Translation of "Boord" in Chinese

0.002 sec.

Examples of using "Boord" in a sentence and their chinese translations:

Allemaal aan boord!

请上船!

Hij is aan boord van het schip.

他在船舺板上。

De piraten gingen aan boord van het schip.

海盜們上了船。

- Is er een geneesheer in het vliegtuig?
- Is er een arts aan boord?

船上有醫生嗎?