Translation of "Kreeg" in German

0.008 sec.

Examples of using "Kreeg" in a sentence and their german translations:

Ze kreeg promotie.

Sie wurde befördert.

Tom kreeg een paniekaanval.

Tom erlitt eine Panikattacke.

Hij kreeg de bal.

Er bekam den Ball.

Kreeg je Toms bericht?

- Hast du Toms Nachricht bekommen?
- Haben Sie Toms Nachricht bekommen?
- Habt ihr Toms Nachricht bekommen?

Ik kreeg een uitnodiging.

Ich habe eine Einladung bekommen.

Tom kreeg het leeuwenaandeel.

Tom erhielt den Löwenanteil.

Ze kreeg vandaag de elektriciteitsrekening.

- Sie bekam heute ihre Stromrechnung.
- Sie hat heute ihre Stromrechnung bekommen.

Hij kreeg een aangetekende brief.

Er erhielt ein Einschreiben.

Elk kind kreeg een cadeautje.

Alle Kinder erhielten ein Geschenk.

Ze kreeg een ongeneeslijke ziekte.

Sie zog sich eine unheilbare Krankheit zu.

En je kreeg uiteindelijk een kaasschaaf.

und eine Salatschleuder bekommen.

Plotseling kreeg ik een goed idee.

Mir kam plötzlich eine gute Idee.

- Tom had heimwee.
- Tom kreeg heimwee.

Tom hatte Heimweh.

Ik kreeg slaag op beide wangen.

Ich wurde auf beide Wangen georfeigt.

Afgelopen jaar kreeg ik een beroerte.

Letztes Jahr hatte ich einen Schlaganfall.

Ieder van hen kreeg een prijs.

Jeder von ihnen hat einen Preis bekommen.

- Hij kreeg van de professor een gouden polshorloge.
- Hij kreeg van de leraar een gouden polshorloge.

Er erhielt vom Lehrer eine goldene Armbanduhr.

Ik kreeg een pijl in mijn knie.

- Ein Pfeil traf mein Knie.
- Ein Pfeil traf mich ins Knie.
- Ich habe einen Pfeil ins Knie bekommen.
- Ich wurde von einem Pfeil am Knie getroffen.

Tom kreeg een telefoontje van het ziekenhuis.

Tom bekam einen Anruf vom Krankenhaus.

Ik lachte zoveel tot ik buikpijn kreeg.

Mir tut vor lauter Lachen der Bauch weh!

Ik kreeg een brief van mijn zus.

- Ich bekam einen Brief von meiner Schwester.
- Ich erhielt einen Brief von meiner Schwester.

Marc kreeg moed, en telefoneerde naar Liza.

Markku fasste sich ein Herz und rief Liisa an.

Ze kreeg een cadeau van haar vriend.

- Sie hat ein Geschenk von ihrem Freund bekommen.
- Sie bekam ein Geschenk von ihrem Freund.

Mijn vrouw kreeg vorige week een baby.

Meine Frau hat in der vergangenen Woche ein Kind bekommen.

Nadat ik een antwoord kreeg op die vragen

Nachdem ich diese Fragen geklärt hatte,

- Ik had een idee.
- Ik kreeg een idee.

Ich hatte eine Idee.

Ik kreeg de keus tussen thee en koffie.

Mir wurde angeboten, zwischen Tee oder Kaffee zu wählen.

Ik kreeg tranen in mijn ogen van emotie.

Vor Rührung kamen mir die Tränen.

Twee jaar geleden kreeg de patiënt een kunstheup.

Vor zwei Jahren bekam der Patient ein künstliches Hüftgelenk.

Tom kreeg zijn auto niet aan de praat.

Tom konnte sein Auto nicht in Gang bekommen.

Hij kreeg van de leraar een gouden polshorloge.

Er erhielt vom Lehrer eine goldene Armbanduhr.

En terwijl hij groeide, kreeg ze haar zelfvertrouwen terug.

