerd" in German

0.034 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their german translations:

Verkeerd verbonden!

Falsch verbunden!

- Hij heeft verkeerd geantwoord.
- Hij antwoordde verkeerd.
- Hij gaf een verkeerd antwoord.
- Hij heeft een verkeerd antwoord gegeven.

Er gab die falsche Antwort.

Stelen is verkeerd.

- Es ist falsch zu stehlen.
- Stehlen ist unrecht.

Dit voelt verkeerd.

Das ist nicht normal.

- Tom raadde het verkeerd.
- Tom heeft het verkeerd geraden.

Tom hat falsch geraten.

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

Alles, was falsch verstanden werden kann, wird falsch verstanden werden.

- Je bent helemaal niet verkeerd.
- U bent helemaal niet verkeerd.

Du liegst in keiner Weise falsch.

- Ik heb het verkeerd gegrepen.
- Ik had het verkeerd begrepen.

- Ich habe es falsch verstanden.
- Ich verstand es falsch.

- Hij heeft niets verkeerd gedaan.
- Zij heeft niets verkeerd gedaan.

Sie haben nichts falsch gemacht.

- Dat is niet helemaal verkeerd.
- Het is niet helemaal verkeerd.

Das ist nicht völlig falsch.

Begrijp me niet verkeerd.

Verstehen Sie mich nicht falsch,

Deze gegevens zijn verkeerd.

Diese Daten sind falsch.

Je doet het verkeerd.

Du machst das falsch.

Waarom is dat verkeerd?

- Warum ist das falsch?
- Warum ist das verkehrt?

Dat is helemaal verkeerd.

Das ist alles falsch.

Dit is fundamenteel verkeerd.

Das ist grundsätzlich falsch.

Ik werd verkeerd geciteerd.

Ich bin falsch zitiert worden.

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

sondern ein bewusster Akt von Fehlinformation.

We hebben het helemaal verkeerd.

Wir haben uns alle geirrt.

Dat zei ik verkeerd om.

Eigentlich wollte ich das andersherum sagen:

Deze zin is niet verkeerd.

Dieser Satz ist nicht verkehrt.

Haar naam was verkeerd gespeld.

Ihr Name war falsch geschrieben.

Je hebt niets verkeerd gedaan.

- Du hast nichts falsch gemacht.
- Sie haben nichts falsch gemacht.

Je hebt me verkeerd begrepen.

- Sie haben mich falsch verstanden.
- Sie haben mich missverstanden.
- Ihr habt mich missverstanden.

Tom had het verkeerd begrepen.

- Tom hat es missverstanden.
- Tom missverstand es.

Jullie hebben het allebei verkeerd.

Ihr liegt beide falsch.

Neem het niet verkeerd op!

Seien Sie nicht beleidigt!

Wie niets beslist, beslist verkeerd.

Wer keine Entscheidung trifft, trifft die falsche Entscheidung.

Maar als er iets verkeerd gaat ...

Aber wenn etwas falsch läuft,

Wie niets doet, doet niets verkeerd.

Wer nichts macht, macht nichts verkehrt.

Tom spreekt mijn naam verkeerd uit.

Tom spricht meinen Namen falsch aus.

De mevrouw draaide een verkeerd nummer.

Die Dame hat sich verwählt.

Misschien heb je me verkeerd verstaan.

- Vielleicht hast du mich falsch verstanden.
- Vielleicht hast du mich schlecht verstanden.

- Liegen is verkeerd.
- Liegen is fout.

Es ist nicht recht zu lügen.

Hij heeft u misschien verkeerd verstaan.

Er hat Sie möglicherweise missverstanden.

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

Wir sind Männer. Wir werden es versauen.

Hoe had je dat zo verkeerd kunnen inschatten?

Wie konntest du dich nur so verschätzen?

Ik denk dat ik een verkeerd nummer heb.

Ich glaube, ich habe eine verkehrte Nummer.

Tom gaf toe dat hij het verkeerd had.

Tom musste zugeben, dass er sich geirrt hatte.

Ik denk dat we ergens verkeerd zijn afgeslagen.

Ich glaube, wir sind irgendwo falsch abgebogen.

Het kan zijn dat we haar verkeerd begrepen hebben.

Es kann sein, dass wir sie falsch verstanden haben.

Dit is op de een of andere manier verkeerd.

Das ist irgendwie falsch.

- Waarom ben ik verkeerd gelopen?
- Waarom heb ik gefaald?

Warum bin ich auf Abwege geraten?

- Ik was fout.
- Ik had ongelijk.
- Ik zat verkeerd.

