Translation of "Komen" in Chinese

0.046 sec.

Examples of using "Komen" in a sentence and their chinese translations:

- We komen.
- We komen eraan!

我们来了。

Kan je komen?

你能來嗎?

Hij zal komen.

他會來的。

Tom zal komen.

汤姆要来了。

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?
- Waarom kunnen jullie niet komen?
- Waarom kunt u niet komen?

你為什麼不能來?

- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

你今天晚上能來吃飯嗎?

Zal de politie komen?

警察会来吗?

Ik kan morgen komen.

我明天能来。

Zij komen uit IJsland.

他們來自冰島。

Kunt ge zondagavond komen?

你周日晚上能来吗?

Wij komen uit Duitsland.

我们从德国来。

Kan je morgen komen?

你明天能来吗?

Waar komen jullie vandaan?

你们哪里的?

Mag ik weer komen?

- 我还可以来吗?
- 我还可以再来吗?

Kan ik ook komen?

我也可以去吗?

Ze zal straks komen.

她很快就来了。

Hij zal zeker komen.

他一定来。

Ik kan ook komen.

我也能去

- Volgende keer zal ik eerder komen.
- Volgende keer zal ik vroeger komen.

下一次我會早一點到。

Wij komen beiden uit Tampa.

我们俩都是从坦帕来的。

Treinen komen vaker dan bussen.

火車的班次比巴士頻密。

Helden komen altijd te laat.

英雄總是來得太遲。

Mijn moeder kan niet komen.

我妈妈不能来了。

Mijn ouders komen uit China.

我的父母是从中国来的。

Misschien kan hij morgen komen.

他也許明天能來。

Hoe laat moet ik komen?

我该几点到?

Tom, kun je morgen komen?

汤姆明天能来吗?

We hoorden hem naar beneden komen.

- 我們聽見了他下樓的聲音。
- 我们听见他下楼了。

Ik kan om drie uur komen.

我三點鐘可以來。

Tom wil niet te laat komen.

Tom不想迟到。

Wil je naar mijn feestje komen?

你來不來我的派對啊?

We komen eenmaal per jaar bijeen.

我們一年聚一次。

Reuzenpanda's komen alleen in China voor.

大熊猫只住在中国里。

Ik kan er niet overheen komen.

我就是迈不过这道坎。

Ik zal zo dikwijls mogelijk komen.

我會來盡可能常來。

Jammer dat je niet kon komen.

遗憾的是你不能来。

Nick moet niet naar mijn bureau komen.

Nick不需要來我辦公室。

Hoe kan ik in de hemel komen?

我要怎么上天堂?

Ze komen uit het zuiden van Frankrijk.

他们是从法国南部来的。

Ik denk dat hij morgen zal komen.

我相信他明天會來。

Ik wist wel dat je zou komen.

我就知道你会来。

- Ze zal misschien komen.
- Ze komt misschien.

她也許會來。

Ik heb hem naar beneden horen komen.

我聽見他下樓的聲音。

De herinneringen beginnen naar boven te komen.

我开始记起来了。

Ik zal de volgende keer eerder komen.

我下次會早點來。

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

許多英文單字源自於拉丁文。

We komen hier eenmaal per week bijeen.

我们每周在这儿聚一次。

Ze hielpen hem naar Canada te komen.

他們幫他去加拿大。

Anne zal niet op ons feest komen.

安不會來我們的派對。

Weet jij waarom ze niet kon komen?

你知道她為什麼不能來嗎?

- Ik kan mij niet herinneren, hoe daar te komen.
- Ik weet niet meer hoe ik daar moet komen.

我不記得怎麼去那裡了。

- Ik vraag me af of hij vannacht zal komen.
- Ik vraag me af of hij vanavond zal komen.

我不知道他今晚會不會來。

Ik weet niet wanneer hij hier zal komen.

我不知道他什么时候会来这儿。

Het is zonde dat je niet kan komen.

很遗憾你们不能来。

Ze riep ons luidkeels om te komen helpen.

她向我们大声求助。

Ik kan niet komen want ik ben ziek.

我因為生病而去不了。

Hoelang gaat het duren om daar te komen?

到那边需要多长时间?

- Hij zal deze namiddag komen.
- Hij komt vanmiddag.

他今天下午会来的。

Als we niet doorlopen komen we te laat.

- 再不走就迟到了。
- 如果我们不继续赶路,我们会迟到的。

Ik weet niet welke dag hij zal komen.

我不知道他星期幾會來。

- We zijn uit Duitsland.
- Wij komen uit Duitsland.

我们从德国来。

Ik weet niet zeker wanneer hij zal komen.

我不确定他什么时候来。

Dit boek zal ons zeer van pas komen.

这本书会对我们有很大用处。

Dit boek zal je goed van pas komen.

這本書會對你有很大的用處。

Omdat hij ziek is, kan hij niet komen.

因為他生病了,所以他不能來。

Ik heb niet gehoord dat ze zou komen.

我沒聽說她會來。

Die terug komen van studeren in het buitenland

那些在国外留学获得奖学金并回国的人

Ik wou dat je met ons mee kon komen.

但願你可以跟我們一起來。

Ik wil het huis schoonmaken voor mijn ouders komen.

我想在我父母来之前收拾干净屋子。

Iedereen wil graag geloven dat dromen uit kunnen komen.

人人都愿意相信美梦可以成真。

Ik weet niet wanneer mijn moeder terug zal komen.

我不知道母親甚麼時候會回來。

Het is echt jammer dat je niet kunt komen.

真可惜你不能來!

Vorig jaar heb ik beslist naar Japan te komen.

- 我去年下决心来日本。
- 我去年下决心要到日本来。

Ik kan niet buiten komen, want ik heb huiswerk.

我不能外出, 因為我有回家作業。

Laten we het volgende jaar weer bij elkaar komen.

讓我們明年再相聚。

Je hoeft niet naar kantoor te komen op zaterdag.

週六你沒必要來辦公室。

We komen daar maar ik denk dat het bericht

我们会成功 并且我认为

Ik denk niet dat er nog meer studenten willen komen.

我觉得不会有更多学生想来了。

Het is me gelukt om er op tijd te komen.

我設法及時到那裡。

De oude vrouw viel en kon niet meer overeind komen.

那个老太太摔倒了爬不起来。

Je kan alleen binnen komen als je ons wachtwoord weet.

当且仅当你知道我们的密码你才可以进来。