Und dann, als der Arm wuchs, wuchs sein Selbstvertrauen.

Tom kreeg kanker door zijn werk met radioactieve stoffen.

Tom erkrankte infolge seiner Arbeit mit radioaktiven Stoffen an Krebs.

Mijn broer kreeg meer cadeautjes bij kerst dan ik.

Mein Bruder bekam mehr Weihnachtsgeschenke als ich.

Mijn zus kreeg meer cadeautjes bij kerst dan ik.

Meine Schwester bekam mehr Weihnachtsgeschenke als ich.

Ik kreeg te horen dat ik je moest helpen.

Man sagte mir, ich müsse dir helfen.

Het sollicitatiegesprek verliep zo goed dat hij de baan kreeg.

Das Vorstellungsgespräch ist so gut verlaufen, dass er die Stelle bekommen hat.

Soldaat en briljante tacticus ... tenzij zijn vurige temperament de overhand kreeg.

Soldat und brillanter Taktiker ... es sei denn, sein feuriges Temperament besiegte ihn.

Hij maakte me zo kwaad dat ik er hoofdpijn van kreeg.

Er machte mich so wütend, dass ich Kopfschmerzen bekam.

Niet alleen zij maar ook ik kreeg een uitbrander van de leraar.

- Nicht nur sie, sondern auch ich wurde vom Lehrer bestraft.
- Nicht nur sie, sondern auch ich wurde von der Lehrerin bestraft.

Omdat ik de auto niet goed had geparkeerd, kreeg ik een bon.

Weil ich das Auto nicht richtig geparkt hatte, bekam ich einen Strafzettel.

Drie maanden later kreeg Ney opnieuw kritiek van Napoleon, toen zijn foerageerinvallen in

Ney wurde drei Monate später erneut von Napoleon kritisiert, als seine Futtersuche in

Ik kreeg zo veel van de natuur en nu kon ik zelf geven.

Ich bekam so viel aus der Wildnis und konnte jetzt geben.

- Vorig jaar heb ik een beroerte gehad.
- Afgelopen jaar kreeg ik een beroerte.

Letztes Jahr hatte ich einen Schlaganfall.

Tom kreeg het aan de stok met Maria's broer en brak zijn neus.

- Tom geriet mit Marias Bruder aneinander und brach sich die Nase.
- Tom geriet in eine Schlägerei mit Marias Bruder und brach sich die Nase.

Van de vader kreeg ik een boek, en van de broer een pen.

Papa gab mir ein Buch, mein kleiner Bruder gab mir einen Stift.

Hij kreeg geen zuurstof meer terwijl hij uit de grot probeerde te zwemmen.

Während des Versuchs, aus der Höhle herauszuschwimmen, ging ihm die Luft aus.

Maar zijn relatie met Napoleon bleef moeilijk. In 1806, toen Napoleon Pruisen overnam, kreeg

Aber seine Beziehung zu Napoleon blieb schwierig. Als Napoleon 1806 gegen Preußen antrat, wurde

Hij kreeg vervolgens de leiding over drie divisies om generaal Suvarov door de Alpen te achtervolgen,

Anschließend wurde er für drei Divisionen verantwortlich gemacht, um General Suvarov durch die Alpen zu verfolgen und

Hij kreeg toen de moeilijke taak om een ​​volksopstand in Tirol, geleid door Andreas Hofer, te

Er erhielt dann die schwierige Aufgabe, einen von Andreas Hofer angeführten

Ze vormden een vriendschap en toen Napoleon het bevel kreeg over het Franse leger in Italië,

Sie bildeten eine Freundschaft, und als Napoleon das Kommando über die französische Armee in Italien erhielt,

Omdat een van mijn klasgenoten de slappe lach kreeg, konden de anderen hun lach evenmin bedwingen.

Als einer der Schüler in der Klasse einen Lachkrampf bekam, gab es für die übrigen kein Halten mehr.