Ich hatte unrecht.

De klok die je me gegeven hebt, staat verkeerd.

Die Uhr, die du mir gegeben hast, geht falsch.

Omdat mensen zichzelf ervan overtuigden dat ze niets verkeerd deden.

während die Leute sich selbst einredeten, nichts Unrechtes zu tun.

Een deel van de kranten stelde het nieuws verkeerd voor.

Ein Teil der Zeitungen verzerrte die Nachricht in ihrer Berichterstattung.

- Haar naam was fout gespeld.
- Haar naam was verkeerd gespeld.

Ihr Name wurde falsch geschrieben.

Zijn talent en intelligentie tentoonspreiden geeft dikwijls een verkeerd resultaat.

Sein Talent und seine Intelligenz zu zeigen, ergibt oft ein falsches Ergebnis.

Je kan niets verkeerd doen als je een taal leert.

Man kann nichts verkehrt machen, wenn man eine Sprache lernt.

Ik heb een naar gevoel dat iets verkeerd is gegaan.

Mir schwant nichts Gutes.

- We zijn verkeerd begonnen.
- We hebben een slechte start gemaakt.

Wir sind auf dem falschen Fuß aufgestanden.

- Dat is niet helemaal verkeerd.
- Dat is niet helemaal onwaar.

Das ist nicht völlig falsch.

Hij handelde tegen zijn overtuiging in, en daarom handelde hij verkeerd.

Er handelte gegen seine Überzeugung, und deshalb handelte er falsch.

Ze heeft me verteld dat het verkeerd was om te stelen.

Sie erzählte mir, dass es verkehrt war, zu stehlen.

- Wat hij deed was niet fout.
- Wat hij deed was niet verkeerd.

Was er getan hat ist nicht falsch.

- Deze zin is verkeerd.
- Deze zin is onjuist.
- Deze zin is fout.

Dieser Satz ist verkehrt.

- Ik had dat niet mogen doen. Het was verkeerd.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was fout.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was verkeerd.

Ich hätte das nicht tun sollen. Es war falsch.

Het stemt tot nadenken als men ziet, hoe hooggeplaatste personen elkaar verkeerd begrijpen.

Es macht nachdenklich, zu sehen, wie hochrangige Persönlichkeiten sich gegenseitig missverstehen.

"Kan je dit dier identificeren?" "Natuurlijk, het is een kameel!" "Verkeerd! Een dromedaris!"

„Kannst du dieses Tier identifizieren?“ – „Na klar! Das ist ein Kamel!“ – „Falsch! Ein Dromedar!“

- Alles ging fout.
- Het ging allemaal mis.
- Het ging helemaal verkeerd.
- Het ging allemaal fout.

Alles ist schiefgelaufen.

- U hebt niets verkeerds gedaan.
- Je hebt niets verkeerd gedaan.
- Je hebt niets verkeerds gedaan.

Sie haben nichts falsch gemacht.

Het begrip pleinangst wordt door leken in de psychologie dikwijls verkeerd begrepen en gelijkgesteld aan claustrofobie.

Der Begriff Platzangst wird von psychologischen Laien oft missverstanden und mit Klaustrophobie gleichgesetzt.

Ik heb je e-mail nog niet ontvangen. Misschien heb je mijn e-mailadres verkeerd opgeschreven?

Ich habe Ihre Mail noch nicht erhalten. Haben Sie vielleicht meine E-Mail-Adresse falsch geschrieben?

- Alleen wie niets doet, maakt geen fouten.
- Wie niets doet, niets misdoet.
- Wie niets doet, doet niets verkeerd.

- Wer nichts macht, macht nichts verkehrt.
- Nur wer nichts macht, macht nichts falsch.
- Der, der nicht irrt, macht normalerweise auch nichts.
- Nur der macht keine Fehler, der niemals etwas tut.

- De klok die je me gegeven hebt, staat verkeerd.
- Het horloge dat je me gegeven hebt, loopt voor.

Die Uhr, die du mir gegeben hast, geht falsch.

Het plagiaat is noodzakelijk. De vooruitgang houdt dat in. Het trekt de zin van een auteur naderbij, het bedient zich van zijn uitdrukkingen, verwijdert een verkeerd denkbeeld, vervangt dat door het juiste denkbeeld.

Das Plagiat ist notwendig. Es ist im Fortschritt inbegriffen. Es geht dem Satz eines Autors zu Leibe, bedient sich seiner Ausdrücke, streicht eine falsche Idee, ersetzt sie durch die richtige Idee.