Translation of "Teruggaan" in English

0.013 sec.

Examples of using "Teruggaan" in a sentence and their english translations:

Laten we teruggaan.

- Let's turn back.
- Let's come back.

Ik moet teruggaan.

I've got to go back.

Ik kan teruggaan.

I can come back.

Ik wil niet teruggaan.

I don't wanna go back.

Laten we daar teruggaan.

Let's go again.

Ik kan daar niet teruggaan.

I can't go back there.

Moeten we een paar eeuwen teruggaan.

I need to take you back a couple of centuries.

Laten we even teruggaan naar Spanje.

Let’s get back to Spain for a moment.

Laten we samen teruggaan naar Japan.

Let's return to Japan together.

- Ik moet terug.
- Ik moet teruggaan.

I need to go back.

- Je moet terug.
- Je moet teruggaan.

You need to go back.

Laten we teruggaan en andere aanwijzingen zoeken.

Let's go back and we're going to look for some clues instead.

Ik kan daar niet alleen naar teruggaan.

I can't go back there alone.

Sommigen zullen zelfs teruggaan naar de jaren 50

Some of us will even go back to the 1950s

We kunnen niet teruggaan naar hoe het was.

We can't go back to the way things were.

- Ik zal er teruggaan.
- Ik keer er terug.

I'll go back there.

Laten we teruggaan naar het eerste moment van het universum --

Let's go back to the first moment of the universe --

Moeten we teruggaan voor andere manieren... ...om de beschaving te vinden?

Should we circle back to see different ways we can find civilization?

Ik wou dat ik kon teruggaan en de dingen anders doen.

I often wish I could go back and do things differently.

Maar wacht even, laten we eens teruggaan naar die R-naught nummers.

But wait, let’s go back to those R-naught numbers again.

Moeten we graven? Of moeten we teruggaan voor water om 'm eruit te spoelen?

So should we dig for it? Or should I go back and use some water to try and flush him out?

- Laten we terugkeren en nog wat bijnemen.
- Laten we teruggaan en nog wat bijkopen.

Let's go back and get some more.

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

I don't wanna go back.

Ik had het opgegeven en wilde teruggaan naar de kust. Iets deed me een beetje naar links gaan.

I'd kind of given up and was going back to the shore. Something just made me veer slightly to the left.

- Ik wil dat jullie zeggen dat jullie niet teruggaan naar Boston.
- Ik wil dat je zegt dat je niet naar Boston teruggaat.

I want you to say you're not going back to Boston.