Translation of "Iets" in Korean

0.012 sec.

Examples of using "Iets" in a sentence and their korean translations:

Nu iets minder.

요즘에는 그렇지 않지만요.

Iets kleiners misschien.

‎더 작은 사냥감을 찾아야겠군요

Iets totaal onverwachts.

‎전혀 예상치 못한 존재

Daar is iets.

여기예요!

Die ons met iets prachtigs of iets verschrikkelijks treft.

멋지거나 끔찍하게 우리를 강타합니다.

Maar eerder iets poëtisch,

어쩌면, 시처럼

Er glinstert daar iets.

저 아래에 반짝이는 게 있어요

Maar er gebeurde iets

그런데 어떤 일이 생겼고

Ze heeft iets bijzonders.

‎특별한 동물이라는 느낌이 와요

Het potlood is echt iets

연필은 일반적으로 사람들이

Maar er is iets mis.

‎그런데 문제가 생겼군요

Kijk, hier ligt iets onder.

여기 밑에 뭔가 있어요

Ik heb iets bijzonders bewerkstelligd.

제가 뭔가 대단한 일을 이룬 것입니다.

...en zag iets heel vreemds.

‎다시 봐도 ‎모양이 정말 독특했어요

Maar als er iets verkeerd gaat ...

하지만 무언가 잘못되면,

Ik ga nu vertellen over iets

제가 지금 알려드리려고 하는 것은

Ben ik tevreden met iets langzamers.

저는 더 느린 것에 능숙해졌죠.

Het omgevormd tot iets zo verleidelijks

성인이 되는 과정 중에서

Ik heb iets nodig... ...ter bescherming.

피난처로 삼을 곳을 찾아야겠습니다

Maar er is iets vreselijk misgegaan.

하지만 뭔가가 아주 잘못돼 왔습니다.

Zijn rivaal voegt ook iets toe.

‎경쟁자가 똑같은 떨림을 ‎더 요란하게 냅니다

Soms, als ze iets wilde zeggen,

아내가 이야기할 때,

We kunnen hier iets aan doen.

우리는 이걸 바꾸기 위해 무언가를 할 수 있습니다.

Je bent vlak bij iets buitengewoons.

‎특별한 경험을 하리라 ‎직감하게 됩니다

Er valt hier iets te leren.

‎'배울 게 있겠구나' 하고요

...dus ik begon aan iets nieuws.

‎저는 전혀 다른 각도로 ‎접근하기 시작했습니다

Maar in feite verdoezelen ze iets anders.

그렇지만 동시에 다른 것들을 덮어버리기도 합니다.

Hij heeft iets aan een lange kabel.

헬기 아래 기다란 줄에 뭔가 매달려 있네요

Ik zag net iets, kijk. Kijk. Snel.

여기서 뭔가 보였어요 네, 빨리요!

Ik iets tegen het licht kan houden,

무언가를 빛에 비춰볼거야.

Maar nu gebeurt er iets dramatisch anders.

여기서 아주 다른 점이 있습니다.

En als 'Nanette' me iets geleerd heeft,

나넷의 경험이 제게 가르쳐준 게 있다면

Jij wilt dat er iets gedaan wordt.

여러분이 무언가 해주길 바라는 겁니다.

Hoe makkelijker we ons iets kunnen herinneren,

머릿속에서 뭔가 쉽게 떠오를수록

Hij voegt iets toe aan zijn roep.

‎울음소리의 끝에 ‎떨림을 추가합니다

Er is daar zeker iets van metaal.

네, 금속이 확실하네요

Omdat ze ons iets magisch kunnen leren

왜냐하면 그들은 우리에게 마법같은 것을 가르쳐주기도 하고요.

Oké, laat me nu iets anders proberen.

이제 다른 걸 하나 해보죠.

Maar we kunnen er iets aan doen.

우리도 대응책이 있습니다.

