Translation of "Goed" in French

0.140 sec.

Examples of using "Goed" in a sentence and their french translations:

- Goed!
- Goed dan!

Très bien !

- Goed!
- Goed dan!
- Oké!
- Heel goed!

Très bien !

Goed werk. Goed gedaan.

Bien joué ! Bravo.

Eind goed, al goed.

Tout est bien qui finit bien.

- Goed werk!
- Goed gedaan!

Bon travail !

Goed!

À la bonne heure !

Goed.

Bien.

- Goed werk!
- Mooi gedaan!
- Goed zo!
- Goed gedaan!
- Chapeau!
- Bravo!
- Goed gespeeld!

Bien joué !

- Alles goed?
- Is alles goed?

- Ça va ?
- Ça va bien ?

Wie goed doet, goed ontmoet.

Un bienfait n'est jamais perdu.

- Let goed op!
- Kijk goed!

Regarde attentivement !

- Dat klinkt goed.
- Klinkt goed.

Ça sonne bien.

- Goed werk!
- Mooi gedaan!
- Goed zo!
- Goed gedaan!
- Chapeau!
- Bravo!

- Bien vu !
- Bien cuit !
- À la bonne heure !
- Bien joué !
- Pas mal !
- Chapeau à lui !
- C'est extra !
- Bravo !

- Hij spreekt goed.
- Hij praat goed.

Il parle bien.

- Goed voor jullie.
- Goed voor u.

- C'est bien pour toi.
- C'est bien pour vous.

- Goed. En jij?
- Goed. En u?

Bien. Et toi ?

- Het ruikt goed.
- Dit ruikt goed.

Ça sent bon.

- Praten is goed.
- Communicatie is goed.

Parler, c'est bien.

- Dat ruikt goed.
- Dit ruikt goed.

Ça sent bon.

- Ze zong goed.
- Zij zong goed.

Elle chantait bien.

- Bedek uzelf goed!
- Bedek jezelf goed!

Couvrez-vous bien !

- Het is goed afgelopen.
- Het liep goed af.
- Het eindigde goed.
- Het is goed verlopen.

- Ça s'est bien passé.
- Cela s'est bien terminé.

Goed gedaan.

Bien joué.

Goed werk.

Bien joué !

- Nou!
- Goed!

- Bien.
- Bien !

Heel goed!

Très bien !

Goed gezegd!

Bien dit !

Goed schot!

Joli coup !

Alles goed?

Ça baigne ?

Goed idee!

- Riche idée !
- Bonne idée !

Kijk goed!

- Regarde attentivement !
- Regardez attentivement !

Kijk goed.

- Regarde de près !
- Regardez de près !
- Regardez attentivement.

Eet goed.

Mange bien.

Goed gedacht!

Bien vu !

Net goed!

Juste comme il faut !

Echt goed!

Très bien !

Goed zo.

C'est ça.

Goed antwoord!

Bonne réponse !

- Oké.
- Goed.

Très bien.

Maar goed.

Qu'importe !

- Okidoki.
- Goed.

- D'ac.
- D'accord OK.
- Très bien.
- Dacodac.
- Ça roule.

Klinkt goed!

- Ça a l'air bien !
- Ça a l'air bon !

Goed gevangen!

Belle prise !

Goed geraden!

Bien deviné !

Goed nieuws?

De bonnes nouvelles ?

Goed mengen!

- Mélangez-le bien !
- Mélange-le bien !

- Akkoord.
- Goed.

- C'est entendu.
- D'accord.
- C'est bon.
- Très bien.

Goed werk!

- Bien joué !
- Bon boulot !
- Beau travail !
- Bravo !

- Heel goed, dankjewel.
- Heel goed, bedankt.
- Heel goed, dank je wel.

Très bien, merci.

- Het water is goed.
- Water is goed.

L'eau est bonne.

- Goed, en met jou?
- Goed. En jij?

Bien. Et toi ?

- Behandel haar goed!
- Zorg goed voor haar!

- Traite-la bien !
- Soigne-la bien !
- Occupe-toi bien d'elle !

- Goed zo!
- Wat fijn!
- Dat is goed!

- Formidable !
- Que c'est bon !
- Magnifique !

- Hebt ge goed geslapen?
- Heb je goed geslapen?
- Heb jij goed geslapen?

- As-tu bien dormi ?
- As-tu bien dormi ?
- Avez-vous bien dormi ?

- Je hebt goed geraden.
- U hebt goed geraden.
- Jullie hebben goed geraden.

- Tu as bien deviné.
- Vous avez bien deviné.

- Het gaat goed.
- Het loopt goed.
- Het rijdt goed.
- Het rijdt lekker.

Ça roule bien.

- Luister goed naar mij.
- Luister goed naar wat ik zeg.
- Luister goed!

- Écoutez attentivement !
- Écoutez-moi bien !
- Écoute-moi bien !

- Deze job betaalt goed.
- Dit werk betaalt goed.
- Deze baan betaalt goed.

Ce travail paie bien.

- Wat goed is voor u, is goed voor mij.
- Wat goed voor jou is, is goed voor mij.

Ce qui est bon pour toi est bon pour moi.

- Zij sprak goed Japans.
- Ze sprak goed Japans.

Elle parlait bien le japonais.

- Zorg goed voor uzelf!
- Zorg goed voor jezelf!

- Prends soin de toi !
- Prenez soin de vous !
- Faites bien attention !

- Ik heb goed nagedacht.
- Ik dacht goed na.

J'y ai pensé très fort.

- Ken je Tom goed?
- Kent u Tom goed?

Vous connaissez bien Tom?

- Hoe goed is zij?
- Hoe goed is hij?

Combien est-il bon ?

- Hij speelt zeer goed.
- Hij speelt erg goed.

- Il joue très bien.
- Il joue fort bien.

- Fantastisch!
- Geweldig!
- Goed zo!
- Wonderbaarlijk!
- Goed!
- Wat fijn!

Formidable !

Goed voor de dieren, goed voor de mensen.

Bon pour les bêtes, bon pour les gens.

- Dat is best goed.
- Dat is goed genoeg.

C'est suffisamment bon.

- Pas goed op jezelf.
- Zorg goed voor jezelf.

Prends soin de toi.

SJ: Goed, laten we dat doen. Goed idee.

SJ : Faisons cela, c'est une excellente idée.

- Hij spreekt heel goed.
- Hij spreekt echt goed.

Il parle vraiment bien.

- Hebt ge goed geslapen?
- Heb je goed geslapen?

- As-tu bien dormi ?
- As-tu bien dormi ?