Suchet werd gepromoveerd tot generaal van de divisie en in 1800 kreeg hij het bevel over de

Suchet wurde zum General der Division befördert, und 1800 erhielt er das Kommando über den linken Flügel der italienischen

En kreeg hij de eerste van vele verwondingen die de koninklijke familie beschermden tegen een woedende menigte.

und erhielt die erste von vielen Wunden, die die königliche Familie vor einem wütenden Mob schützten.

Ik had aan Tom mijn woordenboek uitgeleend, en nu kreeg ik het terug met heel wat ezelsoren.

Ich habe Tom mein Wörterbuch geliehen, und nun habe ich es mit mehreren Eselsohren zurückbekommen.

...maar een deel van het gif bleef onder zijn huid... ...en reageerde, waardoor hij steeds opnieuw steken kreeg.

Doch ein Teil des Gifts blieb unter seiner Haut. Es reagierte und brannte immer wieder.

Erger nog, in 1805 werd hij effectief gedegradeerd en kreeg hij het bevel over een divisie van maarschalk

Schlimmer noch, 1805 wurde er effektiv herabgestuft und erhielt das Kommando über eine Division im

Toen de oorlog met Oostenrijk in 1809 werd hervat, kreeg Bernadotte het bevel over het Negende Saksische Korps.

Als der Krieg mit Österreich 1809 wieder aufgenommen wurde, erhielt Bernadotte das Kommando über das Neunte Sächsische Korps.

Voegde Lefebvre eraan toe," had ik duizend kogels van dichterbij op me afgevuurd voordat ik dit allemaal kreeg. "

fügte Lefebvre hinzu:" Ich hatte tausend Kugeln aus der Nähe auf mich abgefeuert, bevor ich das alles bekam. "

- Vorig jaar heb ik een beroerte gehad.
- Vorig jaar had ik een beroerte.
- Vorig jaar kreeg ik een beroerte.

Voriges Jahr hatte ich einen Schlaganfall.

Maar we weten dat een man 40 dagen na een beet stierf... ...omdat hij geen behandeling kreeg. Hij bloedde dood.

Aber wir wissen von einem Mann, der 40 Tage nach einem Biss starb, weil er nicht behandelt wurde. Er ist verblutet.

Ik kreeg de wind van voren omdat ik de eerste de beste yoghurt had gekocht en niet op de houdbaarheidsdatum had gelet.

Ich bekam die Leviten gelesen, weil ich den erstbesten Joghurt gekauft und nicht aufs Haltbarkeitsdatum geachtet hatte.

Zijn korps kreeg het bevel om op te rukken en raakte de weg kwijt in een sneeuwstorm, werd neergemaaid door Russische kanonnen, werd aangevallen

Sein Korps, das befohlen wurde, voranzukommen, verirrte sich in einem Schneesturm, wurde von russischen Kanonen niedergemäht, angegriffen

Het leek erop dat lezen een van zijn ongezonde gewoontes was, aangezien hij zich even gretig stortte op alles wat hij maar in handen kreeg.

Das Lesen gehörte schon beinah zu seinen schlechten Gewohnheiten, so gierig, wie er sich auf alles stürzte, was ihm in die Hände fiel.

In eerste instantie schaamde ik mij dat ik zo een vraag gesteld had, maar later was ik blij, want door het antwoord kreeg ik het gevoel dat ik wijzer geworden was.

Im ersten Moment schämte ich mich, eine solche Frage gestellt zu haben; dann aber war ich froh, da ich durch die Antwort das Gefühl hatte, klüger geworden zu sein.

Systematisch probeerde Dima de nummers van 962 tot 965 te bellen, maar steeds kreeg hij de verkeerde Al-Sayib aan de lijn, hoewel ze allemaal van Fanta hielden en niet van noobs.

Systematisch versuchte Dima die Nummern von 962 bis 965 anzurufen, aber immer bekam er den verkehrten Al-Sayib, obwohl alle Fanta mochten aber nichts von Anfängern hielten.