Met iets dat ze niet helemaal begrijpt,

제가 완벽하게 알지 못하는 일을 하고 있음에도 불구하고

Ze ziet iets glimmends in het bos.

‎해조 숲에 낯선 물건이 들어오자

De wereldbol in iets plats konden omzetten.

1500년대에, 수학자들은 지구본을 납작한 모양의 것으로 만들어주는 알고리즘을 만들었습니다.

We moeten allemaal iets doen aan racisme.

인종차별을 없애야 합니다.

Maar dit is iets anders om te overwegen:

그래서 여기 우리가 생각해 봐야 할 것들이 있습니다.

Dat je momenteel eigenlijk naar iets zeldzaams kijkt.

지금 여러분앞에 서있는 저는 꽤 보기 드문 사람입니다.

Hun illusies bereiken iets dat technologie niet kan.

마술은 기술의 한계를 극복합니다.

En de pijnlijkste in iets grappigs konden veranderen,

가장 고통스러운 것도 웃을 수 있는 것으로 바꾸어

Soms hebben we een negatief gevoel bij iets.

간혹 우리는 부정적 감정이 들곤 합니다.

Ze geeft je ook iets om te volgen.

강을 따라갈 수도 있죠

Of bewijs dat ik iets vreselijks gedaan heb.

제가 과거에 저지른 끔찍한 무언가의 증거라고 확신했죠.

iets wat dermate grote precisie en flexibiliteit vraagt,

고도의 정확성과 유연성이 요구되는 동작입니다.

En als mijn reizen me iets hebben bijgebracht,

제 여행에서 배운 게 있다면

Het is dus onmogelijk om iets te achterhalen.

그러니 뭔가를 조사할 수 없어요.

Iets houdt je tegen om te vrolijk te worden.

무언가가 당신이 너무 행복해지지 못하게 붙잡고 있어요.

Iets heeft hem vermoord en hem de grot ingesleept.

뭔가가 소를 죽이고 동굴로 끌고 와 먹었나 봐요

Dacht ik dat er iets mis was met me.

저는 제가 잘못된 것이 틀림없다고 생각했습니다.

Of is het gewoon iets waarmee we moeten leven?

아니면 그저 그렇게 살아야하는 걸까요?

Maar hij doet iets heel nuttigs in mijn leven,

제 삶에 유용한 부분을 대신해주고 있죠.

En stelt hoge eisen. Zijn roep heeft iets speciaals.

‎그리고 보는 눈도 높죠 ‎녀석의 울음소리에는 ‎뭔가 특별한 게 있습니다

Het lijkt op iets wat gemaakt is van reserveonderdelen.

‎꼭 여분의 부품들로 ‎만든 것처럼 보이는군요

Iets enorms en traags -- denk aan gigatonnen en eeuwen.

기가톤 혹은 세기 단위의 거대하고 느린 움직임이라 여기죠.

Door het ijs heen gaan zonder iets te doen.

아무 일 없이 얼음을 그대로 투과해 버립니다.

Dit is geen verklaring over ondervoeding of iets dergelijks.

영양실조 등의 다른 정보를 나타내는 말이 아닙니다.

Moet je eerst iets meer over mijn achtergrond weten.

저는 한 살 때 인도에서 캐나다로 왔습니다.

iets in hen inspireerde dat een connectie werd tussen ons,

그들에게 영감을 불어 넣고 서로를 연결해주며

We maken onszelf wijs dat we iets negatiefs moeten verdragen.

그건 바로 불만을 가지지 말자고 스스로를 다그치는 부정성이죠.

Maar toen zei hij iets wat ik nooit zal vergeten.

그런데 그 다음 게리가 한 말은 절대 잊을 수 없을 것 같습니다.

Praten over het feit dat er echt iets gebeurd is.

분명 무슨 일이 일어났다는 사실을 얘기할 수 있었으면 좋겠습니다.

Een beetje voorzichtig, voor het geval... ...er iets in zit.

조심해야 합니다 여기 뭐가 있을지도... 모르니까요

Maar dat iets diep onder de grond het eruit haalde.

하지만 깊은 땅 속의 무언가가 이산화탄소를 걸러내고 있었죠.

En dit suggereert dat ze inderdaad iets heel goed doen.

그들이 환경에 아주 잘 적응하고 있음을 보여줍니다.

Komt het neer op iets dat mijn oma altijd zei:

그것은 저희 할머니께서 항상 하셨던 말씀과 같아요.

Het is een herstellend iets dat net als de natuur

재생력이 있죠, 자연처럼요.

Die ons zal inspireren om er iets aan te doen.

그 희망에서 얻은 영감이 우리를 움직이게 할 겁니다.

Als er iets gebeurt met slechts één van die rassen

만약 그 식물종들 중 단 하나라도 문제가 발생한다면,

En deze materialen worden samengevoegd om iets op te bouwen.

이 재료들을 한데 모아 합칩니다.

Iets waar ik vaak over discussieer met uitgevers van tijdschriften,

제가 잡지 편집장들과 반복해서 토론하고 있는 건

Er bestaat geen enkele reus zonder iets van een Achilleshiel.

아킬레스건 하나 없는 거인은 하나도 없을 테니까요.

Er is iets wat je kunt doen om het te verminderen.

그것을 낮출 수 있는 방법이 있습니다.

Dit zal het zoveel gemakkelijker maken om aan iets te beginnen

이 방법은 일을 훨씬 쉽게 시작할 수 있도록 도와주고

Team, kun je me iets brengen waarmee ik kilometers kan maken?

이 지역을 빠르게 훑어볼 수단을 제공해줄 수 있겠나?

...maar er is ook iets magisch aan staren in de vlammen.

하지만 불꽃을 바라볼 때면 어떤 황홀함도 있죠

Moet de rest van de wereld zich daar iets van aantrekken?

나머지 사람들이 그걸 걱정할까요?

Hoe gaan we hier mee om, kunnen we iets meegaander zijn?

우리가 이것을 어떻게 할 수 있을까요? 이 상황을 더 수용할 수 있을까요?

Over iets meer dan zeven weken kunnen al deze kuikens vliegen.

‎7주만 지나면 모든 새끼가 ‎날 수 있게 될 겁니다

Is gemaakt van iets dat totaal verschilt van jou en mij.

저와 여러분과는 완전히 다른 물질로 구성되어 있다는 것입니다.

Ik wist toen nog niet dat ik iets bijzonders had gezien.

‎그때는 몰랐지만 ‎진귀한 광경을 목격한 거죠

Ze heeft geen ouders die haar iets leren. Ze is alleen.

‎생존법을 가르쳐 줄 ‎부모도 없어요, 철저히 혼자죠

Ik vroeg me af of iemand iets onder water kon volgen.

‎이런 의문이 들더군요 ‎'물속에서 ‎추적하는 게 가능할까?'

Het lichaam was iets naar voren gebogen en volgde het geurspoor.

‎등을 앞으로 조금 구부린 채 ‎냄새를 뒤쫓고 있었어요

Ik probeer altijd iets te hebben om naar uit te kijken.

저는 항상 기대할 수 있는 뭔가를 갖기 위해 노력합니다

Dat ze tot iets behoren dat groter is dan hun problemen.

눈 앞의 문제보다 큰 것이 있다고 느끼게 해준다는 걸 압니다.

Te vaak streven we naar perfectie maar uiteindelijk doen we nooit iets,

우리는 자주, 완벽함을 추구하지만, 아무것도 끝내지 못합니다.

Maar als we niet iets doen met iemand anders in onze gedachten,

만약 우리가 다른사람들을 염두해두고 아무것도 하지 않는다면,

Dat is vaak een teken... ...dat ze iets te eten hebben gezien.

저런 건 대개 새들이 먹이를 포착했다는 신호죠